Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział w Ottawie Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział w Ottawie
Strona główna
Kalendarz
Statut
Zarząd Okręgu
Zarząd Główny SIP
Historia Okręgu
Zostań członkiem SIP
Sprawozdania z imprez
Odnośniki do innych stron
Koło Pań przy SIP
Wiadomości SIP Ottawa
Biuletyn
Polonia Ottawska

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW POLSKICH W KANADZIEHISTORIA ODDZIAŁU OTTAWA
1991-do chwili obecnejSPIS TREŚCI


SŁOWO WSTĘPNE

Ottawa, październik 2001

W roku 1991 Stowarzyszenie Techników Polskich w Kanadzie (STP) z okazji swego 50-lecia wydało broszurkę zatytułowaną "Historia Oddziału Ottawa". Głównym inicjatorem tej publikacji był śp. inż. Antoni Świderski, który niestety nie doczekał się już jej wydania. Dzieła dokończył inż. Wojciech Remisz uzupełniając i uaktualniając rękopis inż. Świderskiego. Od tego czasu upłynęło już sporo czasu, i Zarząd obecnego Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie (SIP), Oddział Ottawa, postanowił uzupełnić brakujące 10 lat. Ponieważ aktywnie uczestniczę z życiu Stowarzyszenia od ponad 8 lat jako członek jego Zarządu, postanowiłam podjąć się zadania dopisania historii i tak oto powstała niniejsza publikacja.

mgr inż. Lidia (Wróbel) Zielińska, sekretarz i webmaster, tel. (613) 721-8238


DZIAŁALNOŚĆ (1991 DO CHWILI OBECNEJ)

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie (SIP) (do roku 1996 Stowarzyszenie Techników Polskich w Kanadzie - STP), Oddział Ottawa, prężnie działało i nadal działa wśród ottawskiej Polonii. Spis odczytów, imprez, wycieczek i innych ważnych wydarzeń w życiu SIP od roku 1991 do chwili obecnej wyraźnie wskazuje, że były i nadal są wśród członków osoby, którym zależy na kontynuowaniu wieloletnich tradycji.

Ciągle pierwszoplanowymi celami SIP są te cytowane poniżej ze Statutu Stowarzyszenia:

By-Law 32, Cele Stowarzyszenia:

  • Stworzenie platformy do współpracy, wymiany wiadomości i poglądów w dziedzinach zawodowych, kulturalnych i społecznych uwzględniając współpracę z innymi polsko-kanadyjskimi organizacjami.
  • Udzielanie pomocy członkom w adaptacji do kanadyjskiego technicznego rynku pracy, w poszukiwaniu pracy i włączeniu się do kanadyjskiego środowiska.
  • Rozwój świadomości inżynieryjnej i kulturalnej.
  • Utrzymywanie i rozwój tradycji polsko-kanadyjskich inżynierów.
  • Popieranie działalności zmierzającej do technicznego postępu.
  • Zachęcanie i popieranie udziału członków w działalności ekonomicznej, socjalnej i inżynieryjnej.

By-Law 33, W dążeniu do powyższych celów SIP powinno:

  • Planować i realizować spotkania, kursy, konferencje, odczyty, itd.
  • Utrzymywać kontakt i współpracę z pokrewnymi organizacjami w Kanadzie i za granicą.
  • Wydawać czasopismo lub biuletyn służący potrzebom całego Stowarzyszenia.

Nie mając własnego lokalu, od lat spotkania Stowarzyszenia odbywają się w Domu Polskim Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Koło nr 8, pod adresem 379 Waverley Street, Ottawa, Ontario. Wszystkie zebrania Zarządu oraz odczyty i prelekcje odbywają się w różnych salach Domu Polskiego SPK nieodpłatnie, za co serdecznie dziękujemy koleżankom i kolegom z Koła nr 8 SPK.

W latach dziewięćdziesiątych, po zmianie ustroju w Polsce, daje się wyraźnie zaobserwować tendencję odchodzenia od tradycyjnej struktury SIP w kierunku, można by nazwać, klubu dyskusyjno-towarzyskiego. Świeża imigracja z Polski się skończyła, nie ma już dla kogo organizować kursów, pomagać pisać życiorysy. Główną działalnością Stowarzyszenia stało się organizowanie spotkań i odczytów. Starano się podtrzymywać tradycje wykładów i prelekcji na tematy techniczne. Jak wynika ze wspomnianej powyżej listy odczytów, tematy były i są różnorakie, tak, aby dogodzić możliwie jak największej liczbie osób i zwiększyć uczestnictwo w tych spotkaniach.

