BIULETYN - WRZESIEŃ 2001

SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI

Redakcja Biuletynu SIP obchodzi swego rodzaju jubileusz. Oddajemy w ręce czytelników setny numer Biuletynu redagowany przez obecny zespół redakcyjny. To dzięki harmonijnej współpracy zespołu czytelnicy otrzymali 100 numerów Biuletynu w ciągu ostatnich 10 lat.

Należy także pamiętać o poprzednich, redakcjach Biuletynu kol. Marii F. Zielińskiej oraz kol. Wojciechu Remiszu, którzy przez szereg lat byli redaktorami naszego Biuletyn. A więc Biuletyn ma wieloletnią tradycję.

Od kilku miesięcy, idąc z postępem czasu, publikujemy także wersję elektroniczną Biuletynu SIP, która jest dostępna na naszej witrynie. Wersja elektroniczna to dzieło kol. Lidii Zielińskiej, która cierpliwie, i z pogodą ducha, pokonywała przeszkody powodowane różnymi systemami operacyjnymi, na których przygotowywana jest wersja drukowana i elektroniczna.

Jako redaktor odpowiedzialny za Biuletyn SIP pragnę wyrazić wdzięczność zespołowi redakcyjnemu kol. kol. L. Zielińskiej, J. Tarasze oraz K. Lipowskiemu za współpracę, na której nigdy się nie zawiodłem.

K. Styś

Początek strony

APEL

Jak zapewne czytelnicy już wiedzą szereg regionów Polski nawiedziła ogromna powódź latem b.r. Straty obliczane są na kilka miliardów zł. Zarząd KPK ogłosił apel do Polonii o pomoc dla powodzian. Zarząd SIP popiera ten apel. Pomóżmy rodakom w potrzebie.

Czeki prosimy wystawiać na:
Charitable Foundation, Canadian Polish Congress
i przesyłać na:
Charitable Foundation
Canadian Polish Congress
288 Roncesvalles Ave
Toronto, ON
M6R 2M4

Zarząd SIP prosi o zaznaczenie, że ofiara jest w odpowiedzi na apel SIP. Darczyńcy, którzy prześlą powyżej $25.00 otrzymają pokwitowanie dla celów podatkowych.

I pamiętajmy: kto szybko daje, ten dwa razy daje. A więc nie zwlekajmy.

Zarząd SIP

Początek strony

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU SIP
W DNIU 10 CZERWCA 2001

Obecni: Andrzej Gołębiowski, Jan Janeczek, Bogdan Kubicki, Stanisław Ozorowski, Michał Paduch, Mieczysław Piraszewski, Lidia Zielińska.

Przewodniczący Jan Janeczek otworzył zebranie i powitał obecnych.

Porządek obrad został zatwierdzony bez zmian.

Podział funkcji wśród członków nowopowstałego Zarządu na lata 2001- 2003:

Przewodniczący (wybrany na Walnym Zebraniu) - kol. Jan Janeczek
Vice Przewodniczący - kol. Michał Paduch
Sekretarz - kol. Lidia Zielińska
Skarbnik - kol. Stanisław Ozorowski
Komisja Imprez - kol. Andrzej Gołębiowski
- kol. Michał Kępka
- kol. Bogdan Kubicki
- kol. Czesław Piasta
- kol. Mieczysław Piraszewski
Kol. Maria Zielińska zgłosiła się do pomocy w organizowaniu imprez.
Sprawy członkowskie - kol. Bronisław Szpakowski
Przedstawiciele Zarządu:
w KPK Zarząd Okręgu Ottawa
- kol. Mieczysław Piraszewski
- kol. Lidia Zielińska.
w New Link- kol. Michał Paduch
Komitet telefoniczny - odpowiedzialny kol. Bogdan Kubicki

Sprawozdanie z zebrania z 21.03.2001 zostało zatwierdzone bez zmian.

Korespondencja, komunikaty i sekretariat: nie było żadnej korespondencji oprócz czeków ze składkami.

Sprawy finansowe: Zapłacono zaległe składki do ZG SIP, w sumie zapłacono za 68 osób.

