BIULETYN - GRUDZIEŃ 2002

SPIS TREŚCI

PROTOKÓŁ Z 45. WALNEGO ZJAZDU SIP

W dniu 26-go października 2002, w Domu SPK w Toronto.
(wersja skrócona)

Obecnych 51 osób, głosów 48, upoważnień 6.

Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie kol. Andrzej Drzewiecki.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych kolegów. Kol. Drzewiecki odczytał listę 6 osób oraz poprosił o pamięć za tych, których nazwisk nie dostarczono lub o których nie wiemy.

Powitanie zaproszonych gości. W tym momencie miało nastąpić uroczyste powitanie gości z USA, Montrealu, i z Polski - zamiast tego kol. Drzewiecki przeprosił Walnie Zgromadzonych w imieniu zaproszonych, którym burza śnieżna koło Kingston uniemożliwiła dotarcie. Z Nowego Jorku prezes Polonia Technica w USA inż. Janusz Zastocki, a z Ottawy kol. Jan Janeczek. Prezes Federacji NOT Wojciech Ratyński musiał odwołać swój przyjazd gdyż wypadła mu podróż do Chin. Kol. Drzewiecki odczytał bardzo miły list od prezesa Ratyńskiego.

Wybór Prezydium Zjazdu. Kolega Drzewiecki zaproponował kandydaturę Tomka Wesołowskiego, obecnego pierwszego wice-prezesa ZG SIP, na funkcję Przewodniczącego Zjazdu, którą jednogłośnie przyjęto oklaskami. Kol. Wesołowski zaproponował kandydaturę Michała Kozłowskiego na funkcję sekretarza Zjazdu i Janusza Łabędzia na funkcję wice-przewodniczącego Zjazdu. Obie kandydatury przyjęto jednogłośnie oklaskami.

Prezydium Zjazdu:

 • Przewodniczący: Tomasz Wesołowski, 1-szy Wice-Prezes ZG SIP
 • Wice-przewodniczący: Janusz Łabędź, Przewodniczący Oddziału Mississauga
 • Sekretarz: Michał Kozłowski, Sekretarz ZG SIP

Porządek Dzienny zebrania. Z jedną poprawką przyjęto porządek zaproponowany przez kol. Drzewieckiego. Postanowiono zrobić przerwę w obradach kiedy przybędzie Konsul Generalny RP, by przy tej okazji pozwolić zebranym na nieskrępowane zadawanie konsulowi pytań.

Przyjęcie protokołu z 44 Walnego Zjazdu z r. 2000 oraz ze Zjazdu Prezesów r. 2001.

Dyskusja nad sprawozdaniami:

Kol. Drzewiecki, postawił wniosek o powołanie Komisji Skrutacyjnej do liczenia głosów. Kol. Wesołowski zaproponował aby prezydium liczyło głosy, i jedynie w przypadkach równej liczby ZA i PRZECIW powoływać takąż komisję, i na to się zgodzono.

Kol. Cytowski postawił wniosek o odczytanie wszystkich sprawozdań i protokołów. Nastąpiło głosowanie, wszyscy ZA, 1-SPRZECIW (kol. Cytowski) (śmiechy na sali). Po krótkiej dyskusji uzgodniono zrobić 5-cio minutową przerwę na przeczytanie w ciszy obu protokołów.

Przytłaczającą większością głosów przyjęto oba protokoły z jedną zmianą, kol. Wesołowski poprosił o poprawkę do protokółu ze Zjazdu Prezesów. W sprawozdaniu nie uwzględniono jego wypowiedzi na temat pani Rogackiej. "Wyrażałem się bardzo mocno w obronie pani Rogackiej. O tym, że nie można jej zostawić w momencie, kiedy została ona obrażona przez Gazetę. I uznałem, że aczkolwiek nie zgadzałem się z finansową sprawą rozwiązania tej sprawy, to brak poparcia byłby nielojalny wobec niej. Moje stanowisko było bardzo klarowne, była i jest oficjalnym reprezentantem Polonii, i powinniśmy jej bronić. A to nie zostało uwzględnione. Uprzejmie proszę więc o sprostowanie." Na wniosek kolegi Bulika głosowanie nad poprawkami: 46-ZA; 0-PRZECIW; 2-WSTRZYMAŁO = PRZYJĘTO. Kol. Cytowski został zobowiązany do wprowadzenia poprawek.

Początek strony

Sprawozdania:

Sprawozdanie Prezesa Zarządu Głównego z działalności ZG SIP w okresie od 44. Walnego Zjazdu do 26-go października 2002 r.

Kol. Drzewiecki, Prezes i ZG SIP postawili sobie za cel podniesienie prestiżu i znaczenia naszej organizacji. Odnotowaliśmy intensyfikację kontaktów pomiędzy oddziałami, głównie z rejonu Toronto. W 2000 obchody 60-cio lecia SIP.

Kulminacyjnym punktem był bankiet 2 czerwca 2001, sprawnie zorganizowany, przyniósł dochód. Otrzymaliśmy życzenia od Gubernatora Generalnego, Premiera Jean'a Chretien, Premiera Ontario Mike' a Harrisa, Ambasadora RP w Ottawie, Konsula Generalnego RP w Toronto, senatora Stanisława Hajdasza, prezes KPK pani Elżbiety Rogackiej, oraz naszej siostrzanej organizacji Polonia Technica w USA. W trakcie jubileuszowego bankietu po raz pierwszy nasza organizacja uhonorowała specjalnymi dyplomami zasłużonych i długoletnich członków. Gest ten został bardzo pozytywnie przyjęty. W trakcie obecnej kadencji w skład zarządu chyba po raz pierwszy weszli członkowie spoza Wielkiego Toronto: Jerzy Janeczko i Adam Stępień z oddziału Hamilton.

