BIULETYN - CZERWIEC 2003

SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA SIP ODDZIAŁ OTTAWA

W dniu 22 maja odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze SIP, Oddział Ottawa. Jak zwykle poprzedzone było mszą św. za wszystkich członków Stowarzyszenia żywych i zmarłych. Frekwencja była bardzo dobra, gdyż przybyło 26 członków oraz przekazano jedno upoważnienie.

Zebranie otworzył Przewodniczący Oddziału Jan Janeczek witając zebranych i proponując na przewodniczącego kol. Andrzeja Gołębiowskiego, a na sekretarza kol. Marię Zielińską, poczym przystąpiono do obrad.

Po przyjęciu proponowanego porządku dziennego oraz protokółu z ubiegłego roku, kol. Janeczek odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu w roku sprawozdawczym od 23 maja 2002 do 22 maja 2003. Zorganizowano w tym okresie osiem imprez niezależnie lub wspólnie z innymi organizacjami jak KPK, SPK czy PINK.

Rozbudowano witrynę internetową SIP. Dodany został kalendarz polonijny oraz wiele innych informacji i porad związanych z emigracją do Kanady, poszukiwaniem pracy oraz działalnością organizacji nie mających swoich stron. Warto przypomnieć, że na stronie internetowej SIP'u można znaleźć historię Stowarzyszenia, listy zarządów, statut, formularz przystąpienia do SIP, sprawozdania z imprez, Biuletyny (w wersji html oraz pdf), a także listę Przewodniczących Koła Pań przy SIP.

W dalszym ciągu SIP pomagał prowadzić witryny internetowe dla KPK, SPK i PINK oraz opracował nową stronę internetową dla Federacji Polek. Specjalne podziękowania należą się naszej "webmaster" kol. Lidii Zielińskiej, która tak wspaniale prowadzi witryny polonijnych organizacji zapewniając wszystkim "internetowcom" dostęp do ich historii i działalności.

Największym bodaj osiągnięciem w okresie sprawozdawczym było stworzenie Polskiej Organizacji Studentów jako Koło przy SIP. Było ono wynikiem zalecenia przekazanego Zarządowi SIP, na walnym zebraniu w 1999 roku, aby zwiększyć liczebność członków Stowarzyszenia przez nawiązanie kontaktów z młodzieżą studiującą na ottawskich uniwersytetach i zachęcenie ich do działalności w Stowarzyszeniu. Pod koniec roku 2000 udało się nawiązać kontakt z grupą studencką. Rozmowy trwały kilkanaście miesięcy i zaowocowały formalnym spotkaniem w październiku ub. roku. Na tym spotkaniu ustalono, że studenci założą własną organizację pod nazwą Polska Organizacja Studentów na zasadzie Koła przy SIP i opracują główne cele swego działania. Przystąpienie do POS (Koło przy SIP) podpisało już 35 studentów. Przewodniczącemu kol. Janeczkowi należą się specjalne podziękowania i słowa uznania za ogromny wysiłek, jaki włożył w organizację tego Koła, a jego członkom przekazujemy życzenia, aby znaleźli przyjemność i zadowolenie w pracy dla dobra Polonii kanadyjskiej.

Niestety współpraca z Zarządem Głównym SIP nie układa się zbyt dobrze z uwagi na brak regularnej komunikacji i odpowiedzi na przesyłane informacje. Tak np. trzeba miesiącami czekać na zatwierdzenie nowych członków.

Jeśli chodzi o stan liczebny Stowarzyszenia to mamy obecnie 89 członków. W okresie sprawozdawczym przybył jeden członek, kol. Michał Aleksander Trzecieski, którego serdecznie powitano.

Następnie skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe, które po raz pierwszy od roku 1996/97 wykazało nadwyżkę $ 621.79. Kasa Oddziału wynosi obecnie $ 5,842.70.

Niestety tylko 48% członków opłaciło składki za rok ubiegły. Nowy Przewodniczący zobowiązał się porozumieć telefonicznie z członkami, którzy nie zapłacili składek i wyjaśnić tego przyczyny. W dyskusji nad sprawozdaniami podkreślono, jak w uprzednich latach, konieczność współpracy z innymi organizacjami oraz poszerzenie puli członkowskiej przez przyjmowanie członków z zawodów pokrewnych, czy nawet humanistów, jak to było kilkanaście lat temu.

Udzielono absolutorium z podziękowaniem ustępującemu Zarządowi, a potem przystąpiono do wyborów nowego Zarządu.

Kol. Jan Zieliński przedstawił proponowany skład nowego Zarządu:

 • Przewodniczący: Bogdan Gajewski
 • Członkowie: Jan Janeczek (ex officio), Stanisław Ozorowski, Grażyna Taracha, Michał Trzecieski i Lidia Zielińska.

Zarząd może naturalnie dokooptować w miarę potrzeby dodatkowych członków.

Dzięki dobrze przygotowanym materiałom informacyjnym oraz sprawnemu prowadzeniu zebrania przez Przewodniczącego zakończono obrady już o godz.21:30.