Sprawy organizacyjne:
Kol. Janeczek odebrał pierwszą część materiałów archiwalnych naszego oddziału od kol. Szpakowskiego. Reszta zostanie odebrana wkrótce. Porządkowaniem artykułów zajmie się kol. Maria Zielińska.
Ponownie omawiano sprawę wysyłania biuletynu pocztą. Postanowiono przeprowadzić ankietę we wrześniu z pytaniem kto sobie życzy dostawać Biuletyn pocztą i zapoczątkować (w październiku) wysyłanie pocztą tylko do tych członków, którzy się zgłoszą. Reszta członków będzie dostawać informacje o pojawieniu się biuletynu na internecie listami elektronicznymi.
Postanowiono kontynuować pracę nad rozbudową stronicy internetowej. Dodano statystykę naszej stronicy, planuje się dodać tłumaczenia programów studiów, przykłady życiorysów, informacje na temat jak przygotować się do spotkania o pracę, w miarę możliwości ogłoszenia o pracy i inne. Kol. Andrzej Gołębiowski obiecał przygotować parę tekstów na powyższe tematy. Poza tym postanowiono podnieść jakość graficzną stronicy. Kol. Michał Paduch ma opracować parę pomysłów na nową szatę graficzną.

Działalność - Zarząd przedyskutował następujące imprezy lub propozycje imprez:

 • 15 lipiec 2001 - Piknik, SPK/SIP;
 • sierpień 2001 - pokaz filmu polskiego z DVD "Kochaj i rób co chcesz" Roberta Glińskiego;
 • 18 wrzesień 2001 - "Sensory światłowodowe w nauce i w przemyśle", odczyt prof. Wojciech Bock;
 • 16 październik 2001 - "Co warto wiedzieć o samochodach", mgr inż. Andrzej Wójtowicz;
 • listopad 2001, Hamilton (lub Montreal) - Zjazd Prezesów;
 • 20 listopad 2001 - "Stary sposób, nowa technologia: Termiczna terapia raka mózgu" prof. Bogusław J. Jarosz;
 • 9 grudzień 2001 - Opłatek;

Data i miejsce następnego zebrania nie została ustalona (wrzesień 2001).

Zakończenie zebrania o godz. 21:30.

Sprawozdanie sporządziła Lidia Zielińska, sekretarz.

Początek strony

INŻYNIERSKA DEBATA

Przełom wieków, a tym bardziej tysiącleci, skłania ludzi do różnego rodzaju podsumowań przeszłości i prognoz na przyszłość. Dotyczy to nieomal wszystkich dziedzin życia, w tym niewątpliwie techniki. W ostatnich dwóch stuleciach zmieniła ona oblicze Ziemi, poziom życia, metody pracy, sposób spędzania wolnego czasu. I mimo że cywilizacji technicznej zarzuca się, iż zniszczyła środowisko, zmieniła klimat itp., to trudno byłoby znaleźć ludzi, którzy z osiągnięć techniki chcieliby zrezygnować i cofnąć się na przykład do średniowiecza, o wcześniejszych czasach nie mówiąc.

Negatywy i pozytywy techniki najlepiej widzą sami technicy i to oni w ostatnich latach w swojej działalności twórców cywilizacji zaczęli uwzględniać tzw. zrównoważony rozwój, tj. równowagę między postępem w gospodarce a ograniczaniem zanieczyszczeń środowiska, zahamowaniem jego degradacji. Negatywne skutki rozwoju techniki są na ogół wynikiem nacisków ekonomicznych - chęci produkowania i zwiększania zysków. Koniec XX stulecia to ogromne możliwości technologiczne uwzględniające ekologiczne parametry (np. bezodpadowa czystsza produkcja).

Wobec globalizacji gospodarki, rozwoju ponadnarodowych koncernów, niebywałego postępu w komunikowaniu się między ludźmi (łączność, transport) twórcy cywilizacji - inżynierowie schyłku stulecia uznali za celowe spotkanie się i spojrzenie na problematykę dalszego rozwoju cywilizacji technicznej.

