Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział w Ottawie Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział w Ottawie
Strona główna
Kalendarz
Statut
Zarząd Okręgu
Zarząd Główny SIP
Historia Okręgu
Zostań członkiem SIP
Sprawozdania z imprez
Odnośniki do innych stron
Koło Pań przy SIP
Wiadomości SIP Ottawa
Biuletyn
Polonia Ottawska

KOŁO PAŃ PRZY STOWARZYSZENIU INŻYNIERÓW POLSKICH

40 lat w służbie dla społeczności ottawskiej
i instytucji charytatywnych w Polsce

Cele Działalności
Historia Koła Pań
Działalność Koła Pań

Koło Pań Zaprasza

Koło Pań przy Stowarzyszeniu Inżynierów Polskich, Oddział w Ottawie, powstało w 1958 roku i zrzesza żony członków SIP oraz wszystkie inne panie, które zainteresowane są działalnością charytatywną oraz ożywianiem życia towarzyskiego. Koło istnieje i czynnie działa do dnia dzisiejszego i rozwija bardzo skuteczną akcję charytatywną na rzecz sierocińców i domów seniora w Polsce.

Zarząd Koła Pań:

  • Jadwiga Zarzycka - Przewodnicząca, tel. 542-2313
  • Weronika Ramik - Wiceprzewodnicząca
  • Beata Braczkowska - Skarbniczka, tel. 830-8410

LISTA PRZEWODNICZĄCYCH KOŁA PAŃ PRZY SIP (STP)

Jeśli jesteś zainteresowana działalnością Koła, proszę zadzwoń do pani Barbary Grabowskiej pod numer telefonu podany powyżej.

Cele Działalności

Organizacja powstała w celu ożywienia życia towarzyskiego w kręgu rodzin miejscowego STP (obecnie SIP), organizowania imprez dla całej Polonii Ottawskiej oraz pracy charytatywno-społecznej. Od samego początku istnienia Koło Pań jest organem, który służy pomocą miejscowemu oddziałowi SIP w jego przedsięwzięciach, starając się oprócz tego zaoferować interesujący program dla swoich członkiń.

Organizacja oferuje oprócz możliwości pracy społeczno-charytatywnej sposobność uczestnictwa w organizowanych odczytach, spotkaniach towarzyskich, piknikach, dyskusjach nad ciekawymi aktualnymi tematami, wymianę doświadczeń, a przede wszystkim mile spędzony czas w gronie przyjaciół. Z reguły, zebrania połączone są ze spotkaniami przy herbatce, dyskusjami, czytaniem wierszy lub zwyczajną wymianą poglądów; mężowie twierdzą, ze czasami i wymianą plotek :-)

Początek strony

Historia Koła Pań

Od początku istnienia Oddziału STP w Ottawie, żony inżynierów chętnie i często pomagały przygotowywać pikniki, "herbatki", itp. Idea utworzenia Koła Pań została rzucona przez ówczesnego prezesa STP, kol. Władysława Korczyńskiego oraz członka Zarządu kol. Jerzego Ruebenbauera. Zwołali oni na dzień 17-tego października 1958 r. grupę 10 pań spośród żon członków STP oraz osób nie zrzeszonych celem poddania projektu pod dyskusję. Wynikiem dyskusji było postanowienie utworzenia oficjalnej organizacji pod nazwą "Koło Pań przy Stowarzyszeniu Inżynierów Polskich w Ottawie", którego zadaniem byłoby ożywienie życia towarzyskiego w kręgu rodzin członków miejscowego oddziału STP, organizowanie imprez, które zainteresowałyby szersze grono Polonii ottawskiej, oraz praca charytatywno-społeczna.

Koło to istnieje i działa do dnia dzisiejszego i rozwija bardzo skuteczną akcję charytatywną dla sierocińców i domów seniora w Polsce. Wiele osób z Polonii Ottawskiej miało okazję posmakować przy wielu okazjach oprócz herbatek, kawy i ciast, różne inne smakołyki, czy to na zebraniach Oddziału, zabawach lub innych imprezach.