Jednak stałymi mankamentami są niedostatki budżetowe, mimo tego nie chcemy zwiększać składek, ale raczej starać się o sponsorstwo lub organizować imprezy dochodowe. Pozyskamy nowego sponsora - Bank CIBC. Zrobimy bankiet na cel dobroczynny Fundusz Uratować Życie, na pomoc dzieci z Polski wymagających pomocy lekarskiej. Oddziały w okolicach Toronto wymieniają się imprezami. Hamilton zorganizował Pierwsze Mistrzostwa SIP w tenisie stołowym w Scarborough; Oshawa, Hamilton i Kitchener zapraszają inne oddziały na pikniki.

Współpraca z NOT-em w Polsce i Polonią Technica w USA. NOT proponuje nam uczestnictwo jako Członek Afiliowany, proponuje też pomoc w uzyskiwaniu tytułów Euro-Engineer. NOT zaprasza do użytkowania domu wypoczynkowego w Zakopanem. Polonia Technica zaprasza na wymienne wizyty do Nowego Jorku.

Delegaci SIP reprezentowali naszą organizację w uroczystościach jubileuszu 60-cio lecia Polonia Technica. Była to impreza o dużym rozmachu, wśród gości byli m. in. prezes NOT-u oraz prezes Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. Przy okazji uroczystości okazało się, jak bardzo nasza organizacja jest ceniona tak w USA, jak i w Polsce. Było bardzo wiele pozytywnych komentarzy na temat SIP. Zostałem gościem honorowym, przyznano mi jako reprezentantowi SIP członkostwo honorowe Polonia Technica, Złotą Odznakę tej organizacji oraz medal 60-lecia. Prezes NOT-u wystąpił z konkretną propozycją współpracy i zaprosił do uczestnictwa w Komitecie Programowym Kongresu. Wraz z kolegami z USA i Wielkiej Brytanii zdecydowaliśmy jednomyślnie, że powinniśmy nawiązać bliską współpracę z NOT. Uważam że przyniosłaby ona korzyści wszystkim naszym organizacjom. Np. występowanie ze wspólnymi inicjatywami, wymiana informacji, wzajemne nadsyłania materiałów do druku w biuletynach. Mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach dojdzie do wspólnego spotkania zarządów SIP i Polonia Technica. Propozycja taka została bardzo pozytywnie przyjęta przez naszych kolegów z USA. Bardzo chciałbym, aby w rozwój tej współpracy włączyły się także oddziały SIP. Możemy się wiele nauczyć od naszych kolegów, np. jak zdobywać fundusze.

Budżet organizacji został zasilony z niewykorzystanego dotychczas źródła. Została bowiem wcielona w życie instytucja członka wspierającego, dzięki której pozyskaliśmy kilka firm-sponsorów. Wykorzystajmy fakt, że tydzień temu zgłoszony przez naszą organizację kandydat (choć nie pierwszy członek SIP) został wybrany na funkcję Prezesa ZG KPK. Głos Stowarzyszenia z pewnością będzie teraz bardziej słyszalny w Kongresie. Apeluję do wszystkich oddziałów o bliską współpracę, sugestie, pomysły. Wspólnym wysiłkiem możemy bardzo wiele osiągnąć.

Szerszy zakres działania SIP wymusza również aktualizację naszego Statutu, który od wielu lat nie był modyfikowany. Proponuję powołanie kilkuosobowej komisji, której zadaniem będzie sformułowanie proponowanych zmian statutowych i przedstawienie ich na przyszłorocznym Zjeździe Prezesów. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania: 45-ZA; 1-PRZECIW; 2-WSTRZYMAŁO = PRZYJĘTO.

Sala, na wniosek koleżanki Paudyn, owacjami pogratulowała sukcesów kolegom inżynierom na ostatnich wyborach do Kongresu Polonii w Kanadzie - kolega Jan Cytowski został wybrany Przewodniczącym Rady KPK, a Grzegorz Sobocki Prezesem KPK.

Początek strony

Sprawozdania przewodniczących Oddziałów:

Wniosek kol. Drzewieckiego, aby każdy z oddziałów mógł przedstawić sprawozdanie z działalności, Głosowanie: 46-ZA; 2-PRZECIW; 0-WSTRZYMAŁO = PRZYJĘTO.

W imieniu oddziału Ottawa Andrzej Drzewiecki odczytał list przewodniczącego Jana Janeczka. Bardzo aktywny rok, zorganizowaliśmy 16 odczytów, czyli 1.5 pokazu na miesiąc, w tym pokazy filmów polskich, wystawę fotograficzną, mamy stronę internetową w trzech językach, pomagamy Polakom w znalezieniu pracy. Z negatywów: spada ilość aktywnych członków.

W imieniu oddziału Oshawa przewodniczący kol. Kazimierz Babiarz powiedział: mamy 23 członków, zorganizowaliśmy spotkanie z Konsulem Generalnym oraz bardzo udany piknik w parku Darlington, otwarty dla wszystkich chętnych. Działa jednak głównie wąska grupa.

W imieniu oddziału Toronto przewodnicząca koleżanka Hanka Urban powiedziała: mamy w tej chwili około 90-ciu aktywnych członków. Organizujemy czwartkowe odczyty przy Beverley, głównie nt. techniczne, świetne były odczyty inż. Jordana, głównego inżyniera rozbudowy portu lotniczego Toronto oraz prof. Kołkiewicza nt. Nowych produktów finansowych, stojący na bardzo wysokim poziomie akademickim. B. udane były też Wine & Cheese party w konsulacie, Bal Sylwestrowy 2001, oraz tradycyjny Opłatek styczniowy ze świetnymi pianistkami ze szkoły im. Chopina.

W imieniu oddziału Mississauga przewodniczący kol. Janusz Łabędź: mamy firmy popierające, głównie CAD/CAM, chcemy pomagać propagować w Kanadzie firmy polskie i polską technologię.

W imieniu oddziału Kitchener przewodniczący kol. Jerzy Bulik: organizujemy latem pikniki, prelekcje, w 2001 obchodziliśmy 10-cio lecie, wydano specjalny biuletyn, organizujemy konkursy ze szkołami np. model mostu im. Gzowskiego, helikopter Piaseckiego, współpraca z organizacjami polonijnymi.