Okazją była ubiegłoroczna światowa wystawa EXPO 2000, na którą w tym roku zaprosił Hanower. W dniach 21-22 czerwca 2000 r. Niemieckie Stowarzyszenie Inżynierów (VDI) postanowiło zaprosić do Hanoweru inżynierów z całego świata i wspólnie przedyskutować zagadnienia:

 • Informacja i komunikowanie się;
 • środowisko, klimat, zdrowie;
 • mobilność - ruch ludzi i środków;
 • energia
 • przyszłość pracy

W Światowym Zjeździe Inżynierów uczestniczyła bardzo liczna delegacja z Polski (trzecia po Niemcach i Francuzach). Wyjazd Polaków (80 osób), w tym studentów i doktorantów, zorganizowała FSNT-NOT. Delegacja polska bardzo aktywnie uczestniczyła w Zjeździe. W czasie obrad we wszystkich 5 grupach tematycznych (kongresów) dominowały następujące zagadnienia:

- W okresie najbliższych 30-40 lat zaludnienie świata wyniesie 8-9 mld osób, dla których potrzeba chleba, pracy, energii. Nauka i technologia są niezbędnym warunkiem przetrwania, spokoju społecznego, siłą napędową rozwoju. W tym kontekście postawić należy pytania: Jaka jest odpowiedzialność inżynierów w społeczeństwie? Jakie są nietechniczne aspekty działalności inżynierskiej? Jaki jest społeczny wymiar techniki?

Problemy przyszłości nie będą ograniczone granicami państw. Myślenie liniowe, sektorowe, regionalne, selektywne, już nie wystarczy. Osieciowana rozmaitymi powiązaniami Ziemia stała się całością. W konsekwencji metody rozwiązywania wyzwań technologicznych muszą ulec zmianie.

- Technologia, praca inżynierów jest integralną częścią kultury. Wpływa ona na życie codzienne przeważającej części ludzkości, bardziej niż sztuka i literatura.

- Informacja i komunikowanie się

Technologia informacyjna, wydobywanie, zapisywanie, przechowywanie i interpretowanie informacji jest główną siłą napędową nauki, techniki i gospodarki. Na technologię tę składają się: Internet, mobilne systemy telekomunikacyjne, multimedia, przedstawianie informacji zapisem, grafiką, obrazem, dźwiękiem, rozpoznawanie mowy i mowa syntetyczna.

Technologia informacyjna niezwykle silnie oddziałuje na społeczność światową, zmienia skalę, umożliwia komunikowanie się z kimkolwiek, kiedykolwiek i gdziekolwiek, umożliwia wykorzystywanie informacji w skali światowej, wykonywanie transakcji biznesowych w ułamku chwili - przekazywanie pieniędzy, kupno, sprzedaż, przemieszczanie towarów, sterowanie na odległość maszynami i człowiekiem w skali kontynentów.

Tendencje rozwojowe

Z tych tendencji wynika, iż w najbliższym czasie trzeba będzie patrzeć na rozwój w kontekście globalnym i regionalnym. Odpowiedzialność globalnych przedsiębiorstw za wyniki działalności przestała się odnosić do konkretnego państwa czy narodu. Brak jest możliwości kontroli i nadzoru ze strony pojedynczego państwa. Sieci informacyjne są dostępne dla wszystkich, są niezbędne dla procesów technicznych i organizacyjnych, do produkcji i ochrony środowiska. Powstaje problem nadużycia informacji, złamania bezpieczeństwa danych, kontroli, niezawodności i wiarygodności danych. Nie każdy powinien wiedzieć wszystko o każdym i wszystkim. Nowe systemy powinny stwarzać możliwość ograniczenia dostępu do informacji niepowołanym. Dostępność i bezpieczeństwo stają się wewnętrznie sprzeczne zarówno na poziomie technicznym, jak i organizacyjnym. To jest jedno z ważniejszych zadań, jakie trzeba będzie rozwinąć w najbliższym czasie.

Ponieważ każdy może osobiście mieć dostęp do informacji i współpracować na odległość, powstają możliwości zatarcia podziału między konsumentem a producentem, między widzem i słuchaczem a aktorem. Doświadczenia przekazywane przez sieci są często doświadczeniami wirtualnymi, którym nie towarzyszy rzeczywiste doświadczenie. Powstaje niebezpieczeństwo, że użytkownik sieci zatraci poczucie rzeczywistości i zdolność komunikowania się z ludźmi w rzeczywistości. Tu do współpracy inżynierowie zapraszają socjologów i psychologów.