Wybrano trzy-osobowy Zarząd, a pierwsza przewodniczącą została pani Barbara Grabowska. Notabene, pani Barbara pracuje również obecnie w Zarządzie Koła, któryś tam już kolejny raz. 40 lat w aktywnej służbie dla Koła Pań! Dziękujemy! Życzymy dalszych sukcesów!

Zakładano, że Koło Pań będzie skupiało nie tylko żony członków Oddziału, ale wszystkie panie, które by okazały zainteresowanie programem pracy Koła, zaś w szczególności żony kolegów w zawodzie inżynierskim, którzy nie byli członkami Stowarzyszenia. 20 stycznia 1959 r. odbyło się pierwsze oficjalne zebranie organizacyjne, a 9-tego marca drugie, na którym rozwiązano szereg kwestii, przygotowując drogę do dalszej dyskusji nad Statutem. Statut został ostatecznie zatwierdzony na pierwszym Walnym Zebraniu Koła Pań w dniu 5 maja 1959 r. i obowiązuje w prawie niezmienionej wersji po dzień dzisiejszy.

Statut przyznaje prawo członkostwa w Kole:

  • żonom członków SIP Oddział Ottawa;
  • wszystkim paniom, które już pracują w Kole od jego założenia;
  • paniom wprowadzonym przez członkinie Koła

Zgodnie z oryginalnym założeniem Koło jest organizacją towarzyską, bez własnej osobowości prawnej, a Statut określa jedynie w sposób ramowy formę organizacyjną oraz sposób działania Koła. Wszystkie zmiany organizacyjne muszą być zatwierdzane na dorocznym Walnym Zebraniu, na które jest zapraszany zwykle prezes Oddziału SIP. Koło nie posiada własnej Komisji Rewizyjnej, lecz korzysta z usług Komisji Rewizyjnej SIP, która corocznie sprawdza przed Walnym Zebraniem książkę kasową Koła.

Składki członkowskie były i są raczej symboliczne, a fundusze potrzebne na działalność pochodzą bądź z doraźnych zbiórek, bądź z corocznie urządzanych imprez. Pod względem liczebności Koło Pań było zawsze organizacją dość małą, gdyż ilość członkiń wahała się od 18 do 35 osób, z tym że czynnych członkiń nie było nigdy mniej niż 20. Tym bardziej należy podziwiać, ile tak szczupłe grono osób potrafiło zdziałać i osiągnąć. Jak już wspomniano, mimo ograniczonej liczby członkiń, Koło Pań było i jest bardzo aktywną organizacją, działającą tak na polu kulturalno-towarzyskim jak i społeczno-charytatywnym.

Początek strony

Działalność Koła Pań

W pierwszych latach istnienia główny nacisk położony był na urządzaniu odczytów i pogadanek (dla własnego grona, dla SIP i dla całej Polonii ottawskiej) oraz spotkań towarzyskich, potańcówek i pikników. Trzeba pamiętać, że był to okres, kiedy życie kulturalne Ottawy było bardzo słabo rozwinięte. Brak teatru i koncertów trzeba było wypełniać spotkaniami towarzyskimi, odczytami, itp. Większość rodzin polonijnych miała małe dzieci, więc wycieczki i pikniki dawały rodzicom możliwość wspólnej rozrywki z dziećmi, umożliwiając równocześnie młodzieży nawiązanie trwałych więzów przyjaźni. Z czasem włączano w program aktywności Koła spotkania z wybitnymi Kanadyjczykami ze sfer ekonomicznych i politycznych, pokazy filmowe, wspólne wypady na okazyjne występy teatralne, itp.

Od pierwszej chwili istnienia Koło włączyło się aktywnie w nurt pracy społecznej. I tak, już 10 lutego 1959 roku, a więc zaledwie w 3 tygodnie po oficjalnym założeniu Koła, zorganizowano odczyt dr Tuszyńskiej, z którego dochód przeznaczono na Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL).