W imieniu oddziału Hamilton przewodniczący kol. Ryszard Murynowicz: zorganizowaliśmy turniej Tenisa Stołowego, można powiedzieć Mistrzostwa Inżynierów gdyż grali przedstawiciele 4-ech oddziałów. Ciekawe odczyty: nt. inwestycji RRSP, współpraca z MacMaster University, wyjazd do Salvation Army Madawaska Camp w przepięknej okolicy parku Algonquin gdzie mieliśmy do dyspozycji 10-cio pokojowy dom, 2 motorówki, canoe. Wieczorem ognisko i wspólne pieczenie ryb.

Skarbnik Zarządu Głównego kolega Roman Jagła przedstawił sprawozdanie finansowe i budżet (zał. 4). Są nieścisłości w opłatach oddziałów i ilości zgłoszonych członków, np. Toronto 90-ciu a opłaty za 75, Oshawa 18 a jest za 13, zalega Mississauga, no i kompletnie Montreal.

Kol. Grzegorz Sobocki, przewodniczący Komisji Rewizyjnej: "usiłowaliśmy skontaktować się i z Okoniewskim i z Bilińskim. Nie odpowiadają na listy ani telefony, pojechałem specjalnie do Montrealu. Spotkałem się z inżynierem z Concordii, będzie usiłował reaktywować."

Kol. Paudyn, KPK też usiłuje kontaktować się z Montrealem, ale Biliński nie odpowiada.

Kol. Roman Jagła: "W tej chwili opłaty są: $20 od każdego członka, $12.50 od emerytów i nie pracujących, $32.50 od małżeństw. Proponuję, że jeśli ktoś nie płaci to po 3-ch miesiącach egzekwować. Dalej, Hamilton jest 18 a płaci 15, Ottawa jest 80 a płaci 63. Zginęły kubki, brakuje 111 za $555. Prosimy oddziały aby zwróciły te kubki, bo pewnie gdzieś leżą za szafą i się walają."

Kol. Paudyn: "Jak to było z tym gwoździem za $100 dolarów?"

Kol. Sobocki: "No więc ja wyjaśnię. Można powiedzieć że kolega Drzewiecki został przygwożdżony przez panią Sztrumf. Zostaliśmy zaproszeni na odsłonięcie sztandaru Fundacji Dziedzictwa Polek w Kanadzie, Andrzej nagle dostał do ręki młotek i musiał wbić gwóźdź. Już po imprezie dostaliśmy list że należy się $100, tak raczej z zaskoczenia. Musimy więc chyba zapłacić."

Kol. Roman Jagła: "$1,000 za bal i $2,100 na fundusz stypendialny trzymamy na koncie Ontario Savings Bond. Potrzebujemy od oddziałów pieniędzy na opłaty, np. rachunków telefonicznych."

Początek strony

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium:

Kol. Sobocki, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, odczytał protokół. Po krótkiej dyskusji przyjęto absolutorium: 47-ZA; 0-PRZECIW; 1-WSTRZYMAŁ = PRZYJĘTO.

Proponowany budżet na rok 2003.

Kol. Roman Jagła odczytał: 230 członków, oddajemy $1,800 do KPK, $50 za każdy oddział, $6 za każdego członka, niezależnie czy to jest małżeństwo czy student.

Kol. Wesołowski przypomniał, że zaproponowany przez kolegę Jagłę budżet jest wyłożony z tyłu sali i dostępny dla wszystkich. Głosowanie: 48-ZA; 0-PRZECIW; 0-WSTRZYMAŁO = PRZYJĘTO.

Wystąpienie Konsula Generalnego RP w Toronto.

Kol. Drzewiecki zaproponował zrobienie przerwy w obradach i wprowadził konsula, dra Jacka Junoszę Kisielewskiego. Sala spontanicznie powitała konsula oklaskami.

Konsul Jacek Junosza Kisielewski:
"Pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie. Działalność SIP jest mi szczególnie bliska. Cenimy uwagi krytyczne, nawet słowa ostrej krytyki. Przyjmujemy je zawsze wtedy, kiedy wypływają z troski i są wyrazem życzliwego stosunku do Polski. Wdzięczni jesteśmy za podejmowanie przez Polonię bezpośredniej współpracy z Polską. Uważamy, że najdonioślejszą w obecnych warunkach misją Polonii jest zbliżanie społeczeństwa polskiego, upowszechnianie wiedzy o Polsce w Kanadzie i wiedzy o Kanadzie w Polsce. Korzysta na tym, rzecz jasna, Polska, ale także Kanada. Korzysta również sama Polonia, zyskując wobec całego społeczeństwa kanadyjskiego bardziej wyrazistą swoją tożsamość. To spotkanie jest okazją do przekazania gratulacji i najlepszych życzeń dla członków Stowarzyszenia, wybranych w Winnipeg do władz kongresowych: do inż. Grzegorza Sobockiego, pana Jana Cytowskiego oraz inż. Andrzeja Drzewieckiego, nowo wybranego wiceprezesa Kongresu ds. polskich.

Z radością przyjmujemy deklarację prezesa G. Sobockiego, zawartą w jego programie wyborczym, a dotyczącą promocji Polski. Otwiera ona szerokie pole do współpracy z polskimi placówkami w Kanadzie. Tylko w bieżącym roku KG w Toronto zorganizował i pokazał w Ratuszu Toronto wystawę Polska: Ojczyzna Jana Pawła II, zorganizował spotkania z elitą muzyczną Toronto z okazji pobytu w stolicy Ontario Krzysztofa Pendereckiego i Ewy Podleś, sprowadził na stałe do Kanady wystawę polskiego plakatu współczesnego. To tylko przykłady działań, których było znacznie więcej. Proszę przyjąć podziękowanie za wszystko, co Stowarzyszenie i poszczególni jego członkowie uczynili bezpośrednio dla Polski, dla pogłębienia znajomości naszego kraju w społeczeństwie kanadyjskim i dla rozwoju współpracy między Kanadą i Polską."