Dostępność informacji stwarza oczywiście nowe możliwości edukacyjne, a szybkość zmian technologicznych i społecznych zmusza do ustawicznego kształcenia, adaptacji do nowych warunków życia i pracy. Trzeba jednak pamiętać, że państwa słabiej rozwinięte gospodarczo, ubogie oraz duże grupy społeczne w państwach bogatych są pozbawione dostępu do sieci z powodów ekonomicznych i szansy stwarzanej przez technologię informacyjną.

Etyka informacji i obrazu

Dziś już powszechnie wiadomo, że swoboda informacyjna pozwala na nadużycie jej przez przekazywanie złych stron życia.

W obradach podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jaką rolę mają do spełnienia inżynierowie w rozwiązywaniu następujących zagadnień:

Przyczynianie się do politycznej kontroli postępu technologicznego w taki sposób, aby więcej informacji docierało do wszystkich obywateli. Rozwijać urządzenia do przeszukiwania, filtrowania, przetwarzania danych i informacji. Upowszechniać wiedzę na ten temat jako podstawę rozumienia, co się dzieje wokół nas.

Rozwijanie bezpiecznych sieci technologicznych dla biznesu w skali światowej. Projektowanie systemów przetwarzania danych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych, chroniące przed nadużyciem i szpiegostwem przemysłowym.

Projektowanie systemów kontrolnych i automatyzacyjnych w fabrykach, elektrowniach, samolotach, pojazdach, aby, że człowiek mógł decydować, kto jest kompetentny do dopuszczenia do systemu technicznego i organizacyjnego.

Rozwijanie technologii nauczania w taki sposób, aby informacje i wiedza były łatwo dostępne zarówno w czasie nauki, jak i ustawicznego kształcenia przez sieci.

Uczestniczenie w dyskusji nad normami wykorzystywania sieci nad określeniem, co jest nadużyciem; projektowanie systemów poszukiwawczych osób nadużywających sieci (np. hakerów).

Środowisko - Klimat - Zdrowie

W ostatnich latach pojawiły się dwie tendencje w podejściu do problemów ochrony środowiska.

Pierwsza to stopniowe przejście od lokalnych problemów środowiskowych poprzez politykę regionalną (np. przeciwdziałanie niszczeniu lasów czy zanieczyszczaniu rzek), do polityki w skali globalnej (np. zwalczanie efektu szklarniowego, dziury ozonowej, stepowienia kontynentów, zmian klimatycznych).

Druga dotyczy sposobów zwalczania zagrożeń. Pierwotnie polityka polegała na neutralizacji zanieczyszczeń gazowych, ciekłych i stałych na końcu procesu produkcyjnego (technologie "end of pipe"). Obecnie ingeruje się coraz częściej przez stawianie wymagań takich zmian procesu technologicznego, które eliminują powstawanie zanieczyszczeń (czyste technologie). Sprawa jest jednak politycznie delikatna, gdyż często stanowi ograniczenie swobody producentów, dystrybutorów i konsumentów, wywołuje niekorzystne skutki ekonomiczne (wzrost kosztów). Zadaniem państwa i społeczności międzynarodowej jest ustalenie wielkości progowych, których przekroczenie przez producenta, dystrybutora czy konsumenta wywoła interwencję władzy.

Powszechnie uważa się, że technologia jest głównym winowajcą kryzysu ekologicznego. Z drugiej jednak strony naprawa sytuacji nie jest możliwa bez udziału technologii. Ważne jest upublicznienie optymalnych dostępnych technologii i stosowne eko-oznakowanie procesów i produktów.

Aby było możliwe porównanie zalet ekologicznych podobnych wyrobów, trzeba dysponować eko-rachunkiem zysków i strat oraz niezależnym zespołem ekspertów. Trudności w ustaleniu obiektywnych miar (np. energia jądrowa-energia konwencjonalna) wynikają z czynników narodowych, a także emocjonalnych (np. ograniczenie prędkości na autostradach).

