Wyniki Ankiety Stowarzyszenia Techników Polskich w Kanadzie
Oddział Ottawa

Ankieta została przeprowadzona w maju 1993 r.
Ankietę opracowała oraz analizy dokonała kol. dr Elżbieta Giziewicz.

Na Ankietę odpowiedziały 73 osoby: 69 osób ankietę wypełniło, spośród których 50 osób należało do STP, a 19 nie należało. 2 osoby przesłały listy, również dwie osoby ustosunkowały się tylko do jednego pytania. Ankieta została rozprowadzona wśród szerokiej rzeszy społeczności polonijnej w Ottawie, dotarła do wszystkich organizacji polonijnych, trafiła również do Ambasady Polskiej.

Zastanawiającą była odpowiedź na pytanie "dlaczego nie należę do STP". Kilka osób nie wiedziało o istnieniu STP, kilka nie widziało korzyści z przynależności, jeszcze innym nie opowiadała atmosfera spotkań. Jak to jeden z respondentów ujął "Jest mało informacji o działalności STP poza kręgami członków do których dociera biuletyn".

Nie zauważono wyników ankiety mylnych i przypadkowych; odpowiedzi na ankietę były tak jednomyślne, że po pierwszych 30 właściwie reszta tylko potwierdzała chęć członków do utrzymania i kontynuowania chlubnych tradycji koleżeńskiej przyjaźni i wzajemnej pomocy. Może nie wszyscy mieli gotową receptę na sukces, ale 83% respondentów podpisało swe odpowiedzi wyrażając chęć uczestniczenia w dalszej dyskusji.

Dr Elżbieta Giziewicz


1. Jestem zdania że działalność Stowarzyszenia powinna przede wszystkim:

STPInni 
56%95%a) koncentrować się na aspektach zawodowych i reprezentować interesy swoich członków na terenie Kanady
24%21%b) polegać na udzielaniu pomocy Polsce; prosimy o wymienienie kluczowych problemów i przedstawić sposoby ich rozwiązania: (patrz poniżej)
48%21%c) mieć w przewadze charakter towarzysko-kulturalny,
54%16%d) ściślej współpracować z innymi organizacjami i ugrupowaniami polonijnymi,
58%68%e) nawiązać kontakty i współpracę z kanadyjskimi organizacjami zawodowymi.
  f) inne sugestie: (patrz poniżej)

W punkcie b) zasygnalizowano następujące problemy:

 • Propagować w Kanadzie polskie osiągnięcia inżynierskie i zawodowe.
 • Pomoc Polakom w Polsce w nawiązywaniu kontaktów z firmami kanadyjskimi i kanadyjskim przemysłem.
 • Propagowanie wśród polskich inżynierów w Polsce zachodnich metod managment, planowania i marketing.
 • Współpraca z organizacjami technicznymi w Polsce. Dostarczanie do Polski literatury technicznej.
 • "Jeśli Polska nad Wisłą uzna, że pomoc jest im potrzebna, to znajdą metody, żeby do nas dotrzeć i o to poprosić. Obecnie Polska nad Wisłą ignoruje wszelkie indywidualnie podejmowane inicjatywy, nie wiedząc co z nimi zrobić. Nad Wisłą istnieje przekonanie, że tam wszystko lepiej wiedzą, brak im tylko pieniędzy, wobec czego należy przesyłać (dawać) tylko zieloną gotówkę, a oni już wydadzą według ichniego widzimisię".
 • Poprzez Ambasadę wydawać opinię / udzielać referencji konsultantom technicznym jeżdżącym z Kanady do Polski.
 • Służyć radą i pomocą kolegom przyjeżdżającym z Polski do Ottawy na praktyki, staże, wymiany, studia itp.
 • Ekspertyza techniczna, organizacja stażu dla inżynierów z Polski, pomoc w udziale w konferencjach, przesyłka dokumentacji technicznej / czasopisma / książki, wykłady gościnne przy okazji pobytu w Polsce.