Następnie były pytania do Konsula, przerwa na lunch. Obrady wznowiono po pożegnaniu Konsula.

Przedstawienie sylwetek Członków Honorowych i nadanie członkostwa.

Prezes Drzewiecki: "Statut przewiduje możliwość nadawania Członkostwa Honorowego. ZG uznał ten zwyczaj godny naśladowania. Oddziały i ZG chciałyby zaproponować tu listę 7 kandydatów. Jako pierwszego mam zaszczyt przedstawić kandydaturę kolegi Mietka Borneta, a następnie poproszę kol. Borneta o przedstawienie pozostałych kandydatur."

"Inż. Mieczysław Bornet - Inżynier włókiennik, w Stowarzyszeniu Inżynierów Polskich od roku 1949, jeszcze w Szwajcarii gdzie ukończył studia. W kanadyjskim SIP od zawsze, wielokrotny prezes. Swoją postawą, etyką, i bezstronnością jest wzorem dla nas wszystkich. Jest też dla nas tą ciągłością z tradycją i historią SIP. Bez żadnej przesady można powiedzieć że jest dla SIP i dla całej Polonii po prostu bezcenny. Życzymy mu, i nam wszystkim, aby jak najdłużej był z nami." Sala powstała i zgotowała owację dla kolegi Borneta.

Inż. Bornet: "Dziękuję bardzo. Teraz przedstawię następne kandydatury w porządku alfabetycznym, ale żeby było ciekawiej w kolejności odwrotnej:

Janusz Żurakowski - chyba nie trzeba wprowadzać. Lotnik jeszcze sprzed wojny, potem w podczas wojny w Wielkiej Brytanii. A dla nas w Kanadzie specjalnie znany jako pilot doświadczalny sławnego samolotu myśliwskiego Avro Arrow. Rodzina Żurakowskich osiadła w Barrys Bay gdzie miałem przyjemność ich poznać w latach 60-ych.

Inż. elektryk Bronisław Szpakowski - rozpoczął studia w Polsce przed wojną, potem niemieckie obozy koncentracyjne, ukończył studia w Belgii jako inżynier elektryk. Może to typowy życiorys mojej generacji. W Kanadzie zasłużony senior Oddziału Ottawa. Pamiętam go w dyskusji na wiekuisty temat co mi Stowarzyszenie da? Bronił stanowiska polskiego patrioty, że należenie do SIP to niejako nasz patriotyczny obowiązek.

Inż. mechanik Kazimierz Styś - w Kanadzie od 1952 roku, od zawsze w Oddziale Ottawa. Od paru lat niezmordowany redaktor ottawskiego Biuletynu, który ukazuje się w niezwykłym tempie i jest nam wszystkim chyba dobrze znany.

Inż. mechanik Jerzy Słubicki - jako przedstawiciel wojennej emigracji kończył studia w późnych latach 40-ych na Polish University College, dalszego ciągu polskiej przedwojennej Politechniki. PUC był afiliowany przy London University. W Oddziale Toronto pełnił wiele funkcji z prezesem SIP włącznie. Zamiłowany historyk, pisuje do polonijnej prasy, współautor obecnego statutu.

Dalej są prezentowani goście z zagranicy:

Inż. Janusz Zastocki - prezes Polonia Technica w Nowym Jorku, niejako odpowiednik naszego stowarzyszenia w USA. Polonia Technica niedawno obchodziła 60- lecie istnienia. Rozwija się współpraca między naszym SIP-em a Polonią Technica.

Dr inż. Wojciech Ratyński, Politechnika Warszawska i Akademia Rolnicza w Krakowie. Bogata kariera techniczna i administracyjna. Obecnie prezes Naczelnej Organizacji Technicznej NOT. Niestety nie mógł przylecieć na nas zjazd gdyż jest w podróży służbowej w Chinach. Pięknie rozwija się współpraca między SIP-em i NOT-em. Dziękuję uprzejmie za wysłuchanie."

Prezes Drzewiecki: "Składam wniosek aby przyjąć powyższe kandydatury przez aklamację."

Przewodniczący Wesołowski: "Dziękuję za przedstawienie sylwetek. Teraz proszę o głosowanie." Sala powstała i oklaskami jednogłośnie ZA przyjęła wszystkie kandydatury.

Kol. Wesołowski: "Dziękuję, widzę że wszystkie zostały przyjęte." Nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów Członkostwa Honorowego Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie. W imieniu nieobecnych Andrzej Drzewiecki podziękował zebranym.

Początek strony

Wybór nowego Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, i Komisji Etycznej.

Kol. Wesołowski: "Czy są jakieś kandydatury na prezesa Zarządu Głównego? Jaka jest opinia Komisji Matki?"

Kol. Bornet: "Proponuję kandydaturę A. Drzewieckiego, aby dalej kontynuował tę wspaniałą pracę." Tomasz Wesołowski (TW): Czy kolega Drzewiecki zgadza się? Andrzej Drzewiecki (AD): Tak. TW: Czy są inne propozycje?

Kol. Urban: Proponuję kandydaturę kolegi T. Wesołowskiego. J. Łabędź przejmuje prowadzenie zebrania. Kol. Łabędź: Czy kolega Wesołowski zgadza się?

T. Wesołowski: Nie, dziękuję. To bardzo zaszczytne stanowisko, ale nie mogę przyjąć.

M. Kozłowski: Dlaczego? T. Wesołowski: Firma w której pracuję została sprzedana, i być może będę zmuszony zmienić pracę i miejsce zamieszkania. Kol. Jagła: Proponuję zamknięcie listy kandydatów. Kol. Urban: A czy kolega Drzewiecki może to pełnić zostając wice-prezesem KPK? AD: Jeszcze na razie nie pełnię tej funkcji i będę się starał ewentualnie pogodzić obie. Głosowanie jednogłośnie ZA. TW: Ponieważ jest tylko jeden kandydat, proponuję żeby Zjazd przez aklamację, oklaskami, przyjął tę kandydaturę. Przyjęto jednogłośnie ZA.