Maria Zielińska

Początek strony

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO

z działalności Zarządu SIP Oddział Ottawa
za okres od 23 maja 2002 do 22 maja 2003

Zarząd w kadencji 2001/2003 jest następujący:

 • Przewodniczący: Jan Janeczek
 • W-Przewodniczący: Michał Paduch (do września 2002)
 • W-Przewodniczący: Mieczysław Piraszewski (od września 2002)
 • Skarbnik: Stanisław Ozorowski
 • Sekretarz i webmaster: Lidia Zielińska
 • Sprawy członkowskie: Bronisław Szpakowski
 • New Link: Michał Paduch
 • Członkowie Zarządu:Andrzej Gołębiowski, Michał Kępka, Bogdan Kubicki, Czesław Piasta,
 • Delegaci do KPK: Lidia Zielińska, Mieczysław Piraszewski

W minionym okresie sprawozdawczym zarząd miał 4 zebrania, których celem było:

 • ożywienie działalności SIP w Ottawie
 • planowanie i organizowanie imprez
 • propagowanie osiągnięć Polaków w Ottawie
 • zainteresowanie nasza działalnością osób nie należących do SIP
 • pomoc w pracach organizowanych przez KPK i inne organizacje
 • aktywne utrzymywanie naszej strony internetowej.

W tym czasie zarząd zorganizował:

 • 25/06/2002 Spotkanie z płk Januszem Żurakowskim przygotowane wspólnie z PINK, SPK i KPK
 • 14/07/2002 Piknik zorganizowany wraz z SPK
 • 17/09/2002 Odczyt mgr inż. Wojciecha Remisza "Rola inżyniera (konstruktora) kontroli jakości na przykładzie budowy największych mostów w okolicy Ottawy"
 • 15/10/2002 Pokaz filmu polskiego z DVD "Zakochani"
 • 10/11/2002 Akademia 11 Listopada
 • 19/11/2002 Pokaz filmu polskiego z DVD - "Przedwiośnie"
 • 05/01/2003 Opłatek zorganizowany wraz z KPK
 • 03/02/2003 Wspólna wyprawa na film "Pianista"

Tematy zorganizowanych odczytów i spotkań były dobrane mając na uwadze zainteresowania wśród członków SIP oraz całej Polonii ottawskiej. Duże zainteresowanie wzbudziła projekcja polskich filmów współczesnych, gdzie frekwencja wynosiła od 45 do ponad 100 osób. Udanymi imprezami towarzyskimi były Piknik i Opłatek. Sprawozdania z wymienionych imprez zostały umieszczone w naszych biuletynach, na naszej stronie internetowej (www.kpk-ottawa.org/sip/) oraz w Komunikatach Ottawskich.

Należy podkreślić, ze działalność SIP nie ogranicza się wyłącznie do działalności wewnątrz organizacyjnej. A oto niektóre inne wydarzenia z działalności Oddziału:

 • 10 października 2002 kol. Maria Zielińska odznaczona została Oficerskim Krzyżem Zasługi RP
 • 21 marca 2003 kol. Kazimierz Styś odznaczony został Oficerskim Krzyżem Zasługi RP
 • w minionym roku 4 członków SIP otrzymało odznaki KPK
 • we wrześniu 2002 opracowaliśmy sprawozdanie o SIP-ie do Raportu o Polonii w Kanadzie.
 • w październiku 2002 naszym delegatem na Walny Zjazd KPK był kol. Kamil Stefański.
 • 27/10/2002 na Walny Zjazd SIP do Toronto wysłaliśmy sprawozdanie z działalności oddziału
 • 31/03/2003 spotkanie z Prezesem ZG SIP w celu nawiązania współpracy pomiędzy ZG a Oddziałem
 • 16/04/2003 braliśmy udział w spotkaniu zorganizowanym przez Ambasadę Grecji w związku z podpisaniem traktatu o rozszerzeniu Unii Europejskiej.
 • 17/05/2003 braliśmy udział w rozpoczęciu XXX Walnego Zjazdu SPK w Ottawie
 • braliśmy udział w zebraniach Zarządu KPK Okręgu Stołecznego

W minionym roku w dalszym ciągu rozbudowywana była nasza witryna internetowa. Dodaliśmy Kalendarz polonijny oraz wiele innych informacji i porad związanych z emigracją do Kanady, poszukiwaniem pracy oraz działalnością organizacji nie mających swoich stron.

Na naszej stronie internetowej znajdują się: historia SIP, listy zarządów, listy Przewodniczących Koła Pań przy SIP, Statut, formularz przystąpienia do SIP, sprawozdania z imprez, Biuletyny.

W dalszym ciągu pomagaliśmy prowadzić witryny internetowe dla KPK, SPK i PINK oraz opracowaliśmy nową stronę internetową dla Federacji Polek. Wszystkie te strony zostały na tyle rozbudowane na ile dostaliśmy materiałów od w/w organizacji.

W roku 2002/2003 wydaliśmy 10 Biuletynów. Wszystkie Biuletyny są umieszczane w Internecie w dwóch wersjach (html i pdf). Biuletyny wysyłane były do Biblioteki Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu oraz do Biblioteki Narodowej w Ottawie.

W ciągu ostatniego roku skład SIP-u powiększył się o 1 nowego członka (kol. Michał Aleksander Trzecieski). Witamy go serdecznie w naszym gronie.

W minionym roku przy współpracy Zarządu SIP i przedstawicieli polskiej młodzieży studiującej w Ottawie powstała Polska Organizacja Studentów (POS), która działa na zasadzie Kola przy SIP i obecnie liczy 35 członków.

Do Oddziału Ottawa należy 89 członków. Do 15 maja 2003 składki opłaciły 43 osoby. Składki oddziałowe do ZG SIP oraz do ZG KPK i okręgu Stołecznego zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi zasadami i w określonym terminie.

Plany na najbliższą przyszłość.

