KOMISJA ETYKI SIP

 1. Komisja Etyki (KE) SIP w swoim działaniu kieruje się regulaminem KE uchwalonym na Walnym Zjeździe SIP w Ottawie 21 października 2000 r. Regulamin określa mandat komisji, jej obowiązki, zakres działania, kompetencje i uprawnienia (zobacz tekst regulaminu poniżej).
 2. KE SIP jest niezależnym organem Stowarzyszenia i odpowiada za swoją działalność jedynie przed Walnym Zjazdem SIP, który stanowi jej nadrzędną i jedyną władzę.
 3. Komisja uchwaliła następujące zasady, którymi się kieruje przy rozpatrywaniu zgłoszonych do niej spraw:
  1. Komisja stoi na stanowisku, że wszyscy członkowie SIP są równi, niezależnie od funkcji sprawowanej w Stowarzyszeniu.
  2. Na wniosek komisji, osoba zgłaszająca sprawę, strony występujące w danej sprawie oraz każdy członek SIP ma obowiązek złożyć wyczerpujące wyjaśnienia i zapoznać komisję ze wszystkimi faktami dotyczącymi rozpatrywanej sprawy.
  3. Cała korespondencja kierowana do komisji, korespondencja i dyskusja wewnętrzna pomiędzy członkami komisji ma charakter poufny i nie będzie przekazywana poza członków komisji. Komisja zaleca przyjęcie tej zasady przez wszystkich członków SIP, do których zwraca się o informacje i wyjaśnienia.
  4. Komisja przekazuje swoje orzeczenie wszystkim stronom związanym z rozpatrywaną sprawą. Komisja udostępni swoje orzeczenie każdemu członkowi SIP na jego wyraźną prośbę.
  5. Komisja dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone sprawy wnikliwie rozpatrzyć w najkrótszym możliwym terminie i oczekuje takiej samej postawy od wszystkich członków SIP.
  6. Komisja może odmówić rozpatrywania spraw, które uzna za nie kwalifikujące się do rozpatrzenia lub za frywolne.
 4. KE SIP oczekuje rzetelnej, pełnej i otwartej współpracy ze strony wszystkich władz statutowych i członków SIP proszonych o przekazanie informacji i złożenie wyjaśnień.

Początek strony

REGULAMIN KOMISJI ETYKI SIP

 1. Komisja Etyki Inżynierskiej SIP w Kanadzie jest organem powołanym do interpretacji postanowień statutu SIP.
 2. Komisja Etyki Inżynierskiej Stowarzyszenia składa się z przewodniczącego i dwóch członków.
 3. Przewodniczącego i członków komisji wybiera Walny Zjazd Stowarzyszenia na okres dwóch lat w oddzielnym głosowaniu.
 4. Prawomocne orzeczenia Komisji Etyki obowiązują wszystkich członków i władze Stowarzyszenia.
 5. Komisja Etyki rozpatruje następujące sprawy:
  • Działanie sprzeczne z ideologią Stowarzyszenia;
  • Działanie na szkodę Stowarzyszenia, przekraczanie postanowień statutu i uchwał Walnych Zjazdów;
  • Zarzuty natury etycznej;
  • Naruszanie godności osobistej członka Stowarzyszenia przez obrazę lub zniesławienie;
  • Działanie na szkodę dobrego imienia Polaka;
  • Wyraźne lekceważenie Komisji Etyki.
 6. Komisja Etyki SIP może orzec jedną z następujących kar:
  • Upomnienie;
  • Naganę;
  • Zawieszenie w prawach członkowskich na okres 12-tu miesięcy;
  • Utratę członkostwa w wypadku uznania członka niegodnym należenia do Stowarzyszenia.
 7. Od postanowień Komisji Etyki przysługuje prawo odwołania do Walnego Zjazdu SIP lub do Zebrania Rady Prezesów.

Początek strony