CZY MOŻNA WSPOMAGAĆ SKOMPLIKOWANE DECYZJE?

Ten frapujący temat był przedmiotem pierwszego, poświątecznego odczytu SIP, który miał miejsce 18 stycznia 2000 w Domu Polskim przy udziale 27 osób. Prelegentem był dr Wojciech Michałowski, profesor School of Business na Carleton University.

Prof. Wojciech Mochałowski jest absolwentem wydziału ekonometrii SGPiS gdzie też zrobił doktorat w 1980 r. z badań operacyjnych. Następnie pracował jako stypendysta ONZ w Anglii. Następnie pracował w Instytucie Transportu Samochodowego, Instytucie Organizacji Zarządzania i Doskonalenia Kadr Kierowniczych oraz na Uniwersytecie Warszawskim. W 1983 roku wyjechał do Algierii, gdzie pracował na uniwersytecie w Annaba. W 1986 roku przyjechał do Kanady. Od siedmiu lat jest "full professor" w School of Business na Carleton University, jest też na tymże uniwersytecie Dyrektorem Decision Analysis Laboratory. Jest również "adjunct professor" w Zakładzie Chirurgii, Wydziału Medycyny University of Ottawa, jako jedyny tego typu człowiek ze szkoły biznesu w Kanadzie. Prof. Michałowski prowadzi badania w dziedzinie analizy i wspomagania decyzji, ze szczególnym naciskiem na decyzje w medycynie i jest autorem ponad 60-ciu prac naukowych w różnych międzynarodowych czasopismach.

Prof. Michałowski zaprezentował dwa przykłady wykorzystania analizy decyzyjnej dotyczące problemów tak rozbieżnych jak analiza jakości gospodarki w lasach syberyjskich oraz usprawnienia, za pomocą algorytmu klinicznego, podejmowania decyzji w diagnostyce zapalenia wyrostka robaczkowego u dzieci.

Pierwszy projekt był realizowany we współpracy z ośrodkami naukowymi Austrii, Szwecji, Polski i Kanady, a drugi przy współpracy ze szpitalem dziecięcym CHEO w Ottawie. W obydwu badaniach należało określić cechy problemu, które są istotne z punktu widzenia jakości podejmowanych decyzji.

Do analizy sytuacji w lasach Syberii posłużono się bazą danych IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) w Austrii, a przy analizie medycznej wykorzystano informacje z kart chorych przyjętych na izbę przyjęć szpitala CHEO. Analiza bazy informacyjnej o lasach Syberii, oprócz zidentyfikowania błędów i niedokładności danych, pomogła wskazać na te charakterystyki lasów Syberii, które są istotne z punktu widzenia prawidłowej gospodarki leśnej. Wyniki badań posłużyły Unii Europejskiej podczas negocjacji odnośnie pomocy finansowej dla podniesienia poziomu gospodarki leśnej na Syberii i określenia warunków jakie muszą być wypełnione w zamian za udzielone fundusze. Punktem wyjścia analizy diagnoz ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego u dzieci była chęć wyodrębnienia istotnych informacji klinicznych, które pozwoliłyby na szybką diagnozę. Na podstawie tych informacji został skonstruowany tzw. algorytm kliniczny, który następnie został poddany próbie praktycznej. Algorytm taki jest adresowany do personelu pomocniczego tj. pielęgniarek w celu wspomagania wstępnej oceny stanu zdrowia dziecka.

W obydwu badaniach do analizy danych wejściowych posłużono się teorią zbiorów przybliżonych, opracowaną przez wybitnego polskiego matematyka i informatyka - Zdzisława Pawlaka.

Prelegent zakończył przedstawieniem korzyści jakie mogą płynąć z analiz skomplikowanych problemów decyzyjnych, a ożywiona dyskusja wykazała zainteresowanie zebranych przedstawionym tematem.

Maria F. Zielińska

Więcej informacji o prof. W. Michałowskim można znaleźć na jego witrynie internetowej:
www.business.carleton.ca/~wojtek

Początek strony