 • 13/07/2003 - piknik
 • 16/09/2003 - odczyt pana Dubiela nt. związany z żeglowaniem
 • 19/10/2003 - Walny Zjazd SIP lub Zjazd Prezesów w Oshawie
 • 21/10/2003 - odczyt dr Pietrzyka nt. związany z genetycznie modyfikowaną żywnością
 • 11/01/2004 - Opłatek
 • 21/05/2004 - Walne Zebranie Oddziału

Korzystając z naszego wspólnego spotkania, które jest zarazem podsumowaniem rocznej działalności naszego Stowarzyszenia, pragnę gorąco podziękować przedstawicielom Zarządu, wszystkim należącym do naszego Stowarzyszenia a przede wszystkim tym, którzy włożyli swój wkład w organizowaniu zebrań, odczytów oraz różnych imprez podczas minionego roku. Szczególne podziękowania należą się dla wszystkich członków naszego Stowarzyszenia, którzy dzięki zaangażowaniu w działalność naszego Oddziału, poświecili wiele własnego czasu, jak również działając niejednokrotnie w kilku różnych organizacjach polonijnych przyczynili się do krzewienia polskiej kultury i jej propagowania w środowisku polonijnym.

Jan Janeczek
Przewodniczący SIP
Oddział Ottawa

Początek strony

SŁOWO OD (NOWO WYBRANEGO) PRZEWODNICZĄCEGO

Koleżanki i Koledzy,

Na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział w Ottawie w dniu 22 maja 2003 roku zostałem wybrany na nowego przewodniczącego Oddziału. Wybór ten miał miejsce w bardzo ciekawych dla nas czasach.

Jesteśmy obecnie twórcami, a zarazem też świadkami, rozwoju nowych technologii, zawodów i specjalizacji. Nasza organizacja inżynierska powstała dawniej, w bardziej unormowanym i prostym świecie. Dzisiejsze życie wygląda inaczej niż kilkanaście lat temu. Rozwój komunikacji elektronicznej spowodował, że komunikujemy się obecnie za pomocą mediów elektronicznych zaniedbując kontakty towarzyskie. O ile sprawy zawodowe można przeprowadzić drogą elektroniczną, o tyle kontakty międzyludzkie pozostaną tam, gdzie zawsze były, czyli na spotkaniach, czy to zawodowych, czy to towarzyskich.

W rozpoczętej obecnie kadencji chciałbym przeanalizować wraz ze wszystkimi sytuację naszego Stowarzyszenia, plany na przyszłość i konieczne zmiany, jeżeli do takich wniosków dojdziemy.

Rzeczywistość jest taka, jak widać za oknem: są nowe zawody, nowi ludzie i te fakty wymagają rzeczowej oceny od strony organizacyjnej.

Chciałbym, by nasze Stowarzyszenie w dalszym ciągu dbało o pielęgnację polskości, o nasze korzenie etniczne i o dobre samopoczucie naszych członków. W ciągu kilku nadchodzących tygodni mam zamiar skonsultować się wieloma z Was, by przygotować program działania, nie tylko zgodny z naszymi oczekiwaniami, ale także możliwy do wykonania. Wygląda na to, że szykują się duże zmiany w formie naszej działalności.

Generalnie rzecz biorąc byłoby dobrze, gdyby SIP w większym stopniu wzbogacił nasze życie prywatne poza godzinami pracy, poprzez popieranie różnego rodzaju zainteresowań, działalności twórczej, oraz popierania tych, co naszego poparcia potrzebują.

Wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia życzę wszelkiej pomyślności i optymizmu na co dzień.

Bogdan Gajewski
Przewodniczący SIP
Oddział Ottawa

Początek strony

POLSKA ORGANIZACJA STUDENTÓW
(Koło przy SIP)

od 25 maja 1999 r. do 22 maja 2003 r.

W maju 1999 roku Walne Zebranie Oddziału Ottawa zaleciło Przewodniczącemu i Zarządowi Oddziału, aby zwiększyć liczebność członków SIP poprzez nawiązanie kontaktów z młodzieżą studiującą na ottawskich uniwersytetach i zachęcenie ich do działalności w Stowarzyszeniu.

Pod koniec 2000 roku nawiązaliśmy z nimi kontakt i na zasadzie luźnych rozmów zachęcaliśmy ich do działalności w organizacjach polonijnych. Rozmowy te trwały kilkanaście miesięcy i skończyły się formalnym spotkaniem, które odbyło się 14 października 2002. W spotkaniu tym z ramienia SIP uczestniczył Przewodniczący Oddziału, a studentów reprezentowali Paweł Czechura i Łukasz Johaniuk.

Na spotkaniu tym ustaliliśmy, że studenci:

 • założą organizację studencką na zasadzie Koła przy SIP
 • zastanowią się nad nazwą organizacji
 • wypełnią formularze SIP celem formalnej przynależności do organizacji studenckiej
 • zastanowią się i sprecyzują główne cele działania.

