Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział w Ottawie Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział w Ottawie

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA SIP

W dniu 23 maja 2002 odbyło się w sali parafialnej kościoła Św. Jacka doroczne Walne Zebranie Stowarzyszenia Inżynierów Polskich Oddział Ottawa. Zebranie to było poprzedzone, jak to jest w zwyczaju, mszą świętą za zmarłych członków Oddziału. Ponieważ było to tylko zebranie sprawozdawcze, część ogólna przebiegła bardzo sprawnie i szybko, zostawiając sporo czasu na dyskusje i różne sugestie. Zebranie odbyło się przy zwiększonej frekwencji niż w roku ubiegłym, gdyż w zebraniu wzięło udział 22 członków, a dwóch przysłało upoważnienia.

Przewodniczący powitał zebranych, następnie uczczono minutą ciszy pamięć trzech Kolegów, którzy odeszli od nas w ubiegłym roku, a mianowicie Jerzego Dobrodzickiego, Antoniego Śmiałowskiego i Henryka Wiśniowskiego.

Kol. Jan Janeczek zaproponował na przewodniczącego zebrania kol. Stanisława Zaborowskiego, na sekretarza kol. Bogdana Gajewskiego, a na pomocnika sekretarza kol. Marię Zielińską, co zostało przyjęte jednogłośnie.

Przewodniczący, kol. Jan Janeczek, podsumował w swoim sprawozdaniu działalność Zarządu w minionym roku. Poszła ona w kilku kierunkach, a mianowicie w kierunku ożywienia działalności naszego Oddziału, organizowanie imprez, propagowanie osiągnięć Polaków w Ottawie, zainteresowanie naszą działalnością osób nie należących do SIP, pomoc w pracach organizowanych przez KPK i inne organizacje oraz aktywne utrzymanie naszej strony internetowej. Oddział zorganizował cztery bardzo interesujące odczyty oraz wprowadził wyświetlanie filmów polskich z DVD. Inicjatywa ta spotkała się z dużym zainteresowaniem tak wśród członków Oddziału jak i wśród szerokiej rzeszy ottawskiej publiczności. Udanymi imprezami towarzyskimi były piknik, urządzony podobnie jak w latach ubiegłych wspólnie z SPK, zakończenie Igrzysk Frankofońskich oraz Opłatek, urządzony po raz pierwszy razem z innymi organizacjami polonijnymi pod egidą KPK. Sprawozdania ze wszystkich imprez ukazały się w naszym biuletynie, na naszej stronie internetowej (www.kpk-ottawa.org/sip/) oraz w Komunikatach Ottawskich, wydawanych przez kol. Czesława Piastę.

Cztery osoby wzięły udział w obchodach 60-lecia SIP/STP 2-go czerwca ub. roku w Toronto, na Zjazd Prezesów w Hamilton wysłano sprawozdanie z działalności naszego Oddziału, 4 członków Oddziału zostało odznaczonych odznakami KPK, 9 otrzymało dyplomy Zarządu Głównego SIP, a dwie otrzymały Ontario Volunteer Service Awards.

W okresie sprawozdawczym została rozbudowana znacznie witryna internetowa SIP poprzez dodanie angielskiej i francuskiej wersji językowej. Dodano również porady dla osób pragnących emigrować do Kanady, porady dla poszukujących pracy, statut oraz formularz wpisowy do SIP (*.pdf). Uaktualniono historię SIP, listę zarządów oraz listę Przewodniczących Koła Pań przy SIP. Pomagaliśmy też prowadzić witryny internetowe dla KPK, SPK i PINK w miarę otrzymywania materiałów od w/w organizacji.

Dużym sukcesem było uporządkowanie dokumentacji Oddziału zbieranej przez kol. Bronisława Szpakowskiego. Po przesortowaniu przekazano 2 pudła zawierające materiały do roku 2000 do Archiwum Państwowego, gdzie znajdują się i dawne dokumenty Oddziału. Przywieziono też z Toronto pozostałe resztki z wystawy 50-lecia, a kol. Stanisław Zaborowski z pomocą kol. Michała Kępki postara się je uporządkować.