Osobnym czynnikiem jest uwzględnienie aspektów zdrowotnych, ustalenie, jak i kiedy jakiś czynnik środowiskowy może mieć wpływ na zdrowie (np. hałas, zapachy).

Konflikt między ekologią i ekonomią wynika z różnic skali czasu. Inwestycje ekologiczne zwracają się po 10 i więcej latach, kalkulacje gospodarcze operują znacznie krótszą skalą czasu. Rolą państwa jest uzyskiwanie porównywalności rachunków przez system dopłat lub podatków (np. energia elektryczna z węgla, ropy, gazu, energia odnawialna), określanie celów i standardów. Określanie polityki środowiskowej w skali globalnej musi uwzględniać różny stopień rozwoju, a więc różny stopień zamożności państw. Wyrównywanie tych różnic przez dopłaty do przedsięwzięć ekologicznych ze strony państw bogatszych nie wynika z altruizmu, lecz dobrze pojętego własnego interesu. Organizacja Narodów Zjednoczonych wyznaczyła krajom uprzemysłowionym jako cel wydatek 0,7% PKB na inwestycje ekologiczne. Cel ten jest daleki do osiągnięcia przez większość krajów. Kontrola wydatkowania funduszy ekologicznych musi się odbywać przez ciała międzynarodowe, a nie przez płacących, aby nie stwarzać wrażenia eko-imperializmu.

Do realizacji celów ekologicznych potrzebna jest wykwalifikowana kadra inżynierska. Potrzebna jest praktyka inżynierów z krajów uprzemysłowionych w krajach rozwijających się, jak również studia inżynierskie osób pochodzących z krajów rozwijających się w krajach uprzemysłowionych.

Mobilność - ruch ludzi i towarów

Zwiększona mobilność ludzi i towarów jest wyznacznikiem rozwoju społecznego i ekonomicznego. Potrzebne jest stworzenie całościowej wizji tej mobilności, uzyskanie zrozumienia i akceptacji zarówno społecznej, jak i politycznej. Instytucje polityczne muszą uzyskać porozumienie w skali międzynarodowej dotyczące celów, ram prawnych, standardów, podatków dla efektywnych systemów transportowych podtrzymujących mobilność. Koncepcje transportu międzynarodowego, krajowego i regionalnego muszą być zintegrowane w systemy transportowe przekraczające granice państw.

Transport nie jest samoistną dziedziną działalności gospodarczej. Jest pochodną sieci osiedleńczej, struktur szkolnych i administracyjnych, organizacji pracy i wolnego czasu. Zmiany w strukturze transportu dają efekty opóźnione w czasie, dlatego też wymagają decyzji popartych rachunkiem i wynikających z działań regulacyjnych.

Systemy transportowe należy integrować w skali międzynarodowej, zgodnie z wymaganiami rynku. Intermodalne rozwiązania transportowe, atrakcyjne i ekonomiczne dla użytkowników, można uzyskać przez harmonizację ich infrastruktury, przepływu informacji, ram organizacyjnych, prawnych i taryfowych.

Integracji systemów transportowych musi towarzyszyć wzrost ich bezpieczeństwa, jakości i wydajności. Ruch drogowy powinien dążyć do osiągnięcia takiego poziomu bezpieczeństwa, jaki zapewniają publiczne środki transportu. Technologie informacyjne i komunikowania przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników wszelkich środków transportu. Transportowa telematyka dostarcza bieżącej informacji o postępie podróży, rejestruje wszelkie zmiany, oblicza należności i inkasuje zapłatę.

Mobilność i wymagania transportowe ulegają przemianom w miarę upływu czasu.

Śledzenie tych przemian pozwala na ustalenie zależności między transportem, społeczeństwem i gospodarką.

Na marginesie warto podkreślić znaczenie polepszenia jakości publicznego transportu w miastach. Obliczono, że Amerykanie spędzają rocznie 2 mld godzin unieruchomieni w korkach komunikacyjnych. Ponieważ popyt na mobilność jest praktycznie nieograniczony, powstało pojęcie "zapłaty za zagęszczenie" (congestion pricing). Tam, gdzie wielu chętnych, należałoby pobierać rejestrowaną elektroniczne opłatę za przejazd.