Po kilku tygodniach przygotowań oraz po przebytej sesji egzaminacyjnej 16 grudnia 2002 r. rozpoczęto akcję związaną z wypełnianiem formularzy. Akcja ta trwała przez całą zimę. W niedzielę 11 maja 2003 otrzymałem 30 wypełnionych formularzy i ustaliliśmy termin następnego spotkania na 13 maja. Spotkanie odbyło się w tym samym składzie, co poprzednie i uzgodniliśmy, że:

 • organizacja będzie się nazywała Polska Organizacja Studentów (być może dojdzie "w Ottawie" lub "w Kanadzie").
 • Polska Organizacja Studentów (POS, POSO lub POSK) działa w ramach SIP.
 • do organizacji mogą należeć osoby będące w wieku od 18 do 30 lat. Wiek ten może być przedłużony do 35 lat pod warunkiem, że osoba przed 30 będzie członkiem SIP. Odpowiednio w wieku 30 lub 35 lat osoba przestaje być członkiem POS.
 • podpisałem 35 wniosków o przyjęcie do tej organizacji. Uzgodniliśmy, że na początku będę podpisywał wszystkie wnioski, aż do momentu powstania Regulaminu POS. Wtedy zastanowimy się, jak to będzie dalej wyglądało.
 • cały czas będziemy używać formularzy SIP, aby studenci od pierwszej chwili widzieli związek pomiędzy POS a SIP. Formularz znajduje się na witrynie SIP http://www.kpk-ottawa.org/sip/member.pdf
 • wybory będą przeprowadzone w czasie I Walnego Zjazdu w dniach 17-19 maja 2003 r.
 • będzie założone drugie konto SIP, do którego oprócz skarbnika i prezesa POS będzie miął dostęp skarbnik SIP. Roczna składka członkowska będzie w wysokości $10.00. Na imprezy organizowane przez POS członkowie będą mieli zniżki.
 • Komisja Rewizyjna będzie wspólna.
 • zebrania Zarządu POS będą się odbywać w tym samym czasie co zebrania Zarządu SIP, ale w innej sali w Domu Polskim SPK.
 • od 2 do 4 przedstawicieli przyjdzie na Walne Zebranie SIP.
 • studenci będą szukać sponsora, aby w pierwszym rok zapłacił za Domain (ok. $25) plus server (ok. $100).
 • młodzież chcąca zapisać się do POS powinna kontaktować się z Zarządem POS.

Jan Janeczek
Przewodniczący SIP
Oddział Ottawa

Początek strony

I WALNY ZJAZD POLSKIEJ ORGANIZACJI STUDENTÓW (w Ottawie)

Kaszuby - 17-19 maj 2003 r.

Na Walnym Zjeździe wybrano następujące osoby funkcyjne (I Zarząd):

 • Przewodniczący: Paweł Czechura 248-3574, 858-7744 (komórka)
 • Vice przewodniczący: Piotr Janczyk 277-8474 (komórka)
 • Skarbnik: Łukasz Johaniuk 829-4445

W czasie Zjazdu ustalono:

 • Cele organizacji: skupiać młodzież pochodzenia polskiego zamieszkałą w Ottawie, Kanadzie, poza Polską i z Polski, rozwijać znajomość języka polskiego, kultury, tradycji, spotykać się w celach rozrywkowych, podtrzymywać piękne tradycje polskiej młodzieży studiującej poprzez organizowanie festiwali na wzór "Juvenalii", pomoc studencka, pomoc w szukaniu pracy
 • Wiek członków: 18 - 30
 • Składki roczne: 10$
 • Komisja Rewizyjna z SIP
Jan JaneczekPaweł Czechura
Przewodniczący SIP
Oddział Ottawa
Przewodniczący POS
w Ottawie

Początek strony

SEKRET ŻYCIA

Mija właśnie 50. rocznica dokonania jednego z najważniejszych odkryć we współczesnej biologii - rozszyfrowania budowy DNA. Naukowcom - Jamesowi Watsonowi i Francisowi Crickowi przyniosło Nagrodę Nobla, nauce otworzyło drzwi do kolejnych dokonań w dziedzinie genetyki.

Od rozszyfrowania ludzkiego genomu, przez manipulacje genetyczne, po wykorzystywanie tzw. terapii genowej w leczeniu najgroźniejszych chorób - wiele spośród najgoręcej dziś dyskutowanych tematów współczesnej biologii ma swój początek właśnie w odkryciu struktury DNA. - Wtedy wydawało się to nam "sekretem życia". Myśleliśmy, że to jest najważniejszy problem, który biologia musi rozwiązać - wspominał niedawno James Watson. Urodzony w Chicago Watson z początku interesował się zoologią. Kiedy przybył na Uniwersytet Cambridge w 1951 roku jako 23-latek, miał już jasno sprecyzowany cel poszukiwań - genetyka. W Cambridge poznał starszego o dwanaście lat Brytyjczyka - Francisa Cricka. Panowie szybko doszli do porozumienia, a ich koledzy zdecydowali się odstąpić Watsonowi i Crickowi wspólny pokój - ich nieprzerwane dyskusje nie dawały współlokatorom spać. Co ciekawe, między naukowcami nie dochodziło raczej do gorących sporów. - Żaden z nas nie dbał przesadnie o swoje ego. Po prostu chcieliśmy poznać odpowiedź. Francis był mózgiem, a ja emocjami - wspomina Watson.