W punkcie f) zaproponowano:

 • Ułatwić polskim inżynierom w Kanadzie członkostwo w kanadyjskich organizacjach zawodowych (APEO, etc.).
 • Zachęcić Polaków do wzięcia udziału w życiu politycznym Kanady.
 • Nowi członkowie powinni być lepiej przedstawiani innym obecnym na zebraniach.
 • Udzielać pomocy doradczej nowoprzybyłym inżynierom i technikom.
 • Propagować historię, kulturę, sztukę i technikę Polski w środowiskach poza polonijnych.
 • Rozpocząć budowę bazy danych całej Polonii w rejonie Ottawy celem propagowania różnych inicjatyw.
 • Organizowanie kursów szkoleniowych np. komputerowych i krótkich kursów zawodowych.
 • Udzielanie referencji swym członkom (papier firmowy, P.Eng., itp.) do celów kariery zawodowej i przy wstępowaniu do innych organizacji zawodowych (np. APEO).
 • Ekspertyza w zakresie technicznego kontaktu z Polską. Nasza organizacja powinna być znana w Polsce i tutaj jako potencjalny łącznik / informator zawodowy.
 • Pomoc dla Polonii szukającej kontaktu z Polską i językiem polskim.
 • Mieć specjalny numer telefonu pod który można zgłaszać pytania na różne tematy.
 • Nawiązanie kontaktów i współpraca ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników w Polsce.

Oryginalne cytaty zaczerpnięte z odpowiedzi na punkt 1.

"Czy Stowarzyszenie (tak jak obecnie) czy raczej (mój wybór) Klub, względnie coś w rodzaju związku zawodowego? Cokolwiek by to nie było, widzę dwa warunki do spełnienia: jak najliczniejsze członkostwo i stałe miejsce dla spotkań i działalności".

"Stworzenie atmosfery dla częstotliwych spotkań. Jak częstych? Co tydzień, co dwa, może raz na miesiąc. Kilka osób, małe grupki, większe grupy, niekoniecznie formalne, znajdą wspólne zainteresowania, uzgodnią wspólny interes i uiszczą w miarę potrzeb zapoznanie > pomaganie > popieranie > przyjaźń > poprawę bytu dla jednostek i całego STP".

"Nasuwa się pytanie dlaczego stosunkowo mało ludzi należy do STP z dużej społeczności polskiego świata technicznego - dlaczego tak mało? Musi istnieć jakaś przyczyna dla której technicy i inżynierowie nie uważają tego Stowarzyszenia za swoje. Od kilku lat jestem na liście STP, a nie biorę czynnego udziału w pracy STP, nie uczestniczę w zebraniach, po prostu zabrakło mi serca do tego, oprócz tego, nie mam czasu bo walczę o przeżycie. Zwracałem się kilkakrotnie do STP o pomoc w znalezieniu mi pracy, obiecywano z uśmiechem, a raz nawet ostro i niegrzecznie odmówiono".

"Celem tej organizacji, oaz innych polonijnych stowarzyszeń powinna być nasza, jak największa widoczność w życiu Kanady - siła i znaczenie Polaków w Kanadzie - by z naszą grupą narodowościową musiano się liczyć".

"Organizację utrzymać za wszelką cenę. Były, są i będą czasy zwątpienia, czy dalej pracować czy rozwiązać się i dać sobie spokój. Burzyć jest łatwo, ale budować - to zupełnie inna sprawa, długa, żmudna i nie zawsze jasna".

"Stowarzyszenie odgrywało i odgrywa bardzo doniosłą rolę na terenie Kanady. Może nie osiągnęło szczytów sławy i ogólnego rozpoznania, ale ze swego zadania zawsze wywiązywało się znakomicie. A, że roli Stowarzyszenia nie docenia się w pełni, to nic nowego. Zawsze tak było. I dopiero, gdy go zabraknie, to wtedy się zobaczy, jak ważną rolę spełniało".

"Każda organizacja, którą tworzą ludzie powinna służyć ludziom. Może nie wszyscy są w stanie zrozumieć taką prostą sprawę, że najpierw trzeba wyciągnąć rękę do człowieka i pomóc mu, jeżeli potrzebuje tej pomocy, a później tworzyć rzeczy wielkie".

Początek strony

2. Elementy działalności, które uważam za najbardziej interesujące:

STPInni 
32%26%a) spotkania towarzyskie bez zobowiązującego tematu przewodniego
54%47%b) spotkania towarzyskie z wolną dyskusją na z góry ustalony temat
32%42%c) stworzenie "grup zawodowych" z wymianą informacji na tematy fachowe
74%53%d) wykłady i pogadanki
26%37%e) wymiana poglądów i doświadczeń na tematy związane z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w systemie kanadyjskim
44%79%f) analiza rynku pracy i cech niezbędnych do adaptacji do życia i pracy zawodowej w zmieniających się szybko warunkach ekonomiczno - społecznych;
  g) inne sugestie: (patrz poniżej)

g) inne sugestie:

