SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA SIP

W czwartek, 24 maja 2001 odbyło się 60-te sprawozdawczo-wyborcze walne zebranie Stowarzyszenia Inżynierów Polskich (SIP), oddział Ottawa w sali parafialnej kościoła Św. Jacka. Niewiele polskich organizacji może się poszczycić tak poważnym wiekiem i tak dużym dorobkiem dla dobra Polonii i Kanady jak Stowarzyszenie Inżynierów Polskich, a mimo to zaledwie 16 członków znalazło czas by wziąć udział w tym historycznym zebraniu. Było ono poprzedzone jak zwykle mszą św. za wszystkich zmarłych członków Stowarzyszenia.

Zebranych powitał przewodniczący kol. Jan Janeczek, a następnie uczczono minutą milczenia pamięć kol. Krzysztofa Jaentschke, który odszedł od nas w lecie ubiegłego roku. Przewodniczącym zebrania został wybrany kol. Andrzej Garlicki a sekretarzem kol. Maria Zielińska, po czym przystąpiono do obrad.

Sprawozdania przewodniczącego J. Janeczka z działalności za ubiegły rok wykazało, że choć grupa aktywnie pracujących członków jest bardzo skromna w stosunku do ogólnej ich ilości, Oddział jest bardzo aktywny i może się pochwalić dużymi osiągnięciami. Warto tu przypomnieć choćby organizację 44 walnego zjazdu SIP w październiku 2000, oraz organizację pięciu doskonałych odczytów popularno-technicznych, wygłoszonych przez znanych polskich naukowców. Z imprez towarzyskich należy wymienić piknik, zorganizowany zgodnie z tradycją wspólnie ze Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów (SPK), oraz bardzo udany Opłatek. Naturalnie SIP współpracował nadal czynnie z innymi organizacjami polonijnymi, a przede wszystkim z Kongresem Polonii Kanadyjskiej (KPK). W minionym roku zostały ukończone prace związane z nagłośnieniem Domu Polskiego SPK oraz została rozbudowana nasza strona internetowa, która obejmuje również strony dla innych organizacji polonijnych. Od października 2000 wszystkie strony zostały bezpłatnie zainstalowane na serwerze firmy Canada WorkinfoNET dzięki pomocy kol. Lidii Zielińskiej, której należą się specjalne słowa uznania za pracę nad zorganizowaniem i uaktualnianiem tych stron. Specjalne słowa uznania zostały też wyrażone pod adresem kol. K. Stysia oraz jego zespołu za wydanie kolejnych 10 numerów Biuletynu. Biuletyn został oficjalnie zarejestrowany w roku ubiegłym w Bibliotece Narodowej w Ottawie, a od listopada 2000 umieszczony jest również na stronie internetowej w dwóch wersjach (html i pdf). Przewodniczący powitał na zakończenie naszych nowych członków, a mianowicie kol. kol. Bogusława Kubickiego, Tadeusza Rygasa, Tomasza Smętny-Sowa, Andrzeja Wójtowicza i Jerzego Woźniaka. W sumie w kadencji ustępującego Zarządu (1999-2001) do SIP oddział Ottawa wstąpiło 14 nowych członków. Osiągniecie naprawdę imponujące!

Skarbnik, kol. Stanisław Ozorowski, przestawił sprawozdanie finansowe. Niepokojącą sprawa jest deficyt, co prawda niewielki, ale kończący saldo Oddziału już od 6 lat. Główną przyczyną jest fakt, że zaledwie 60% członków opłaca składki. Po przedyskutowaniu sytuacji postanowiono zaapelować do wszystkich, którzy zalegają ze składkami drogą pisemną lub telefoniczną o możliwie szybkie ich uiszczenie, aby umożliwić dalsze funkcjonowanie Oddziału bez podwyższania składek tym, którzy wypełniają swe obowiązki członkowskie.

Niestety, jak podkreślił kol. Styś, organizacje, nie tylko zresztą polonijne przeżywają obecnie poważny kryzys i przetrwanie przez ten krytyczny okres musi być naszym naczelnym zadaniem. Przeżyliśmy szereg lat temu okres prawie całkowitego upadku Oddziału Ottawa, rozleciał się praktycznie w ostatnich latach Oddział w Montrealu, ale już się odradza i wygląda na to, że wróci wkrótce do dawniejszej aktywności. Przetrwanie okresowych trudności musi więc być naszym stałym hasłem.

Przystąpiono z kolei do wyborów nowego Zarządu na kadencję 2001-03. Lista przedstawionych kandydatów została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich zebranych. Z wielkim zadowoleniem przyjęta została wiadomość, że kol. Jan Janeczek zgodził się ponownie przyjąć funkcje Przewodniczącego.

Poza tym do Zarządu weszli kol. kol. Andrzej Gołębiowski, Michał Kępka, Bogdan Kubicki, Stanisław Ozorowski, Michał Paduch, Czesław Piasta, Mieczysław Piraszewski i Lidia Zielińska. Kol. Bronisław Szpakowski został członkiem honorowym Zarządu. Do Komisji Rewizyjnej weszli: kol. kol. Jerzy Czartoryski, Jan Gadomski i Jan Borzęcki. Do Komisji Nominacyjnej wszedł kol. Jan Zieliński. Pozostali członkowie Komisji Nominacyjnej zostaną wybrani na zebraniu sprawozdawczym w roku 2002.

Przewodniczący Jan Janeczek podziękował za wybór oraz przedstawił bardzo ambitny plan pracy na rok bieżący. Poza działalnością regularna tj. organizacją odczytów i imprez towarzyskich, Zarząd ma zamiar uporządkować w nadchodzącym roku dokumenty SIP oraz uporządkować dokumenty przekazane przez kol. Szpakowskiego i przekazać je do odpowiednich instytucji jak archiwa czy biblioteki. Planuje się też rozbudować stronę internetowa o tłumaczenia programów studiów z polskich uniwersytetów na język angielski lub/i francuski, o stronę z różnymi wzorami resume, stronę z ogłoszeniami o ofiarowanych pracach i inne ogłoszenia. Zarząd chce się też zastanowić nad zorganizowaniem jakiejś uroczystości 60-lecia w Ottawie oraz nawiązać kontakt z grupa informatyków, aby wstępowali w szeregi SIP'u zamiast tworzyć osobną organizację o tym samym akronimie SIP (Stowarzyszenie Informatyków Polskich).

Plany ogromnie ambitne i możemy tylko życzyć nowemu Zarządowi sukcesów w ich realizacji.

Zebranie zakończyło się dalszymi dyskusjami przy kawie i ciastkach.

Maria F. Zielińska

Początek strony