Co najmniej raz w roku Stowarzyszenie nasze starało się zorganizować zabawę taneczną dla swoich członków. Każdego roku zapraszaliśmy do udziału w zabawie całą Polonię, nie pomijając naszych prywatnych znajomych, w gronie których lubimy się bawić. I tak dużym sukcesem zakończyły się zabawy w latach 1992 (Tłusty Czwartek), 1993 (Tłusty Czwartek) i 1994 (Ostatki), na których to imprezach wyśmienita kolacja była zwyczajowo przygotowywana przez zawsze chętne do pomocy Koło Pań przy SIP. Frekwencja wahała się w granicach 65-120 osób, więc można uznać, że była znakomita.

Niestety konkurencja w dziedzinie organizowania zabaw zawsze była i ciągle jest w Ottawie bardzo duża i nie wszystkie zabawy kończyły się sukcesem. Szczęśliwie były to wyjątki. Mam tu na myśli zabawę karnawałową zorganizowaną w lutym 1995 roku, kiedy to, jak zwykle przy pomocy Koła Pań przy STP, wspomaganego przez naszych członków, zorganizowano Ostatki. Na zabawę przyszło wtedy tylko 30 osób, z czego zaledwie 11 członków naszego Stowarzyszenia. Straty moralne organizatorów były znacznie większe niż finansowe, i następna zabawa, "Andrzejki", były zorganizowane dopiero w listopadzie 1997 roku, i to wspólnie z Federacją Polek, w celu uniknięcia ewentualnych strat. Szczęśliwie uczestników nie zabrakło, frekwencja wyniosła ponad 100 osób i impreza okazała się dochodowa dla obu organizacji. Dwukrotnie powtórzono "Andrzejki", w latach 1998 i 1999, nadal wspólnie z Federacją Polek. I znowu, od roku 2000 zaniechano zorganizowania zabawy, przeprowadzone sondaże wśród członków wykazały małe zainteresowanie.

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie (SIP) obecnie posiada 10 oddziałów: w Edmonton, Hamilton, Kitchener, London, Mississauga, Montreal, Oshawa, Ottawa, Peterborough i Toronto. Oddział Ottawa jest drugim pod względem ilości członków oddziałem po Toronto. Szacuje się iż SIP w Kanadzie skupia obecnie około 10% ogólnej liczby inżynierów i techników polskiego pochodzenia na terenie Kanady.

Pierwszoplanowym zadaniem, przed jakim obecnie stoi Stowarzyszenie, jest znalezienie nowych form życia organizacyjnego, które wychodziłoby naprzeciw oczekiwaniom członków, reprezentujących różne grupy pokoleniowe i różny stopień powiązań z Polską. Ogromne zmiany, jakie zaszły w latach 90-tych w Polsce, stwarzają nowe możliwości do rozwijania współpracy i pomocy wzajemnej między Oddziałami SIP i inżynierami w RP. Sytuacja, w jakiej obecnie się znajdujemy i dokąd zmierzamy znakomicie została ujęta w dwóch artykułach, które się ukazały w wydaniu specjalnym "New Link'u" z czerwca 2001 w 60-cio lecie naszego Stowarzyszenia. Mam tu na myśli artykuł kolegi Andrzeja Drzewieckiego zatytułowany "SIP - dzisiaj" oraz artykuł kolegi Jana Cytowskiego zatytułowany "SIP - dokąd zmierzamy".

Początek strony


DYSKUSJE NA TEMAT REFORMY STP (1990-1991)