 • Rekrutacja członków wśród inżynierów i techników, którzy są; w Kanadzie od lat 80-tych.
 • Imprezy rozrywkowe.
 • "Obecnie, skoro nie ma w Polsce "Komuny" jako przyjętego wroga narodowego i emigracji, to zachodzi bardzo pilna potrzeba wypracowania nowych daleko wzrocznych celów dla całej Polonii w Kanadzie, a dla Ottawskiej w szczególności jako stolicy i miejsca gdzie inne mniejszości narodowe uprawiają intensywne lobby".
 • Hobby groups? np. fotografika; videoclub etc.
 • Kontakt z podobnymi organizacjami w Polsce.
 • Spotkania z przedstawicielami Rządu Polskiego i Ministrami organizowane wspólnie z Ambasadą Polską.

Początek strony

3. Najbardziej dla mnie atrakcyjną tematyką spotkań byłoby:

 • Tematy ogólne z różnych dziedzin inżynierii, nauki, literatury, sztuki, ekonomii i polityki.
 • Podtrzymywanie kontaktu z kolegami. Klub brydżowy. Wspólne wycieczki.
 • Pogadanki - wykłady o Polsce współczesnej, ekonomia, polityka, biznes.
 • Planowanie budżetu bieżącego z myślą o potrzebach w przyszłości: emerytura, niezdolność do pracy, utrata prący.
 • Stopień technicznego zaawansowania przemysłu w Polsce - np. elektronika, telekomunikacja.
 • Sprawa pełnej adaptacji do warunków życia kanadyjskiego. Sprawy polityczno - społeczne.
 • Wiadomości z Polski. Sytuacja w Polsce i krajach sąsiednich. Jak koledzy w Polsce patrzą się na nas.
 • Najnowsze zdobycze techniki i nauki w zastosowaniu do pracy inżynierów i techników:
 • Bieżące normy / ustawy / prawo Polski związane ze ściąganiem zachodniego kapitału / firm do współpracy z firmami polskimi.
 • Stworzenie grup ludzi o wspólnych zainteresowaniach, którzy mogliby wymieniać swoje doświadczenia i wiadomości, np. fotografia, parapsychologia, niekonwencjonalna medycyna, technika a ekonomia etc..
 • Jak wzmocnić naszą (STP) pozycję i uznanie pośród kanadyjskiego społeczeństwa - tylko silna organizacja się liczy i z nią się liczą.
 • Ochrona środowiska naturalnego w Kanadzie i w Polsce. Technika vs. ochrona środowiska, Problemy ochrony środowiska związane z górnictwem. Problemy przemysłu górniczego i mineralnego.
 • Członkowie STP przedstawiają swoja pracę i osiągnięcia. Własne odczyty na tematy techniczne i zawodowe. Każdy deklaruje na piśmie swoje umiejętności, zainteresowania i proponuje temat odczytu / pogadanki. Zarząd wybiera lub stymuluje.
 • Zaproszeni goście- wykłady na aktualne tematy związane z techniką.
 • Wymiana informacji na temat aktualnego rynku pracy, nowych projektów, sytuacji w firmach o profilu zbliżonym do zainteresowań członków STP. Problemy polityczno - społeczne związane z rynkiem pracy dla inżynierów.
 • Tematyka polityczno - ekonomiczno - historyczna
 • Osobiste wspomnienia (ale ciekawe). Wrażenia z podróży do krajów mało znanych, z zagranicznych misji służbowych, etc..
 • Spotkania grup zawodowych z wymianą informacji na tematy techniczne jak również rynku pracy. Współpraca w dziedzinie kontaktów zawodowych w Kanadzie i Polsce.
 • Różnice kulturowe między Kanada a Polską oraz jak można je pokonać.
 • Analiza rynku pracy, przypuszczalne trendy rozwoju ekonomicznego i przemysłowego.
 • Zastosowanie najnowszych zdobyczy techniki w życiu codziennym.
 • Potencjalnie szkodliwy dla zdrowia wpływ kuchenek mikrofalowych, komputerów, etc. Szkodliwość promieni ultrafioletowych - prawda czy mit.
 • Spotkanie z Ambasadorem Polski na temat: czego Polska oczekuje od Polonii (jeżeli czegoś oczekuje).
 • Pogadanka psychologiczna na temat: Polonia podzielona - stosunki międzyludzkie, również jak to się dzieje, że większość starszych Polaków nie utrzymuje żadnych kontaktów ze swoimi dorosłymi dziećmi - skłócone rodziny.
 • Tworzenie stanowisk pracy: własne firmy, jak to robić?