Wybrano: prezes nowego Zarządu Głównego SIP: Andrzej Drzewiecki.

T. Wesołowski: Czy są jakieś kandydatury do Komisji Rewizyjnej?

Kol. Jerzy Bulik: Proponuję kandydaturę kolegi Ryszarda Murynowicza. Kol. Murynowicz się zgadza. TW: Teraz potrzebuję pomocy biegłych w statucie, czy od razu wybieramy? Czy są jakieś inne kandydatury?

Kol. Basiukiewicz: Proponuję kandydaturę Grzegorza Sobockiego. TW: Czy kolega Sobocki się zgadza? G. Sobocki: Bardzo dziękuję, ale nie mogę przyjąć. TW: Kolega Sobocki będąc prezesem KPK nie może pełnić dwóch takich funkcji jednocześnie.

Kol. Paudyn: Proponuję kandydaturę koleżanki Ireny Pater. Kol. Pater: Nie mogę. Serce mi bije Stowarzyszeniem, ale nie mogę. TW, Irena, znam Cię tyle lat i nie będziemy Cię przymuszać.

G. Sobocki: Proponuję kandydaturę Witolda Glawdela. Kol. Glawdel się zgadza. TW: No to wybraliśmy Komisję Rewizyjną, wraz z przewodniczącym. Czy są jakieś inne kandydatury? Nie widzę, nie słyszę. Proponuję oklaskami przez aklamację. Przyjęto przez aklamację.

Komisja Rewizyjna: Ryszard Murynowicz; Witold Glawdel.

T. Wesołowski: Stawiam wniosek o wybór Komisji Etycznej. Kiedyś taką komisję mieliśmy i powinniśmy mieć znowu. Ostatnim prezesem był kol. Cytowski, a w skład wchodzili koleżanka Zielińska z Ottawy, kolega Bulik z Kitchener. Pytanie, czy wybieramy nową komisję czy utrzymujemy tę aktualną? Cisza na sali. TW: Proponuję zgłaszać więc kandydatury.

M. Kozłowski: Proponuję kol. Borneta. TW: Czy kol. Bornet się zgadza? MB: Nie.

J. Cytowski: Proponuję kol. Kirejczyka. TW: Czy kol. się zgadza? AK: Tak, jeśli nie będzie.

A. Drzewiecki: Proponuję kol. Bulika. TW:Czy kol. się zgadza? AB: Tak, jeśli nie będzie.

J. Cytowski: Proponuję kol. Basiukiewicza. TW: Czy kol. się zgadza? JB: Tak, jeśli nie będzie.

G. Sobocki: Proponuję kol. Babiarza. TW: Czy kol. się zgadza? KB: Dobrze.

TW: Mamy 4-ry osoby, powinna być ilość nieparzysta osób. Mamy więc dwie opcje, albo dobieramy do 5 osób, albo trzy. K. Babiarz: To ja się wycofam. TW: Ty byłeś jedynym który nie stawiał warunków. Nie damy Ci się tak łatwo wycofać.

A. Drzewiecki: Proponuję kol. Andrzeja Hagnera. TW: Czy kol. się zgadza? AH: Tak.

A. Drzewiecki: Proponuję żeby komisja sama wybrała sobie przewodniczącego.

TW: Proponuję aby zatwierdzić komisję przez aklamację. Przyjęto przez aklamację.

Komisja Etyczna: J. Kirejczyk; J. Bulik; S. Basiukiewicz; K. Babiarz; A. Hagner.

A. Drzewiecki: Może przedstawię teraz proponowany skład Zarządu Głównego. Proponuję szerszy zarząd, gdyż mamy dużo pracy. Wyczytam w kolejności alfabetycznej. Przy każdym nazwisku sala witała daną osobę oklaskami. TW: "Proponuję przyjąć zaproponowany zarząd przez aklamację." Zaproponowany Zarząd Główny SIP przyjęto jednogłośnie przez aklamację.

Zarząd Główny SIP: Kazimierz Babiarz, Mieczysław Bornet, Andrzej Hagner, Roman Jagła, Jerzy Janeczko, Michał Kozłowski, Grzegorz Pietrzak, Józef Rybiak, Adam Stępień, Grzegorz Tautt, Krystyna Tautt, Marek Trząski, Tomek Wesołowski (oraz Andrzej Drzewiecki, prezes).

Początek strony

Dyskusja nad tematami

Członkowie korespondenci (kol. Sobocki).

G. Sobocki: Są to ludzie z dorobkiem naukowym lub zawodowym. Nie będziemy od nich zbierać składek, będą za to nadsyłać teksty do Biuletynu, lub wspierać naszą działalność. Proszę aby Zjazd upoważnił Zarząd do tej współpracy. TW: Otwieram podłogę. K. Babiarz: Czy musimy do tego zmienić Statut? TW: Tak, może powołamy małą grupę która to rozpracuje.

Kol. Wierzbicki: A koszty przejazdów na spotkania z NOT-em? A. Drzewiecki: Te to ja sam pokryłem, prywatnie. TW: Rozumiem więc że to nas nic nie kosztuje. Proponuję głosować nad pozwoleniem w taki sposób kontynuować współpracę. Przyjęto jednogłośnie ZA.

Zasady współpracy z NOT-em (kol. Drzewiecki)

A. Drzewiecki: Spotykałem się z NOT-em, a i też kol. Zastocki z USA. Wielka Brytania już podpisała umowę z NOT-em. Zdania były podzielone, obawy przed uzależnieniem się od NOT-u. Proponuję aby Walny Zjazd przedyskutował upoważnił Zarząd Główny do przeanalizowania i sondażu takiej współpracy, pod warunkiem że nie będzie żadnej zależności. A plusy są spore, możliwość uzyskania tytuły Euro-engineer, tytuł poważany w całej Europie. Warunki: studia plus dwa lata pracy w Europie. Proponuję że zbadamy to i za rok przedstawimy na Zjeździe Prezesów. K. Babiarz: A jakie są składki? AD: 260 złotych polskich, 200 Euro. Krótka ale gorąca dyskusja na sali. Rezultat: wniosek przyjęto jednogłośnie.