Tak jak to wspominał kol. Wojciech Remisz w końcowej części "HISTORII ODDZIAŁU OTTAWA, 1941-1991", w maju 1990 roku Walne Zebranie Oddziału Ottawa upoważniło kol. Stanisława Zaborowskiego do opracowania artykułu dyskusyjnego na temat reformy działalności ówczesnego Stowarzyszenia. Obszerny, 4 stronicowy dokument, spotkał się z "zimnym przyjęciem kilku, zaciekawieniem niewielu i brakiem reakcji większości" według kol. Remisza, lecz "przyjęcie to nie było takie znów zimne" według kol. Zaborowskiego: "Było trochę gorących dyskusji i kilka bardzo mocnych opinii (m.in. ktoś jak Rejtan zaoponował, niemal "po moim trupie")". Sprowokowało to Zarząd do przeprowadzenia sondażu telefonicznego, w celu uzyskania bardziej miarodajnych opinii. Zostały one podsumowane przez kol. Zaborowskiego w jego kolejnym artykule, załączonym do Biuletynu nr 6 (luty/marzec 1991), i będącego podstawą do dyskusji, które wraz z nim promował kol. Szczepan Morawski i które odbyły się na sesjach plenarnych w czasie obchodów 50-lecia w maju i czerwcu 1991. Uznając, iż oba artykuły są ciekawe i warte przeczytania przez młodszych członków naszego Stowarzyszenia, pozwoliłam sobie je zamieścić w celu wykazania, iż już od dawna zastanawialiśmy się jak usprawnić naszą działalność i przyciągnąć więcej członków i że nasze dylematy nie są wcale nowe. Następnym etapem z tej serii była ankieta (naświetlona poniżej) przeprowadzona przez Zarząd w 1993 roku.

Początek strony


OBCHODY 50-LECIA STP (1991)

Obchody 50-lecia zostały dokładnie opisane w Biuletynie nr 8 z czerwca 1991 oraz w specjalnym wydaniu "New Link'u" nr 1 & 2 z kwietnia / sierpnia 1991. Poniżej podajemy sprawozdania z tych obchodów sporządzone przez koleżankę Marię Zielińską i kolegów Wojciecha Remisza i Stanisława Zaborowskiego zamieszczone w Biuletynie nr 8.

Początek strony


KADENCJE ZARZĄDU (1992)

Na Walnym Zebraniu Oddziału w dniu 5 maja 1992 roku uchwalono, iż poczynając od kadencji 1993 r. Zarządy Oddziału będą wybierane na 2 lata, natomiast sprawozdania z działalności Oddziału będą przedstawiane co roku na Walnych Zebraniach Sprawozdawczych.

Początek strony


ODCZYTY PROMUJĄCE WSPÓŁPRACĘ GOSPODARCZĄ I NAUKOWO-TECHNICZNĄ POMIĘDZY POLSKĄ I KANADĄ (1992-1996)

Od samego początku zmian w Polsce, czyli na początku lat 90-tych, Stowarzyszenie nasze starało się ułatwić kontakty kanadyjskich i polskich przedsiębiorców oraz naukowców i już w 1992 roku zorganizowało pierwszy odczyt na temat zagadnień gospodarczych w Polsce. W dniu 21 kwietnia 1992 dr Andrzej Sławiński, dr Marian Kuras oraz mgr Grzegorz Hayder omawiali "Zagadnienia gospodarcze dzisiejszej Polski". Odczyt ten został zorganizowany wraz z Polskim Instytutem Naukowym w Kanadzie (PINK).

W dniu 18 listopada 1993 mec. Andrzej Żmigrodzki naświetlił nam "Biznes w Polsce w warunkach zmian systemu ekonomiczno-politycznego". Mec. Andrzej Żmigrodzki mówił o sytuacji ekonomicznej i prawnej w obecnej Polsce, a w szczególności na temat prac związanych z modyfikacją kodeksu handlowego oraz o możliwościach zakładania prywatnych firm. Prelegent był radcą prawnym Banku Rozwoju Eksportu, który finansuje instytucje i osoby prywatne pragnące założyć biznes w Polsce. Spotkanie było bardzo ożywione i mec. Żmigrodzki odpowiadał na wiele praktycznych pytań.

W dniu 23 listopada 1994 pan Bolesław Piechucki, Pierwszy Sekretarz Ambasady RP w Kanadzie, wygłosił odczyt na temat "Współpracy naukowo-technicznej między Polską i Kanadą". Skróconą wersję prelekcji słowami prelegenta wraz z komentarzem kol. Kazimierza Stysia można przeczytać w Biuletynie nr. 94/10 z grudnia 1994.

W dniu 14 listopada 1995 odbył się po angielsku odczyt pana Andrzeja Sikorskiego zatytułowany "The Business of Environmental Protection in Poland", na którym mieliśmy możność gościć panów Bolesława Piechuckiego, Pierwszego Sekretarza Ambasady RP w Kanadzie oraz Bogumiła Rataja z Biura Radcy Handlowego w Montrealu. Obszerne sprawozdanie z tego odczytu po angielsku opracował kol. William Couch.