Energia

Na świecie 2 mld ludzi są pozbawione dostępu do energii przemysłowej, 8 mld do obsłużenia energetycznego w 2025 r. i prowadzenia gospodarki energetycznej - produkcji, rozprowadzenia i użycia - w sposób zrównoważony dla zasobów i środowiska. Rozwiązanie problemów energetycznych jest równocześnie rozwiązaniem większości problemów społecznych.

Każdy rodzaj wykorzystania energii ma swoją cenę ekologiczną, wpływa na środowisko nawet wtedy, gdy jest to wiatr, woda czy biomasa.

Ocenia się, że węgiel i ropa pozostaną w najbliższych dziesięcioleciach podstawowymi źródłami energii. Kontrola zmian klimatycznych i zintegrowane systemy energetyczne mogą ulepszyć wykorzystanie energii. Energia jądrowa jest uznawana za racjonalną zarówno ze względów ekonomicznych, jak i ekologicznych. Poziom bezpieczeństwa elektrowni jądrowych stale się podnosi, podobnie jak systemów składowania opadów. Rezygnacja z energii jądrowej nie może być perspektywą globalną. Znaczenie odnawialnych źródeł energii powinno wzrastać wraz z przedsięwzięciami oszczędności energii, energia ze źródeł odnawialnych może przyczynić się do bardziej zrównoważonej oferty energetycznej.

Warto zaznaczyć, że zużycie energii przypadające na jednego mieszkańca w krajach uprzemysłowionych jest 5 razy większe niż średnie zużycie w krajach rozwijających się, przy czym w krajach tych żyje 80% ludzkości. Gospodarka światowa jest zbudowana wyłącznie na taniej energii. Poziom cen energii powinien być podniesiony przez politykę państwową (taksację dotychczasowych form lub subsydia dla nowych form energii). Tylko wówczas powstanie szansa dla nowych źródeł. Należy pamiętać, że do wprowadzenia nowych rodzajów energii na rynek trzeba co najmniej 20-30 lat.

Przyszłość pracy
Globalizacja i nowe technologie

Rynek pracy podlega globalizacji i międzynarodowemu współzawodnictwu. Wyrazem tego jest przesuwanie się przemysłów do krajów zapewniających tanią robociznę. Przyczynia się do tej tendencji technologia informacyjna, dzięki której "skrócił się" czas i "zmalała" przestrzeń. Powstały nowe formy kooperacji i organizacji pracy.

Kooperacja i organizacja pracy

Powstaje coraz więcej korporacji międzynarodowych. Łatwość komunikowania się, projektowanie wspomagane komputerem, standaryzacja zadań prowadzą globalnych graczy (global players) do koordynowania i kontroli operacji rozproszonych w czasie i przestrzeni. Taki system stwarza szanse dla małych, wysoko wyspecjalizowanych firm, zagospodarowujących lukratywne nisze światowego rynku. Globalne sieci inżynierskie przyczyniają się do powstawania wirtualnych przedsiębiorstw.

Edukacja i transfer wiedzy

Ponad połowa produktu krajowego brutto krajów OECD jest oparta na wiedzy. Należy liczyć się z dalekosiężnymi zmianami na rynku pracy. Ustawiczne kształcenie staje się sposobem na życie, przyczynia się do wzrostu kompetencji technicznych, społecznych, metodologicznych. Nowe koncepcje i instrumenty edukacyjne, takie jak uczenie się na odległość, telekonferencje, Internet, upowszechniają wiedzę na całym świecie.

Stosunki zatrudniania

Warunki na rynku pracy ulegają istotnym zmianom, co przejawia się zwłaszcza w dostępności zatrudnienia i pracy. Ukuty został slogan: "wykonaj swoją robotę gdzie, kiedy i z kim chcesz". Powstaną nowe koncepcje pracy w niepełnym wymiarze i pracy okresowej. Troska o ubezpieczenie zdrowotne i zabezpieczenie starości spadnie na barki zainteresowanego.