Wspólnie z Fundacją Dziedzictwa Polskiego przeprowadzona została zbiórka pieniędzy na zakup pianina do Domu Polskiego SPK. Na apel odpowiedziało 14 członków i zebraną kwotę w wysokości $335 przekazano do SPK.

W ciągu roku przyjęto 2 nowych członków tj. kol. Elżbietę i kol. Bogdana Gajewskich. Witamy ich serdecznie w naszym gronie.

Skarbnik, kol. Stanisław Ozorowski odczytał sprawozdanie finansowe za okres od maja 2001 do maja 2002 oraz preliminarz na rok 2002/2003. Niestety pierwszy rok kadencji obecnego Zarządu zakończył się znów deficytem w wysokości $211.21, gdyż zaledwie 50% członków wywiązało się ze swych zobowiązań i opłaciło składki.

W dyskusji nad sprawozdaniami omawiano głównie sytuację finansową Oddziału oraz sposoby powiększenia kasy. Kol. Andrzej Gołębiowski przedstawił możliwość używania kart kredytowych do zbierania pieniędzy. Ponieważ jednak trzeba przedstawić bankowi 30,000 adresów i nie wiadomo ile osób zdecydowałoby się na wzięcie nowej karty kredytowej, metoda ta jest dość trudna do urzeczywistnienia. Kol. Bogdan Gajewski zaproponował inny sposób zwiększenia funduszy. Ponieważ każdy pracujący czy emeryt płaci rocznie jakąś składkę na United Way, można byłoby przekazywać część lub całkowitą sumę tej składki do SIP na fundusz wydawniczy. Należy zaznaczyć, że koszt wydawania Biuletynu stanowi największą pozycję w budżecie Oddziału. Doskonała i łatwa do zrealizowania propozycja, nad którą warto się zastanowić!

Po zakończeniu dyskusji nad sprawozdaniami odczytano wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi absolutorium za pierwszy rok działalności. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Do Komisji Nominacyjnej wybrani zostali: Jerzy Czartoryski, Czesław Piasta, Jerzy Zarzycki i Jan Zieliński. Kol. Jerzy Zarzycki został wybrany delegatem na Walny Zjazd KPK, który odbędzie się od 17 do 20 października 2002 w Winipeg.

W wolnych wnioskach zaproponowano i uchwalono dodatkową opłatę $ 15 za wysyłkę Biuletynu pocztą. Zaproponowano i uchwalono skromną podwyżkę składek członkowskich.

Przewodniczący zaapelował, aby każdy członek postarał się o jedno płatne ogłoszenie do Biuletynu oraz starał się zachęcać znajomych do wstępowania do Stowarzyszenia Inżynierów Polskich, jedynej polskiej organizacji technicznej na terenie Kanady.

Kol. Maciej Jabłoński zasugerował rozszerzenie współpracy z PINK'iem oraz podziękował kol. Lidii Zielińskiej za pomoc w realizacji strony internetowej PINK'u.

Piknik urządzany wspólnie z SPK odbędzie się 14 lipca 2002 na farmie pani Gałko.

Kol. Kamil Stefański zaapelował do wszystkich członków SIP o włączenie się do pomocy, którą organizuje dla pani Anny Kubiaczyk. Po przebytym wylewie jest kaleką i potrzebuje pomocy w dowiezieniu na wizytę lekarską, pomocy w zakupach itd. Jeśli ktoś ma kilka godzin wolnych w miesiącu proszony jest o kontakt z kol. Kamilem Stefańskim, tel. 521-8849.

Zebranie zakończono zwyczajowo dalszą dyskusją przy skromnym poczęstunku.

Maria F. Zielińska

Początek strony