W dniu 6 marca 1996 odbył się odczyt pana Leszka Chełmińskiego na temat "Jak uzdrowić polski przemysł". Sprawozdanie z tego odczytu opracował kol. Bronisław Szpakowski.

Początek strony


ANKIETA (1993)

Stowarzyszenie nasze od lat boryka się z naborem nowych członków. Zarząd kadencji 1992-1993 pod przewodnictwem kol. Jerzego Zarzyckiego postanowił przeprowadzić ankietę w celu uzyskania nowych pomysłów na ulepszenie działalności Stowarzyszenia, na jego uatrakcyjnienie i ściągnięcie nowych członków. Ankietę opracowała oraz analizy dokonała kol. dr Elżbieta Giziewicz. W maju 1993 rozesłano wraz z Biuletynem po 3 kopie ankiety zaznaczając, iż ankieta ta jest skierowana do szerszej społeczności polonijnej w Ottawie, a nie wyłącznie do członków STP.

Dnia 23 września 1993 na zebraniu Zarządu kol. Giziewicz przedstawiła Zarządowi wyniki ankiety. Wyniki te przedstawione są poniżej. Treść pytań ankiety oraz wszystkie odpowiedzi można przeczytać klikając tutaj.

Na ankietę odpowiedziały 73 osoby: 69 osób ankietę wypełniło, spośród których 50 osób należało do STP, a 19 nie należało. 2 osoby przysłały listy, również dwie osoby ustosunkowały się tylko do jednego pytania. Ankieta została rozprowadzona wśród szerokiej rzeszy społeczności polonijnej w Ottawie, dotarła do wszystkich organizacji polonijnych, trafiła również do Ambasady Polskiej.

Wśród odpowiedzi zastanawiającą była odpowiedź na pytanie "dlaczego nie należę do STP". Kilka osób nie wiedziało o istnieniu STP, kilka nie widziało korzyści z przynależności, jeszcze innym nie opowiadała atmosfera spotkań. Jak to jeden z respondentów ujął "Jest mało informacji o działalności STP poza kręgami członków, do których dociera Biuletyn".

W sumie ankieta wykazała chęć członków do utrzymania i kontynuowania chlubnych tradycji koleżeńskiej przyjaźni i wzajemnej pomocy. Może nie wszyscy mieli gotową receptę na sukces, ale 83% respondentów podpisało swe odpowiedzi wyrażając chęć uczestniczenia w dalszej dyskusji.

Materiały ankiety zostały przestudiowane przez Zarząd, a sugerowana tematyka spotkań została uwzględniona w programie odczytów kolejnych Zarządów (patrz Spis odczytów, imprez i wycieczek w latach 1991 do chwili obecnej).

Początek strony


KURDYBAN 1 (1995)

W dniu 29 czerwca 1995 r. odbyło się uroczyste przekazanie kurdybanu przedstawiającego emblemat naszego Stowarzyszenia do Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Kanadzie. Kurdyban ten został wykonany w 1966 roku z okazji 25-lecia naszego Stowarzyszenia przez artystę, pana Stefana Konskiego z Montrealu. Przez długie lata był on przechowywany w Toronto, gdzie został odnaleziony w okresie przygotowań do obchodów pięćdziesięciolecia STP. Po sprowadzeniu do Ottawy został on przekazany państwu Annie i Wojciechowi Jakóbiec, którzy zajęli się gorliwie i bezinteresownie jego konserwacją i oprawą. W czasie obchodów 50-lecia STP kurdyban ten stanowił część wystawy zorganizowanej z tej okazji. Po zamknięciu wystawy kurdyban został umieszczony u państwa Wandy i Jerzego Samolewiczów, gdzie w dobrym oświetleniu i odpowiedniej temperaturze i wilgotności przebywał aż do momentu przekazania Ambasadzie RP. Pełne sprawozdanie z uroczystości przekazania kurdybanu można przeczytać w raporcie z tej imprezy. Można tam także zobaczyć zdjęcia z imprezy.


1 Kurdyban jest to dzieło sztuki wykonane na skórze, wzór jest wytłaczany i następnie malowany złotem i olejnymi farbami. W okresie Renesansu kurdybanów używano m.in. do obijania ścian (jak na Wawelu) i mebli oraz do oprawy książek.