Praca nad konstruowaniem trójwymiarowego modelu DNA trwała - z przerwami - niemal półtora roku. Naukowcy posługiwali się dość prostymi narzędziami - nożyczkami i kawałkami tektury, z której wycinali figury geometryczne mające symbolizować elementy cząsteczki DNA. Reprezentowały one cztery "cegiełki" DNA - adeninę (A), guaninę (G), cytozynę (C) i tyminę (T). Watson i Crick zastanawiali się, w jaki sposób ułożyć cegiełki, aby dawały spójną, elegancką konstrukcję. Nie można ich było ułożyć obok siebie ot tak - w rzeczywistości łączą się ze sobą tylko w jeden sposób. Wreszcie, dzięki tekturowemu modelowi - udało się ułożyć cegiełki czterech rodzajów w model, który dziś znamy jako podwójną spiralę czy helisę. Dla dwójki naukowców stało się jasne to, co dziś wiedzą uczniowie szkoły podstawowej - cząsteczka DNA ma kształt podwójnej spirali - "drabiny", skręconej wzdłuż. Każdy szczebel składa się z dwóch zasad, a ułożenie kolejnych cegiełek zawiera w sobie to, co nazywamy informacją genetyczną. Nici DNA mają po ok. 1,5 metra, a upakowane są w jądrze mającym wielkość zaledwie jednej dwudziestej szerokości ludzkiego włosa.

"W większości naukowych ośrodków po prostu to zignorowano. W końcu była to tylko hipoteza" - twierdzi Alex Rich, który zajmował się badaniem DNA w California Institute of Technology. Jego zdaniem prawdziwe znaczenie pracy nad budową DNA doceniono dopiero pod koniec lat 50., kiedy potwierdzono, że DNA replikuje się dokładnie w taki sposób, w jaki przewidzieli to Crick i Watson. To właśnie sama struktura DNA sugerowała sposób, w jaki odbywa się kopiowanie materiału genetycznego. Kiedy Watson i Crick opublikowali wyniki swoich prac w kwietniu 1953 roku, wyraźnie zasugerowali, że niezwykła struktura i "szczebelki" skręconej drabiny mogą kryć w sobie zagadkę samopowielania się DNA. Drabina po prostu dzieli się na dwie połowy, pozostawiając miejsca "wiązań" wolne i gotowe na przyjęcie cząsteczki identycznej z tą, z jaką wiązała się poprzednio. Po wypełnieniu wszystkich wolnych miejsc "wiązań", powstają dwie jednakowe cząsteczki DNA.

Co ciekawe, ani Watson, ani Crick nigdy nie dokonali eksperymentu, który potwierdzałby ich przypuszczenia. Korzystali jednak z doświadczeń prowadzonych przez Rosalind Franklin z Laboratorium Biofizycznego Kings's College w Londynie. Prowadziła badania nad wykorzystaniem dyfrakcji promieni rentgenowskich do obrazowania struktury związków chemicznych. To właśnie Franklin stwierdziła, że cząsteczka DNA ma naprawdę kształt podwójnej spirali. Niestety, nie doczekała Nagrody Nobla - zmarła na chorobę nowotworową w 1958 roku w wieku zaledwie 37 lat.

86-letni dziś Crick jest honorowym prezesem i profesorem w Salk Institute for Biological Studies w San Diego. Zajmuje się teraz dziedziną, którą sam określa jako "biologia świadomości". 74-letni Watson jest prezesem Cold Spring Harbor Laboratory, również zajmuje się badaniem mózgu - m.in. procesów dziedziczenia instynktów i zapamiętywania. "Badania mózgu jeszcze nie mają swojej podwójnej helisy" - mówi Watson.

Piotr Kościelniak,
Rzeczpospolita nr 53/2003 r.

Początek strony

ENERGIA MIĘDZYNARODOWA

Międzynarodowy Reaktor Energii Termonuklearnej ITER powstaje w hrabstwie Oxfordshire w Wielkiej Brytanii. W budowie, oprócz Wielkiej Brytanii, uczestniczą: Unia Europejska, Kanada, Rosja, Japonia. Teraz dołączają Chiny i Stany Zjednoczone. Budowa reaktora pochłonie pięć miliardów dolarów. Po Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS jest to największe naukowe przedsięwzięcie pierwszej dekady XXI stulecia. Jego celem jest opanowanie technologii mogącej zapewnić ludzkości praktycznie niewyczerpane źródła energii.

Chińczycy oświadczyli, że jako kraj o największej liczbie ludzi na świecie mają i będą mieli największe zapotrzebowanie na energię, dlatego przystępują do programu. Natomiast Stany Zjednoczone decydują się na udział w tej budowie z tego względu, że przyczyni się ona do produkowania taniej, ekologicznie czystej energii już w połowie bieżącego stulecia. Technologia zastosowana w ITER polega na uzyskiwaniu energii z łączenia się atomów pierwiastków lekkich w pierwiastek cięższy. Proces ten określany jest mianem fuzji. Aby w praktyce fuzja mogła być źródłem energii, trzeba ogrzać gaz z izotopami wodoru do temperatury 100 mln stopni w skali Celsjusza, czyli wielokrotnie wyższej od panującej we wnętrzu Słońca. Aby uzyskać takie warunki, ściany reaktora będzie tworzyła jonizująca próżnia. W takiej temperaturze gaz przechodzi w plazmę, natomiast między atomami deuteru i trytu - czyli izotopów wodoru - zachodzi fuzja: łączą się one w atom helu. W trakcie tego procesu uwalniana jest duża ilość energii.

Paliwo do reaktora działającego na takiej zasadzie jest praktycznie niewyczerpane. Wodór jest "wszędzie", deuter uzyskuje się z wody, tryt - z występującego powszechnie litu. Jeden kilogram takiego paliwa zapewni tyle energii, ile obecnie dostarcza spalanie mniej więcej 10 tys. ton kopalin.