Trudno wymienić wszystkie akcje podjęte przez Koło Pań, ale objęły one pomoc Szkole Polskiej w Ottawie i Harcerstwu, organizowanie herbatek w Citizenship Court po ceremoniach nadania obywatelstwa, pomoc przy organizowaniu bazarów na rzecz parafii polskiej, organizowanie akademii z okazji świąt narodowych, pomoc rodakom nowoprzybyłym do Ottawy, oraz pomoc w rozmaitych zbiórkach i akcjach organizowanych przez KPK. Koło ściśle współpracuje z Oddziałem SIP i pomaga w organizowaniu imprez sponsorowanych przez Oddział.

Niejeden z czytelników brał udział w zjeździe SIP w Ottawie w latach 1960 i 1971, w obchodach 25-lecia SIP w maju 1967 roku, oraz 50-lecia SIP w roku 1991, zachowując miłe wspomnienia z tych doskonale zorganizowanych imprez. We wszystkich tych spotkaniach strona gospodarczo-towarzyska spoczywała w rękach Koła Pań.

Główny wysiłek Koła jest skierowany od roku 1975 w kierunku pomocy różnym instytucjom charytatywnym w Polsce. Akcje rozpoczęto objęciem patronatu nad Domem Dziecka w Bartoszewie koło Gostynia, a potem w Lucieniu. W ciągu następnych lat włączono na listę podopiecznych szereg instytucji prowadzonych przez Siostry Szarytki, Serafitki i Albertynki. Są to domy seniora oraz domy dla nieuleczalnie chorych i niedorozwiniętych.

Prze kilka lat przesyłano również pieniądze na pomoc dla rodzin uwięzionych członków "Solidarności". Prawie co roku otrzymuje Koło listy z różnych szpitali czy zakładów specjalistycznych z prośbą o niedostępny w Polsce sprzęt medyczny czy pomoce terapeutyczne. Głównym źródłem dochodu jest tradycyjny już bazar świąteczny z kawiarenką.

Należy podkreślić, że sukcesy w pacy społeczno-charytatywnej zawdzięcza Koło w dużej mierze poparciu całego społeczeństwa ottawskiego, które entuzjastycznie popiera imprezy Koła.

Zebrania połączone z herbatkami odbywają się kolejno co 4-6 tygodni u poszczególnych członkiń Koła. Jak każda organizacja, Koło Pań przeżywało okresy bardzo aktywne i okresy, które pełne były różnorakich trudności. Jednak dzięki entuzjazmowi, poświęceniu sprawie i zdolnościom organizacyjnym kilku pań nie było roku, w którym Koło nie mogłoby się wykazać znacznym wkładem w życie Polonii i w pomoc dla Polski.

Jeśli chodzi o stosunek do SIP, to Koło przeobraziło się w ciągu lat z organizacji pomocniczej, której działalność była inspirowana, a często nawet dyrygowana przez Oddział, w organizację bratnią, która służy zawsze pomocą SIP, ale ma też swój własny program działania i partycypuje we wszystkich akcjach polonijnych jako całkowicie samodzielna organizacja. Koło Pań jest aktywnym członkiem Kongresu Polonii Kanadyjskiej oraz współpracuje z innymi organizacjami kobiecymi na terenie Ottawy, a zwłaszcza z ogniwem nr. 8 Federacji Polek. Jest także członkiem Światowego Zjednoczenia Polek. Pomimo zmian i przeobrażeń w ciągu lat, nie ulega wątpliwości, że jak długo istnieje i działa w Ottawie Oddział Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie, tak długo będzie on miał pełne poparcie i współpracę Koła Pań.

Oddział SIP Ottawa serdecznie dziękuje "swoim Paniom" za nieustającą pomoc i poparcie.

Zarząd Oddziału

Początek strony


Opracowane na podstawie informacji z "Historia Oddziału Ottawa 1941-1991", wydanej przez STP Ottawa w 1991 roku. Historia zebrana i opracowana została przez kol. inż. Antoniego Świderskiego. Uzupełnienie i wydanie przez kol. Wojciecha Remisza. Rozdział o Kole Pań opracowany przez koleżankę Marię Zielińską.