Tradycyjne struktury hierarchiczne w przedsiębiorstwie zostaną zastąpione przez delegowanie odpowiedzialności i decyzji na partnerów. Praca zespołowa i wspólna realizacja przedsięwzięć zyskają na znaczeniu. Stałe struktury organizacyjne zostaną zastąpione przez płynne, przenikające się procesy, zmieniające się pod względem dostawców odbiorców i struktury korporacyjnej. Wirtualna współpraca różnych przedsiębiorstw zamieni taśmy produkcyjne w układy sieciowe. Mimo szerokiej współpracy, działy badawcze i innowacyjne pozostaną głównym czynnikiem sukcesu rynkowego.

Przyszłe rynki, produkty, usługi

Gospodarka XXI w. będzie pod wpływem technologii informacyjnych i komunikowania się. Jak to określił jeden z prelegentów, "produkt jest zmaterializowaną informacją". Kapitał ludzki i jego wiedza będą istotnym wkładem w nową gospodarkę.

Obecne kampanie medialne poszukujące wykwalifikowanego personelu informatycznego świadczą dobitnie o nowych szansach.

Podsumowanie i zakończenie Światowego Zjazdu Inżynierów - Hanower 2000

Światowy Zjazd Inżynierów dokonał próby odpowiedzi na pytanie, jaki jest społeczny wymiar techniki, jaka jest odpowiedzialność inżynierów w społeczeństwie. Pokazane zostały dwie strony medalu. Po jednej, nazwijmy ją afirmacyjną, pokazano, że myślenie o sprawach człowieka, przyrody i techniki musi być myśleniem holistycznym, ważnym zarówno w naukach inżynierskich, jak i ekonomicznych, socjologicznych, humanistycznych. Poszukiwane rozwiązania zależą od wielu zmiennych, od różnych sposobów patrzenia na sprawę. Określanie celów jest możliwe z punktu widzenia potrzeb regionalnych, społecznych, ideologicznych, ekonomicznych, ekologicznych itp.

Rozpoznanie inżynierskie problemów informacji i komunikowania się, środowiskowych, mobilności człowieka, dostępności energii i przyszłości pracy pokazało, że wszystkie wybrane problemy będą miały przemożny wpływ na losy ludzkości, a ponadto że pozostają ze sobą w organicznych związkach.

W większości referatów wskazano na perspektywy rozwojowe nauk inżynierskich, na potencjale możliwości, jakie niesie technika dla rozwiązywania najważniejszych problemów.

Ale pozostaje druga strona medalu. Zarysowują się zagrożenia i wyzwania, na które brak odpowiedzi.

Wiedza z natury jest wspólnym dobrem. Ale należy pamiętać, że ludzie "produkują" wiedzę na ogół po to, aby zwiększyć zysk (prawa autorskie, patenty itp.). Jak zwiększyć dostęp publiczny do wiedzy? Nie ma forum, na którym można by dyskutować politykę globalną. ONZ nie można uznać za ciało rządzące. Prawdziwi gracze globalni to finansiści, spekulanci, operatorzy informacji.

Stanisław Kajfasz
Przegląd Techniczny nr 00/40/42
Nota redakcji Biuletynu. Oryginalne sprawozdanie ukazało się w dwóch numerach Przeglądu Technicznego - 40 i 42 roku 2000.