Początek strony

PRZYSZŁOŚĆ W MAŁYM ROZMIARZE

Nanotechnologia znajduje coraz szersze zastosowanie w przemyśle, medycynie, nauce. Podstawowa jednostka nanotechnologii - nanometr - równa się jednej miliardowej części metra, czyli jednej milionowej milimetra; nanometr jest około 80 000 razy mniejszy, niż wynosi grubość ludzkiego włosa.

Współczesna technika umożliwia budowanie mikroskopijnych urządzeń, wytwarzanie materiałów, do opisu których potrzebna jest taka jednostka miary.

"Do roku 2010, a najdalej do 2015, rynek materiałów i produktów nanostrukturalnych reprezentować będzie kilkaset miliardów euro, nanotechnologia opanuje biotechnologię, elektronikę i telekomunikację" - powiedział Renzo Tomellini, dyrektor Departamentu Nanologii i Nanotechnologii Komisji Europejskiej. Laikowi trudno nawet sobie wyobrazić, w jakich konkretnych dziedzinach znajdzie zastosowanie nanotechnologia, ale specjaliści nie mają wątpliwości, że w najmniej oczekiwanych: od samomyjących się szyb do baterii samoładujących się w ciągu minuty, półprzewodników do mikrosond zdolnych wnikać w pojedyncze komórki rakowe i niszczyć je. Zastosowanie wydaje się, praktycznie, nieograniczone.

Jednym z najbardziej obiecujących produktów są nanorurki węglowe - materiał mocniejszy od nici pająka, czyli mniej więcej sto razy wytrzymalszy od najszlachetniejszej stali. Sporządza się je z plazmy. "Materiał ten najprawdopodobniej znajdzie masowe zastosowanie między innymi w energetyce i elektronice, gdy jego cena będzie wynosić jedno euro za gram, na razie jednak jest bardzo drogi, cena grama sięga 80 euro" - powiedział Jean-Marc Grognet, dyrektor do spraw naukowych Komisji Energii Atomowej w Komisji Europejskiej. Ale jest nadzieja, że poczynając od roku 2004, cena nanorurek węglowych będzie spadać, gdyż Stany Zjednoczone, Unia Europejska i Japonia inwestują w nanotechnologię, a w przypadku UE to 700 milionów euro rocznie. W sferze praktycznych zastosowań USA, UE i Japonia są na podobnym poziomie, jednak Stany Zjednoczone przodują w badaniach w tej dziedzinie.

K.K., AFP
Rzeczpospolita nr 59/2003 r.

Początek strony

WIEŚCI Z KRAJU

 • 31% badanych dobrze ocenia PRL, złą opinię ma o niej 33%; aborcję bez ograniczeń popiera 32%, a 34% uważa, że powinna ona być całkowicie zakazana; zdaniem 80% Kościół powinien być oddzielony od państwa i nie powinien zajmować się polityką - wynika z marcowego sondażu CBOS.

  Badani zdecydowanie opowiadają się za modelem państwa opiekuńczego. Pogląd, że państwo powinno zapewnić obywatelom wysoki poziom świadczeń społecznych (takich jak ochrona zdrowia, edukacja itp.) popiera ogromna większość (81%) ankietowanych.

  Ponad dwie trzecie (67%) jest zdania, że prywatyzacja powinna przebiegać powoli i obejmować tylko niektóre przedsiębiorstwa państwowe.

  65% respondentów uważa, że państwo powinno prowadzić protekcjonistyczną politykę rolną, dotując rolnictwo z budżetu oraz chroniąc je cłami.

  68% wyraża opinię, że należy ograniczyć zarobki osób najwyżej zarabiających.

  Dopuszczalność zwalczania przestępczości kosztem ograniczenia swobód obywatelskich akceptuje ponad połowa ankietowanych (56%).

  Przeważająca część badanych (41%) uważa, że należy jak najszerzej otworzyć się na współpracę z zagranicą. Niewiele mniejszy odsetek (33%) sądzi, że priorytetem powinna być troska o kulturową i gospodarczą niezawisłość Polski.

  Przekonanie, że członkostwo w Unii Europejskiej przyniesie Polsce więcej korzyści niż strat jest częstsze (45%) niż opinia, że bilans integracji będzie ujemny (25%).

 • 70% ankietowanych źle oceniło w maju działalność rządu. Dobrze pracę rządu oceniło 14% - o 2% więcej niż w kwietniu. 59% pytanych nie jest, a 17% jest zadowolonych, że na czele rządu stoi Leszek Miller (w kwietniu odpowiednio 65 i 16%) - wynika z sondażu CBOS.

 • Koalicja SLD - UP uzyskała w maju najgorszy w historii badań "Rz" wynik - 26% To o 3% mniej niż miesiąc temu i aż o 24 mniej niż we wrześniu 2001, tuż przed wyborami.

  Na drugim miejscu znalazły się ex aequo trzy ugrupowania - PiS, Samoobrona i PO. Chce na nie głosować po 14% Polaków. Pierwszy raz notowania partii braci Kaczyńskich i Donalda Tuska dają łącznie wynik lepszy od rządzącej lewicy. W porównaniu z kwietniem PO straciła jeden punkt, jeden - zyskała Samoobrona, PiS poprawiło notowania o dwa.

  Do Sejmu miałyby szansę wejść jeszcze trzy ugrupowania - Liga Polskich Rodzin, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Unia Wolności. W porównaniu z kwietniem LPR straciła jeden punkt, chciałoby na nią głosować 9 procent Polaków. PSL zyskało dwa punkty i ma poparcie takie samo jak LPR. Ciągle blisko pięcioprocentowego progu, gwarantującego wejście do Sejmu, utrzymuje się partia Władysława Frasyniuka - UW.