Początek strony


PIKNIK WRAZ Z SPK (OD 1995 ROKU DO CHWILI OBECNEJ)

W lipcu 1995 Stowarzyszenie nasze skorzystało z zaproszenia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Koło nr 8 i dołączyło się do corocznego pikniku organizowanego na farmie u państwa Marii i śp. Zygmunta Gałko. Kolejne sprawozdania z pikników począwszy od roku 1999 można przeczytać w Sprawozdaniach z Imprez (1999), (2000), (2001 wraz ze zdjęciami) i (2002).

Początek strony


ZMIANA POLSKIEJ NAZWY STOWARZYSZENIA (1996)

W dniu 26 października 1996 r. Ottawa była miejscem XLII Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Techników Polskich w Kanadzie (STP). Ustępujący Zarząd postawił wniosek o zmianę nazwy Stowarzyszenia. Wniosek ten wywołał niezwykle ożywioną dyskusję wśród uczestników Zjazdu. Były głosy przeciw, powołujące się na długoletnią tradycję starej nazwy. Przeważyły jednak racje młodszych członków Stowarzyszenia, którzy zwrócili uwagę, iż słowo "technik" oznacza obecnie w języku polskim osobę ze średnim wykształceniem technicznym i wielu inżynierów, potencjalnych członków naszego Stowarzyszenia, obmówiło wstąpienia w nasze szeregi właśnie z tej przyczyny. Zadecydowano, aby najpierw zadecydować czy Walny Zjazd pragnie zmiany nazwy. Za wnioskiem głosowało 58 członków, przeciw 5 i 1 członek wstrzymał się od głosu. Następnie głosowano o wyborze nazwy. Zebrani wybrali Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie (SIP). Tę nazwę poparło 59 członków oraz były 4 głosy wstrzymujące się 2. Należy dodać, iż zmiana nazwy dotyczy jedynie polskiej wersji, wersje angielskie (Association of Polish Engineers in Canada) oraz francuska (Association des ingénieurs polonais au Canada) pozostały bez zmian.


2 Według "Sprawozdania z Walnego Zjazdu STP", Biuletyn, listopad 1996

Początek strony


INTERNET (1998)

W roku 1998 Zarząd Stowarzyszenia postanowił uruchomić pierwszą własną stronicę internetową. Zadania tego podjął się kol. Czesław Piasta i już po niedługim czasie uruchomił pierwszą jej wersję, która od maja 1998 znajdowała się pod adresem http://www.compmore.net/~czeslaw/SIP/. Adres ten istnieje do dziś, aczkolwiek od 1999 roku stanowi już tylko prywatną stronicę kolegi Piasta.

Na początku roku 1999 Kongres Polonii Kanadyjskiej (KPK), Okręg Ottawa, zwrócił się do naszego Oddziału o pomoc w uruchomieniu własnej pierwszej stronicy internetowej. Zawsze chętni do pomocy inżynierowie jak zwykle odpowiedzieli na wezwanie i tak przy naszej pomocy powstała pierwsza stronica KPK. Postanowiono także udostępnić miejsce na serwerze dla innych organizacji polonijnych wchodzących w skład Kongresu zainteresowanych utworzeniem własnych stronic. Zarezerwowano nazwę http://www.kpk-ottawa.org dla Kongresu, oraz ustalono, że organizacje wchodzące w skład Kongresu będą używać akronimów dołączonych po / (slash) za tym adresem. Tak więc od jesieni 1999 roku stronica SIP istnieje pod nowym adresem http://www.kpk-ottawa.org/sip/.

Druga wersja stronicy SIP została przygotowana przez kolegów Stanisława Ozorowskiego i Krzysztofa Kosewskiego. W krótkim czasie po utworzeniu tej wersji jej aktualizację przejęła w swoje ręce kol. Lidia Zielińska, która to zadanie wykonuje po dzień dzisiejszy. Niestety, na wiosnę roku 2000 na skutek bankructwa dostawcy naszego serwisu internetowego, stronica nasza znikła z powierzchni ziemi na parę miesięcy. Dopiero na jesieni roku 2000 została ona ponownie reaktywowana na serwerze firmy Canada WorkinfoNET, tym razem nieodpłatnie.