Komisja Statutowa (kol. Drzewiecki)

A. Drzewiecki: Komisja Statutowa. Statut był pisany za komunizmu, jednym z celów jego była obrona przed wpływami z PRL, teraz sytuacja się zmieniła. Proponuję aby ta trzy-osobowa komisja zdefiniowała czego brakuje i co trzeba zmienić, i za rok przedstawiła. A za dwa lata przedstawimy.

Kol. Basiukiewicz: Komisja jak najbardziej, czasy się zmieniły, definicja się zmieniła.

Kol. Słubicki: Może upoważnić Zarząd do powołania takiej komisji. Jednogłośnie zatwierdzono.

Komisja Funduszu Stypendialnego SIP (kol. Wesołowski)

A. Drzewiecki: Darowizna oddziału Toronto, $2,000. Mieliśmy napisać regulamin. Koleżanka Paudyn zrobiła wstępny, ale potem nic nie zrobiliśmy. Proponuję spytać się delegatów czy mają jakieś propozycje jak zdobyć więcej pieniędzy. TW: Bal przyniósł $1,000, był to zalążek. Pomysł był. Burzliwa dyskusja na sali. Kol. Wierzbicki: Nie ma czego dzielić, nie ma sensu. Kol. Łabędź: Dla mnie proste, jest $3,000. Rozlosować 6 stypendiów po $500, i z głowy. Kol. Murynowicz: Poprzeć Łabędzia, jak za 3 lata zebraliśmy $3,000, to za 30 lat zbierzemy te $30,000. Głosy na sali: Przycisnąć Polonijne biznesy. G. Sobocki: Kochani, ale Polonijne biznesy już nas traktują jak dopust Boży. Koleżanka Olga Janowicz: Ja nowy członek. Na nie stać, ale płacę taksy. Zrobić automatyczne donation. Kol. Jerzy Janeczko: Wszystkie imprezy 5-10% oddają na Fundusz Stypendialny. TW: Słyszę wniosek aby zobowiązać Zarząd do powołania komisji. Kto za? 46-ZA; 1-PRZECIW; 1-WSTRZYMAŁ = PRZYJĘTO.

Początek strony

Wolne wnioski

Kol. Słubicki: Milczyn kontaktował studentów z ludźmi z przemysłu, było zebranie ale nie było nikogo z inżynierów. Proszę tu jest telefon 416-392-4041. AD: Możemy zorganizować coś w rodzaju MENTOR - STUDENT.

A. Drzewiecki: Mamy taką delikatną sprawę, znika poczta dla Zarządu Głównego która jest zostawiana w pokoju SIP. Prosiłbym kolegów z oddziału Toronto o uważanie na to.

G. Sobocki (GS): Proponuję aby studentów zwolnić z opłat, i tak mogą być tylko członkami afiliowanymi. Pytania z sali: A kto może być uznany za studenta, czy studia wieczorowe lub part-time też?

GS: Proponuję żeby ustalić konkretną granicę, tak jak OSAP uznaje, tylko pełne studia dzienne.

Głosowanie: 47-ZA; -PRZECIW; 1-WSTRZYMAŁ = PRZYJĘTO.

Kol. Basiukiewicz: Trzeba by poinformować Polish Student Association.

Następuje dość długa dyskusja jak: zwiększyć budżet na stypendia, sporo ciekawych pomysłów, np. otworzyć własną fabrykę, itp.

Koleżanka Urban: Słaby nasz punkt to pokwitowania przyjęcia nowych członków. Czekamy parę miesięcy, lub lat. Legitymacje miały przychodzić pocztą na adres nowych członków.

A. Drzewiecki: Prawda. Niedawno to też zauważyliśmy. Zaczęliśmy już sprawdzać listę. Proszę o dwa miesiące zaufania, i rozwiążemy tę sprawę.

T. Wesołowski: Stawiam wniosek aby zakończyć obrady, a mamy jeszcze jedną sprawę którą musimy załatwić. I proponuję aby to była już rzeczywiście ostatnia sprawa. To jest sprawa o niegodne zachowanie się członka SIP, Kolegi Gwiazdy. Odwołał się, zgodziliśmy się go wysłuchać. Nie stawił się na żadne spotkanie. Pierwszy raz przysłał list że jest chory. Był rzeczywiście chory, ale potem już choroba, z tego co wiemy minęła. Ciągnie się to już dwa lata. Nie stawił się też na ten Zjazd. Stawiam wniosek aby dzisiejsza decyzja była już decyzją ostateczną.

Kolega Piątek: Ale proszę o zreferowanie sprawy. TW: Znieważał członków Zarządu SIP, konkretnie ówczesnego prezesa kolegę Cytowskiego.

Kol. Urban: Ale czy zawiadomienie o tym zjeździe wysłaliśmy do niego listem poleconym?

G. Sobocki: No, nie dopilnowaliśmy tego, wysłaliśmy, ale zwykłą pocztą. Ale przecież wszyscy członkowie wiedzą. Każdy wie że Zjazd odbywa co się co dwa lata. Jest to też na naszej stronie internetowej.

T. Wesołowski: Minęło już dwa lata. Nie rozpatrujemy i sprawa upada bo minęło ponad dwa lata. A. Drzewiecki: Dokładnie 2.5 roku.

Krótka dyskusja na sali. Większość jest zdania że należy zakończyć wreszcie tę sprawę.

T. Wesołowski: Stawiam wniosek: Odwołanie uznajemy za przedawnione.

Głosowanie: 48-ZA; 0-PRZECIW; 0-WSTRZYMAŁO = PRZYJĘTO JEDNOGŁOŚNIE.

Kolega Słubicki: Stawiam wniosek o zamknięcie zebrania i podziękowanie przewodniczącemu za tak sprawne prowadzenie zabrania, a wszystkim członkom i delegatom za przybycie.