  Sondaż "Rzeczpospolitej" przeprowadziła Pracownia Badań Społecznych w Sopocie 10 i 11 maja br. na 1034-osobowej reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków.

  Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w maju największe - 21% poparcie, o 3% mniejsze niż w kwietniu - uzyskałby SLD - wynika z sondażu CBOS. 18% badanych chciało głosować na PiS.

  Samoobronę w ewentualnych majowych wyborach poparłoby 13% wyborców. Na Platformę Obywatelską chciało głosować 12% potencjalnych wyborców o sprecyzowanych sympatiach politycznych. LPR chciało poprzeć 10% ankietowanych. Chęć głosowania na PSL zapowiedziało 7% wyborców.

  Sondaż CBOS przeprowadzono między 9 a 12 maja na 1264-osobowej reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków.

  Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w maju, na SLD zagłosowałoby 25% Polaków, 15% na PiS, po 14% na Samoobronę i Platformę Obywatelską - wynika z najnowszego sondażu TNS OBOP.

  W porównaniu z kwietniem poparcie dla SLD wzrosło o 3% - to największy wzrost poparcia ze wszystkich ugrupowań. Największy spadek zanotowała Samoobrona - o 4% PiS straciło 1%, a PO 1% zyskała.

  9% badanych zadeklarowało chęć głosowania na PSL, a 8% - na LPR. Spośród ugrupowań, które znalazłyby się poniżej progu wyborczego, najwięcej głosów uzyskałaby Krajowa Partia Emerytów i Rencistów oraz Unia Wolności - po 4%; 2% dostałaby Unia Pracy.

  Natomiast sondaż przeprowadzony przez IPSOS na początku maja br. wykazał, że na koalicję SLD-UP swój głos oddałoby 31% potencjalnych wyborców. PiS i Samoobrona otrzymałyby po 16% głosów, PO - 12%, LPR - 10%, a PSL - 6% Poparcie dla SLD-UP wzrosło w stosunku do kwietnia o 9% i zbliżyło się do wyniku, jaki koalicja osiągnęła w marcu, kiedy głosować na nią chciało 33% potencjalnych wyborców.

 • Utrzymują się krytyczne opinie o sytuacji na krajowym rynku pracy. 96% badanych Polaków uznaje, że sytuacja na rynku pracy jest zła lub bardzo zła - wynika z majowego sondażu CBOS.

  Tak samo krytycznie oceniano sytuację przed miesiącem. Według CBOS-u, w maju tylko 2% respondentów uznało ją na przeciętną, a 1% za dobrą (w kwietniu w obu przypadkach był to 1%).

  45% spośród osób pracujących obawia się utraty pracy. 17% uznaje to zagrożenie za bardzo poważne. Natomiast bezpiecznie pod tym względem czuje się prawie połowa pracujących (48%).

  Sondaż przeprowadzono w dniach 9-12 maja br. na reprezentatywnej grupie 1264 Polaków.

 • Obecnie poczucie zagrożenia przestępczością w Polsce jest najniższe od początku lat 90. - wynika z sondażu CBOS. Nadal jednak tylko co trzeci badany (34%) uważa, że mieszkańcy Polski mogą czuć się bezpiecznie.

  W ubiegłym roku odsetek ten wynosił 27%, a w 2001 - 18% Polska nie jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie - tak sądzi obecnie 62% ankietowanych przez CBOS. Rok wcześniej taką opinię wyrażało 71% badanych, a dwa lata temu - 81% Złe opinie o bezpieczeństwie w naszym kraju mają częściej mieszkańcy dużych miast.

  Sondaż przeprowadzono 4-7 kwietnia 2003 r. na reprezentatywnej losowej grupie 1229 dorosłych Polaków.

 • Polakom żyje się coraz gorzej. Średni dochód miesięczny badanego przez CBOS jest o 14% niższy niż przed rokiem (571 zł). Co jedenasty Polak (9%) uważa, że jego rodzina żyje bardzo biednie, nie starcza jej nawet na podstawowe potrzeby (2002 r. - 6%). Skromnie, zmuszając się do bardzo oszczędnego gospodarowania, żyje 39% ankietowanych (wzrost o 5%). Ponad dwie piąte badanych (45%, spadek od ubiegłego roku o 8%) poziom życia swoich rodzin określa jako średni. Bez specjalnego oszczędzania dobrze żyje 7% pytanych. Wśród przebadanego ponad tysiąca osób tylko cztery przyznały, że ich rodziny mogą sobie pozwolić na luksus.

  Ponad połowa (56%) obawia się biedy. Nie obawia się jej 32% pytanych, jednak czuje lęk przed pogorszeniem sytuacji materialnej. Spokojnych o swoją finansową przyszłość jest 12% ankietowanych.

  Sondaż przeprowadzono w dniach 4 - 7 kwietnia br. 2003 r. na reprezentatywnej losowej grupie 1229 dorosłych Polaków.

 • 78% badanych przez CBOS przychyla się do opinii, że w Polsce mamy obecnie kryzys polityczny. Taką opinię "zdecydowanie" podziela 42% ankietowanych, a 36% uważa, że "raczej tak". 9% ocenia, że "raczej nie" ma w Polsce kryzysu, a 1%, że "zdecydowanie nie"; 12% nie miało zdania.