Warto zaznaczyć, iż oprócz KPK, trzy inne organizacje polonijne utworzyły swoje stronice internetowe korzystając z pomocy członków naszego Stowarzyszenia, są to:

Aktualizacją stron tych wszystkich pięciu organizacji polonijnych (KPK, SIP, SPK, PINK oraz FPK) zajmuje się kol. Lidia Zielińska.

Stronica nasza jest w ciągłej rozbudowie. Począwszy od listopada 2000 rozpoczęliśmy regularne umieszczanie Biuletynu SIP pod adresem http://www.kpk-ottawa.org/sip/biuletyn.html w dwóch wersjach: html oraz Adobe Acrobat (*.pdf). Przypomnijmy, że Biuletyn jest redagowany przez kolegę Kazimierza Stysia, a redaktorami technicznymi są koledzy Krzysztof Lipowski i Jacek Taracha. W kwietniu 2002 roku umieściliśmy informacje na temat pisania życiorysów, listów przewodnich (cover letter), szukania pracy, rozmów z potencjalnym przełożonym, itp. W lipcu 2002 dodaliśmy specjalną stronicę na temat emigracji do Kanady, aby odpowiedzieć na bardzo często adresowane do nas pytania na ten temat. W listopadzie 2002 powstał coraz bardziej popularny wśród Polonii ottawskiej interaktywny Kalendarz Wydarzeń. Kalendarz ten jest koordynowany wraz z Kalendarzem Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK), okręg Ottawa oraz z Kalendarzem Ottawskim Czesława Piasty. Powinien on pomóc w planowaniu aktywności Polonii ottawskiej i zapobiec konfliktom dat.

Początek strony


SETNA ROCZNICA ŚMIERCI KAZIMIERZA GZOWSKIEGO, PATRONA NASZEGO STOWARZYSZENIA (1998)

Wszyscy nasi członkowie zapewne dobrze wiedzą, iż Sir Kazimierz Stanisław Junosza Gzowski (1813-1898) jest patronem naszego Stowarzyszenia. Portret tego znakomitego polskiego inżyniera stanowi własność Oddziału Ottawa i tradycją się stało, iż każdy kolejny przewodniczący Oddziału przechowuje go u siebie podczas trwania swojej kadencji. Dla wszystkich zainteresowanych sylwetką Gzowskiego podaję, iż pełny jego życiorys można przeczytać pod następującym adresem: http://www.kpk.org/english/poles.htm.

Dzięki staraniom naszego Stowarzyszenia Poczta Kanadyjska wydała w 1963 roku znaczek w 150-tą rocznicę urodzin tego polskiego inżyniera, a nam przypadło w udziale zaszczytne zadanie przypomnienia jego sylwetki w 100-ną rocznicę jego śmierci.

Trwałą formą uczczenia 100-nej rocznicy śmierci było utworzenie przez Zarząd Główny SIP Funduszu Stypendialnego im. Kazimierza Gzowskiego dla studentów polskiego pochodzenia studiujących nauki techniczne na kanadyjskich uniwersytetach. Staraniami Zarządu Głównego ukazał się artykuł na ten temat w "The Toronto Star" opublikowany w dniu 24 sierpnia 1998 r.

Natomiast Oddział nasz zorganizował w dniu 27 października 1998 odczyt o Kazimierzu Gzowskim. Odczyt ten został zorganizowany wspólnymi siłami wraz z Polskim Instytutem Naukowym w Kanadzie, Oddział Ottawa (PINK). Odczyt zatytułowany "Kazimierz Gzowski - pierwszy wybitny polski inżynier w Kanadzie" wygłosił inż. Jerzy Słubicki z Toronto, parokrotny prezes Oddziału Toronto i Zarządu Głównego. Podczas prelekcji mieliśmy możność spoglądania na obraz przedstawiający naszego patrona i stanowiący własność naszego Stowarzyszenia, a po prelekcji obejrzeliśmy film o Gzowskim zrealizowany przez Telewizję Polską i udostępniony dzięki staraniom Zarządu Głównego.

Początek strony


OBCHODY 60-LECIA SIP (2001)

Obchody 60-lecia Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie odbyły się 2 czerwca 2001 w Toronto, w Domu Polskim przy ul. Beverley. Obszerne sprawozdanie z tej imprezy opracowała kol. Maria Zielińska.

Początek strony