Tomasz Wesołowski: Dziękuję. Dziękuję wszystkim za przybycie i ogłaszam 45-ty Walny Zjazd za zamknięty.

Protokółował: Michał Kozłowski

(Nota redakcji: W powyższym tekście poprawiono mylnie podaną informację, że kol. Jan Janeczek jest delegatem Oddziału SIP w Montrealu. Także informacje dotyczące kol. K. Stysia nie są ścisłe. Kol. Styś przybył do Kanady z Anglii w roku 1964 i zamieszkał w Montrealu, gdzie odnowił swoje członkostwo w STP (teraźniejszy SIP). Kol. Styś uprzednio był wieloletnim członkiem STP w Anglii. Członkiem Oddziału SIP w Ottawie jest od roku 1978.)

Początek strony

WIEŚCI Z KRAJU

 • W rankingu Światowego Forum Ekonomicznego oceniającego konkurencyjność gospodarki Polska spadła z 45. miejsca na 51. z pośród 80 ocenionych krajów. Do spadku w rankingu przyczyniły się korupcja, pogarszające się ustawodawstwo gospodarcze oraz przewlekłość sądowych spraw dotyczących sporów gospodarczych
  Na pierwszym miejscu pod względem wolności gospodarczej, tak jak zwykle, znajdują się Hongkong, Singapur oraz Stany Zjednoczone.
 • Średnio 65% pytanych w 11 krajach kandydujących do UE opowiada się za członkostwem we Wspólnocie - wynika z badania opinii o integracji z Unią, zrealizowanego przez firmę Taylor Nelson Sofres (w Polsce TNS OBOP).
  Sprzeciw wobec integracji wyraża średnio 19% badanych. Największymi zwolennikami przystąpienia do UE są mieszkańcy Rumunii (77%), Bułgarii (67%), Turcji (66%) oraz Węgier (66%).
  W Słowenii idea integracji z Unią cieszy się poparciem 64% pytanych, w Słowacji i w Polsce - po 62% Na Litwie 55% badanych deklaruje poparcie dla członkostwa swojego kraju w UE, na Łotwie - 51%, w Czechach - 49%, a w Estonii - 48%.
 • Inflacja. W październiku br. ponownie zmniejszyła się inflacja: wyniosła tylko 1,1%, o 0,2 punktu procentowego mniej niż we wrześniu. Na dwa następne miesiące analitycy przewidują minimalne przyspieszenie tempa wzrostu cen, a ich szacunki na grudzień mieszczą się w granicach 1,3-1,5%.
 • Za wejściem Polski do Unii Europejskiej opowiada się 73% potencjalnych uczestników referendum akcesyjnego - wynika z listopadowego sondażu CBOS. Przeciw integracji jest 18% spośród nich, 9% jeszcze nie wie, jak zagłosuje. W październiku za akcesją chciało głosować 71%, a przeciwko - 20% badanych. Tak samo jak w listopadzie, w październiku 9% ankietowanych nie wiedziało, jak zagłosuje.
 • Ministrowie spraw zagranicznych Piętnastki ustalili 1 maja 2004 r. jako datę rozszerzenia Unii Europejskiej o 10 nowych krajów - poinformowały źródła dyplomatyczne w Brukseli. Uprzednio spodziewano się, że kraje kandydackie - w tym Polska - staną się członkami UE 1 stycznia 2004 r.
 • Ponad dwie trzecie Polaków (68%) uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest 18% badanych - wynika z sondażu OBOP. Jeszcze gorsze są oceny stanu gospodarki. 82% ankietowanych uważa, że znajduje się ona obecnie w kryzysie, z czego 44% twierdzi, że jest to kryzys głęboki a 38%, że lekki.
  Sondaż CBOS. Sytuację polityczną w Polsce jako "złą" ocenia 43% ankietowanych; jako "dobrą" - 9%; jako "ani dobrą, ani złą" - 37 % Nie ma zdania 11% - wynika z przeprowadzonego po wyborach samorządowych sondażu CBOS.
  W porównaniu z badaniami sprzed miesiąca, o 4% wzrosła liczba ocen negatywnych (w październiku - 39%), a o 2% zmniejszyła się liczba ocen pozytywnych (w październiku - 11%).
  Oceny negatywne przeważają też w ocenie sytuacji gospodarczej: jako "złą" postrzega ją 65% ankietowanych (tyle samo w październiku); jako "dobrą" 6% (w październiku - 4); jako "ani dobrą, ani złą" 25% (28). Nie miało zdania 4% badanych (3).
  Sytuację w swoim zakładzie pracy jako "dobrą" oceniło 39% respondentów (w październiku - 35%); jako "złą" - 29% (w październiku - 30%); jako "ani dobrą, ani złą" 30% (33); nie miało zdania 3% badanych (2).
 • 70% Polaków nie jest zadowolonych ze swojego wykształcenia i, gdyby mieli taką możliwość, inaczej pokierowaliby swoją edukacją - wynika z sondażu CBOS. 55% niezadowolonych, gdyby mogło, starałoby się dziś o wyższe wykształcenie niż ma, 11% zdecydowałoby się na inne wykształcenie, ale na obecnym poziomie. Tylko 2% badanych twierdzi, że poświęciłoby mniej czasu na naukę niż kiedyś. Z sondażu wynika, że jedynie co czwarty badany jest zadowolony z własnej drogi kształcenia. Są to przede wszystkim uczniowie i studenci (64%), a więc osoby, które nie miały jeszcze okazji sprawdzenia przydatności swojego wykształcenia w życiu. Zadowolona jest także prawie połowa (49%) respondentów z wyższym wykształceniem; oni powtórzyliby swoją drogę edukacyjną.
  CBOS przeprowadziło badanie 11 - 14 października 2002 na reprezentatywnej próbie losowo-adresowej 1231 dorosłych mieszkańców Polski
 • Do 72% (z 67% w październiku) wzrosły w listopadzie dobre oceny pracy prezydenta, bez zmian pozostały oceny premiera (34% dobrych), a do 71% (z 66%) wzrosły złe oceny rządu - wynika z sondażu Ipsos-Demoskop.
 • 34% badanych popiera rząd Leszka Millera, 29% jest mu przeciwnych - wynika z listopadowego sondażu CBOS. O tym, że polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej jest przekonanych 32% pytanych, przeciwnego zdania jest 52% badanych.
 • Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w listopadzie, 31% głosów otrzymałby SLD, 16% PSL, a 13% PiS. Kolejne miejsca zajęły: Samoobrona - 12%, PO - 8%, LPR - 7% - wynika z sondażu OBOP. Inne partie otrzymały 1-2% głosów.
  Natomiast wg sondażu Ipsos-Demoskopu przeprowadzonego w połowie listopada br. koalicja SLD-UP uzyskała 36% poparcie, tracąc w stosunku do października 3%. Najwięcej - po 4% zyskały: PiS, na które głosowałoby 15% pytanych i PSL - 10%. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w pierwszej połowie listopada br., do Sejmu weszłyby także: Samoobrona, LPR oraz PO.
 • Z przeprowadzonego w br. Narodowego Spisu Powszechnego wynika, że w Polsce mieszka ponad 38,3 mln osób; w porównaniu z 1988 r., kiedy przeprowadzono poprzedni spis, odnotowano przyrost o 420 tys. osób.
  Tegoroczny spis przyniósł także informację, że w Polsce jest ok. 13,8 mln gospodarstw domowych. Oznacza to wzrost o 1,8 mln w stosunku do 1988 r.
 • W listopadzie br., w porównaniu z październikiem, spadło poparcie dla członkostwa w Unii Europejskiej - wynika z sondażu Demoskopu. Za przystąpieniem do Unii głosowałoby 63% badanych, w październiku - 66% Przeciwko integracji opowiedziało się 23% uczestników sondażu; w październiku - 22%.
  W sprawie głosowania "za" lub "przeciw" przystąpieniu do Unii 13% badanych nie miało zdania; w październiku - 11%. Udział w unijnym referendum zadeklarowało 62% ankietowanych. Nie poszłoby głosować 32% badanych; 5% nie wykluczyło, że w referendum weźmie udział.
  W porównaniu z sondażem październikowym w listopadzie zmniejszył się o 3% - do 23% - odsetek respondentów uważających, że Polska powinna jak najszybciej wstąpić do UE i będąc już jej członkiem, przeprowadzić niezbędne zmiany i reformy.