 • Spośród przywódców partii politycznych najwięcej sympatii budzą Andrzej Lepper (Samoobrona) i Jarosław Kaczyński (Prawo i Sprawiedliwość) - wynika z najnowszego sondażu TBS OBOP. Sympatię do Leppera zadeklarowało 28% badanych, a do Kaczyńskiego - 25%.

 • Spośród 55 polityków wskazanych przez OBOP, największą sympatię wśród respondentów wzbudzili: prezydent Aleksander Kwaśniewski - 65%, były premier Tadeusz Mazowiecki - 29%, lider Samoobrony A. Lepper 28%, prezydent Warszawy Lech Kaczyński - 27%, i marszałek Sejmu Marek Borowski - 26%.

  Największą niechęć pytani zadeklarowali wobec prezesa NBP Leszka Balcerowicza - 47%, premiera Leszka Millera - 40%, byłego prezydenta Lecha Wałęsy - 38%, wicepremiera i ministra finansów Grzegorza Kołodki - 37%, oraz lidera Samoobrony Andrzeja Leppera i byłego premiera Jerzego Buzka - po 36%.

 • Według pierwszego szacunku GUS, wartość PKB wypracowanego w 2002 r. wyniosła 772 mld zł - poinformował GUS.

 • Blisko trzy czwarte Polaków (70%) uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku - wynika z majowego badania TNS OBOP. To o dziesięć punktów procentowych mniej niż przed miesiącem.

  Pozytywnie sytuację w Polsce ocenia 16% respondentów. 14% pytanych nie miało zdania w tej sprawie.

  Z sondażu wynika, że 84% badanych uważa, iż polska gospodarka znajduje się w kryzysie. Ponad połowa (51%) ocenia ten kryzys jako poważny, 33% jako lekki.

 • Chęć udziału w referendum europejskim zadeklarowało 75% dorosłych Polaków - wynika z majowego sondażu IPSOS. 38% z nich zapowiada, że zagłosuje w niedzielę.

  25% respondentów zadeklarowało, że pójdzie do urn w sobotę, 36% nie potrafiło jeszcze powiedzieć, którego dnia będzie głosować.

 • Produkt Krajowy Brutto w 2002 roku wzrósł o 1,4% wobec wcześniejszych szacunków 1,3% - podało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie po posiedzeniu rządu, na którym przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu za 2002 rok.

 • Ceny żywności w I połowie maja wzrosły w porównaniu z I połową kwietnia o 0,7%, a w porównaniu z II połową kwietnia o 0,6% - podał Główny Urząd Statystyczny.

Początek strony

GRATULACJE

Kol. Elżbieta Gajewska
Kol. Bogdan Gajewski

W imieniu Zarządu SIP Oddziału Ottawa oraz własnym chciałbym złożyć Wam najlepsze gratulacje z okazji otrzymania

Brązowych Odznak KPK

Jednocześnie chciałbym życzyć Wam dalszego tak wspaniałego zaangażowania oraz jeszcze większych sukcesów w działalności na rzecz Polonii ottawskiej.

Jan Janeczek
Przewodniczący SIP
Oddział Ottawa

Początek strony

IMPREZY, OGŁOSZENIA

Otwarcie Parku im. Janusza Żurakowskiego w Barry's Bay

Dnia 26 lipca 2003 r. o godzinie 13:00 nastąpi uroczyste otwarcie Parku im. Janusza Żurakowskiego. Na terenie parku umieszczony będzie model samolotu Avro Arrow w skali 1:4. Więcej informacji pod adresem: http://zurakowskipark.madawaskavalley.on.ca. Serdecznie zapraszamy Polonię do udziału w uroczystości.

Bogdan Gajewski
Przewodniczący SIP
Oddział Ottawa

***

IZOLACJA do WZIĘCIA

Kol. S. Zaborowski oferuje - za darmo - izolację z wełny szklanej. Po bliższe informacje zainteresowani winni kontaktować się bezpośrednio z kol. Zaborowskim tel. 851-7245. Telefonować między godz. 7.00 - 15.30 w dni robocze.

***

SPK Koło Nr 8

zaprasza na pogadankę

Ks. Jana Wądołowskiego, OMI

Tradycje i zwyczaje ludności Madagaskaru widziane okiem misjonarza

Data: 3 czerwca (wtorek) 2003 r.
Godz.: 19:30
Miejsce: Dom Polski SPK
Adres: 379 Waverley Street, Ottawa

Po programie Koło Pań przy SPK zaprasza na kawę i ciastka.

***

SPK Koło Nr 8

zaprasza na wyświetlenie filmu

Festiwal kultury kresowej-Mrągowo 2002, Cz. II

Data: 19 czerwca (czwartek) 2003 r.
Godz.: 19:30
Miejsce: Dom Polski SPK
Adres: 379 Waverley Street, Ottawa

***

Początek strony

Przewodniczący:

B. Gajewski

tel.: (613) 523-5174

Sekretarz:

L. Zielińska

tel.: (613) 721-8238

Skarbnik:

S. Ozorowski

tel.: (613) 225-3948

Redaktor:

K. Styś

tel.: (613) 224-1707

Redakcja Techniczna: K. Lipowski, tel.: (613) 565-3272; J. Taracha, tel.: (613) 225-4678

Association of Polish Engineers in Canada, P.O. Box 8093, STATION "T", Ottawa, Ontario K1G 3H6

SIP Internet: http://www.kpk-ottawa.org/sip/

ISSN 1496-7251

Redakcja e-mail: af736@ncf.ca