Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział w Ottawie Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział w Ottawie

ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ZAWODOWE

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW POLSKICH W KANADZIE

Początki SIP, a raczej STP (Stow. Techników Polskich, bo taka była oryginalna nazwa Stowarzyszenia zmieniona na SIP dopiero w 1996 r.) sięgają pierwszych lat II-giej Wojny Światowej. Po zakończeniu kampanii wrześniowej wielu spośród polskich inżynierów znalazło się poza krajem, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i nie-okupowanej części Francji. W tym samym czasie Kanada w pośpiechu rozbudowywała swój przemysł obronny i szczególnie mocno odczuwała brak wyszkolonej kadry technicznej. Nic więc dziwnego, że podczas swej wizyty w Londynie kanadyjski minister dostaw wojskowych C. D. Howe zainteresował się możliwością sprowadzenia do Kanady polskich specjalistów, którzy tak we Francji jak i w Angli zorganizowani już byli w polskie organizacje techniczne na uchodźstwie. Wkrótce doszło do zawarcia umowy na mocy której polscy inżynierowie i technicy mieli przybyć do Kanady na wizy okresowe i po zwycięskim zakończeniu wojny powrócić do Kraju.

Pierwsza grupa polskich inżynierów, ok. 20 osób, wylądowała w porcie Halifax w marcu 1941 r. 15 czerwca zorganizowano zebranie, które uważane jest za pierwszy Walny Zjazd Stowarzyszenia, reprezentujący 29 członków. Polscy inżynierowie, mimo ciężkich początkowych warunków bytu, dzięki dobremu przygotowaniu zawodowemu, spełnili swe zadanie należycie, oddając duże zasługi dla kanadyjskiego przemysłu wojennego.

W latach 1944 i 1945 SIP zaczęło wydawać własny kwartalnik pod nazwą « The Polish Engineering Review », przekształcony w 1946 r. w Biuletyn Stowarzyszenia. a potem w New Link.

W latach 1945 do 1947 Stowarzyszenie przeżywa krytyczny okres. Sytuacja polityczna powstała po umowie jałtańskiej spowodowała, że wielu inżynierów postanowiło nie wracać do kraju. Równocześnie przemysł kanadyjski zaczął się przeorganizowywać z wojennego na pokojowy, co dla wielu oznaczało utratę lub zmianę pracy, a nierzadko i zmianę miejsca zamieszkania. Aby objąć wszystkich zainteresowanych, powstały trzy Oddziały: w Toronto, Montrealu, i Ottawie. Za poręczeniem Stowarzyszenia, przyjechało z końcem lat czterdziestych dalszych 270 inżynierów i techników, a w początkach lat pięćdziesiątych zaczęli przybywać do Kanady byli żołnierze polskich formacji wojskowych na Zachodzie, którzy po zdemobilizowaniu podjęli studia w Londynie w Polish University College, korzystając z pomocy rządowej Wielkiej Brytanii.

Celami SIP jest oprócz łączności koleżeńskiej i wzajemnej pomocy utrzymywanie i rozwój tradycji polskiej kultury technicznej w Kanadzie, podtrzymywanie łączności z technikami i inżynierami polskimi w kraju i na emigracji oraz współpraca z innymi organizacjami polonijnymi a specjalnie KPK, którego jest aktywnym członkiem Ważniejszymi osiągnięciami Oddziału było:

  • Z inicjatywy i dzięki staraniom członka SIP dr Adama Jaworskiego, poczta kanadyjska wydaje pamiątkowy znaczek poświęcony Kazimierzowi Gzowskiemu w 150-tą rocznicę urodzin tego wybitnego uczonego i inżyniera.
  • Udział w pracach Komisji B & B(Commission on Bilingualism and Biculturalism), której osiągnięcia stały się podwaliną do wprowadzenia w Kanadzie polityki wielo-kulturowości.
  • Inicjatywa pomocy Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu oraz reaktywowania Koła Przyjaciół KUL-u.(r.1975/76)
  • Organizacja Symposium 50-ciu w maju 1972 na Kaszubach. W czasie Sympozjum 50-ciu działaczy polonijnym z siedmiu krajów osiedlenia debatowało nad przyszłością Polonii
  • organizacja ogólno-kanadyjskich obchodów 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika, zakończonych ofiarowaniem, w imieniu narodu kanadyjskiego, spektroskopu dla obserwatorium Uniwersytetu w Toruniu.
  • Zorganizowanie kursu języka technicznego i adaptacji zawodowej w Kanadzie dla inżynierów i techników przybyłych w latach 80-tych.
  • Organizacja, wraz z Royal Society Sympozjum 50-ciolecia śmierci Marii Curie-Skłodowskiej
  • Obchody 50-lecia SIP oraz wystawy osiągnięć inżynierów i uczonych polskich w Kanadzie w 1991r.
  • Stała współpraca z KPK przez organizację akademii i regularną współpracę w innych akcjach kongresowych. Warto zaznaczyć, że Oddział Ottawa KPK powstał 23 lutego, 1959 r. głównie z inicjatywy tutejszego oddziału SIP.

SIP, Oddział Ottawa urządza regularnie odczyty techniczne i popularno-naukowe, pogadanki i spotkania z przyjeżdżającymi naukowcami polskimi, spotkania towarzyskie, pokazy polskich filmów i zabawy. Współpracuje blisko z SPK i Polskim Instytutem Naukowym Pierwszoplanowym zadaniem, przed jakim obecnie stoi Stowarzyszenie, jest znalezienie nowych form życia organizacyjnego, które wychodziłyby naprzeciw oczekiwaniom członków, reprezentujących różne grupy pokoleniowe i różny stopień powiązań z Polską.

Opracowała:
Maria Zielińska
Ottawa wrzesień 2002