Początek strony

GRATULACJE

dla

kol. BRONISŁAWA SZPAKOWSKIEGO

z okazji nadania

CZŁONKOSTWA HONOROWEGO STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW POLSKICH w KANDZIE

na Walnym Zjeździe SIP w dniu 26 października 2002 r.

Zarząd SIP
Oddział Ottawa

GRATULACJE

dla

kol. LIDII ZIELIŃSKIEJ

z okazji odznaczenia

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ KONGRESU POLONII KANADYJSKIEJ

podczas akademii z okazji Święta 11 Listopada 2002 r.

Zarząd SIP
Oddział Ottawa

Początek strony

KONDOLENCJE

Najszczersze wyrazy współczucia dla naszego Przewodniczącego, kol. Jana Janeczka, z powodu nagłego zgonu jego Ojca składa Zarząd i wszyscy członkowie SIP, oddział Ottawa.

Początek strony

IMPREZY, OGŁOSZENIA

***

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział Ottawa

zaprasza swoich członków wraz z rodzinami na

OPŁATEK POLONII

pod patronatem

Kongresu Polonii Kanadyjskiej

z udziałem

Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej

Data: 5 stycznia (niedziela) 2003
Godz.: 18:00 - 20:00
Miejsce: Dom Polski SPK
Adres: 379 Waverley Street, Ottawa

W programie wspólne śpiewanie kolęd oraz lekki poczęstunek (wino, sery, ciasta, owoce).

***

SPK Koło Nr 8

zaprasza Polonię na pogadankę p. Mieczysława Kondrackiego

pt. Szkoła Lotnicza Małoletnich w "Royal Air Force Apprentices School" w Anglii w 1943-47r.

Data: 3 grudnia (wtorek) 2002 r.
Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK
Adres: 379 Waverley Street, Ottawa
Po programie Koło Pań przy SPK zaprasza na kawę i ciastka.

***

SPK Koło Nr 8

zaprasza Polonię na wyświetlenie filmu

"Festiwal kultury kresowej 2001" cz. I

Festiwal został zorganizowany przez władze miejskie Mrągowa i 2 TVP przy współpracy Senatu RP. Występują polskie zespoły folklorystyczne z terenu całych Kresów, od Wilna po Lwów.

Data: 12 grudnia (czwartek) 2002 r.
Godz.: 19.30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley Street, Ottawa.

***

LOENARD SAMEK
Adwokat - Radca prawny - Notariusz
oferuje usługi w zakresie spraw:
* karnych;
* cywilnych;
* notarialnych (nieruchomości, testamenty, etc.);
* porad prawnych.
102-99 Holland Ave., Ottawa ON K1Y 0Y1
Biuro: (613) 725-2424 Fax: (613) 725-0464
Dom: (613) 722-4464

***

Początek strony

Przewodniczący:

J. Janeczek

tel.: (613) 736-1620

Sekretarz:

L. Zielińska

tel.: (613) 721-8238

Skarbnik:

S. Ozorowski

tel.: (613) 225-3948

Redaktor:

K. Styś

tel.: (613) 224-1707

Redakcja Techniczna: K. Lipowski, tel.: (613) 565-3272; J. Taracha, tel.: (613) 225-4678

Association of Polish Engineers in Canada, P.O. Box 8093, STATION "T", Ottawa, Ontario K1G 3H6

SIP Internet: http://www.kpk-ottawa.org/sip/

ISSN 1496-7251

Redakcja e-mail: af736@ncf.ca