Początek strony

4. Uważam, że program działalności Stowarzyszenia (atrakcyjny dla wszystkich) może być realizowany:

STPInni 
60%53%a) własnymi siłami poprzez wykorzystanie ekspertyzy naszych członków
88%79%b) z pomocą zapraszanych ekspertów i fachowców spoza Stowarzyszenia:
48%26%* polonijnych;
58%42%* nie związanych z Polonią.
  Wiele osób zaznaczyło tylko punkt b) bez ustosunkowania się do podpunktów.

Początek strony

5. Zgłaszam chęć czynnego udziału:

 • a) jako organizator pogadanki, dyskusji, kursu, szkolenia; proszę podać roboczy temat:
  Zgłosiło się 10 osób. Tematy zostały przedstawione Zarządowi.
 • b) jako pomoc techniczna (według zaistniałych potrzeb):
  Zgłosiło się 12 osób.

Początek strony

6. W ramach Stowarzyszenia Techników Polskich w Kanadzie, Oddział Ottawa, wydawany jest biuletyn docierający do wszystkich członków. Czy jego wydawanie jest pożądane i celowe:

Tak Nie

98% członków STP i 84% nie zrzeszonych w STP odpowiedziało "Tak"; nikt nie zaznaczył "Nie". Niższy procent wśród nie zrzeszonych wynika ze stwierdzenia: "nie należę do STP, nigdy biuletynu nie widziałem/łam, nie mam więc zdania na jego temat".

STPInniJeżeli tak, to jakiego typu informacje powinny być w nim zawarte:
96%84%a) zawiadomienia o nadchodzących imprezach organizowanych przez nasze Stowarzyszenie (Oddział Ottawa i inne)
88%68%b) zawiadomienia o nadchodzących imprezach organizowanych przez organizacje polonijne oraz Ambasadę Polską
44%26%c) sprawozdania, komentarze i recenzje z lokalnych imprez, które nie były anonsowane w biuletynie
68%37%d) bieżące sprawozdania z posiedzeń Zarządu Oddziału
64%53%e) nowości naukowo-techniczne
62%37%f) wiadomości o zachodzących zmianach gospodarczo - ekonomicznych w Polsce
60%63%g) porady dla szukających pracy
24%26%h) porady w zakresie planowania i zarządzania finansami osobistymi i rodzinnymi
60%58%i) płatne ogłoszenia drobne według cennika.

Inne sugestie:

 • Odpowiedzi Redakcji na listy i zapytania.
 • "Zmobilizować ludzi do pisania. Ciągłe wykręty brakiem czasu to bujda na resorach".
 • Wiadomości personalne; sprawozdania z działalności (pomocy Polsce, wykładów, udział w konferencjach, publikacje członków, osiągnięcia na polu zawodowym etc.),
 • Informacje o wolnych mieszkaniach do wynajęcia w czasie wakacji w Polsce i o atrakcyjnych miejscowościach wakacyjnych.

Początek strony

7. Źródłem funduszy na prowadzenie atrakcyjnej działalności powinny być:

STPInni 
36%32%a) wyłącznie składki członkowskie,
30%37%b) opłaty za odczyty; proponowana maksymalna cena biletu:
72%79%c) płatne ogłoszenia zamieszczane w biuletynie,
70%63%d) płatne reklamy zamieszczane w biuletynie,
46%42%e) odpłatna prenumerata biuletynu dla osób nienależnych do STP,
26%21%f) zbieranie datków w trakcie odczytów i spotkań,
54%26%g) organizowanie odpłatnych imprez rozrywkowych np. choinka dla dzieci, bal sylwestrowy, karnawałowy, majówka, grzybobranie, wycieczka na jagody, itp.

h) inne propozycje:

 • Ekspertyzy i odczyty przeprowadzane przez członków STP dla osób lub instytucji z poza kręgu STP.
 • Jako grupa zawodowa możemy wykonywać zlecenia projektowe, % dochodu przeznaczony by był dla STP.
 • Wolne datki przy wstępie na odczyt, bilety odstraszają wiele osób.
 • Zbiórki na specjalne cele.
 • Każdy członek dopłaci da składki $5 na biuletyn.
 • Organizacja czarterów do Polski i atrakcyjnych wakacji w okresie zimowym.
 • Wyświetlanie filmów.

Początek strony