Początek strony

SENSORY ŚWIATŁOWODOWE W NAUCE I PRZEMYŚLE

Zapotrzebowanie na sensory światłowodowe w szerokiej dziedzinie inżynierii mechanicznej jest dobrze udokumentowane. Duże konstrukcje budowlane takie jak mosty drogowe i kolejowe, zapory wodne, tunele, duże budynki i kopalnie muszą wytrzymywać znaczne obciążenia spowodowane destruktywnym oddziaływaniem środowiska i użytkowaniem. Z przyczyn bezpieczeństwa i z konieczności konserwacji zachowanie się takich struktur pod wpływem wiatru, trzęsień ziemi, zmian temperatury czy skażenia środowiska powinno być dokładnie monitorowane, aby w każdej chwili móc właściwie ocenić ich stan techniczny. W tym celu wiele typów przetworników elektrycznych i nie-elektrycznych ciśnień, naprężeń, przyspieszeń czy też przemieszczeń może być zainstalowanych wewnątrz elementów konstrukcyjnych, w ziemi, w skale, w otworach wiertniczych czy też w obudowie tuneli. Wiele z nich zawodzi jednak w trudniejszych warunkach pomiarowych. Tak na przykład, przetworniki elektryczne mogą być łatwo zniszczone przez wyładowania atmosferyczne w strukturach otwartych (zapory wodne), a często po prostu nie mogą być stosowane w strukturach zamkniętych (kopalnie) ze względu na ryzyko eksplozji. Wydaje się, że do wszystkich tych zastosowań użycie przetworników światłowodowych może wiązać się ze znacznymi korzyściami pomiarowymi. Chodzi tu przede wszystkim o bezpieczeństwo w środowisku wybuchowym i korozyjnym, nieczułość na zaburzenia elektromagnetyczne, duża pojemność kanału informacyjnego, małe wymiary, duża czułość, kompatybilność z łączami światłowodowymi oraz możliwość pracy w dużym oddaleniu od stacji kontrolnej. Referat przedstawi w przystępny sposób podstawy działania oraz możliwe zastosowania systemów pomiarowych opartych o sensory światłowodowe.

Dr Wojtek J. Bock jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Obecnie jest profesorem elektroniki i optoelektroniki na Université du Québec à Hull, gdzie również od czterech lat pełni funkcję dyrektora departamentu informatyki. Jako szef Laboratorium Optoelektroniki Przemysłowej na UQAH prowadzi intensywne badania naukowe nad nowymi typami sensorów światłowodowych, oraz zintegrowanych przemysłowych systemów pomiarowych rozwijanych w oparciu o te sensory. Jest autorem i współautorem prawie 200 prac naukowych i 6 patentów międzynarodowych z dziedziny metrologii i instrumentacji światłowodowej. Jest członkiem Board of Directors of IEEE Instrumentation and Measurement Society, pełni funkcję Associate Editor czasopisma naukowego IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement i jest często członkiem licznych komitetów międzynarodowych konferencji naukowych. Jest również prezydentem firmy wdrożeniowo-konsultingowej Sensonet Engineering Inc.

Dr. Wojtek J. Bock,
Professor & Chairman

Początek strony

ŚWIAT
(nie tylko komputerów)
STAŁ SIĘ INNY

20 lat temu, dokładnie 12 sierpnia 1981 r., pojawił się pierwszy komputer PC (Personal Computer). Był dziełem IBM, powstał w wyniku otoczonych tajemnicą prac, w dość gorączkowej atmosferze. I chociaż już znacznie wcześniej Steve Wozniak i Steve Jobs zaprojektowali i sprzedawali swoje komputery Apple, były dostępne także inne "małe komputery", to jednak przełomową, tzw. trzecią falę komputeryzacji zapoczątkował IBM PC.

W pierwszym roku od pojawienia się na rynku komputerów osobistych, IBM sprzedał 130 tys. pecetów. W ubiegłym roku do rąk użytkowników trafiło 140 mln takich komputerów, różnych marek, a ich rynek osiągnął wartość 178 mld dolarów.

Nie był pierwszy, ale...

W związku z tak ważną dla przemysłu komputerowego i informatyki rocznicą od razu pojawiły się głosy zwracające uwagę, że odpowiedniki czy pierwowzory pecetów były już na rynku. Po pierwsze, hobbyści mogli z gotowych zestawów składać komputery, takie jak MITS Altair 8800. W 1976 r. pojawił się Apple I, zaś w rok później - Apple II. Mimo wszystko jednak dziś oddaje się honor IBM, a także firmom Intel i Microsoft, gdyż to za sprawą komputerów PC w informatyce doszło do jednego z przełomowych wydarzeń.

Oto bowiem po latach wykorzystywania dużych komputerów (mainframe), które trafiły do przemysłu i biznesu w latach 60., a następnie minikomputerów w latach 70 - funkcjonujących w scentralizowanych systemach, moc obliczeniowa trafiła do rąk ludzi, na ich biurka. Zaczęła służyć ich codziennej pracy. Komputery na biurkach, które później zaczęto łączyć w sieci, zapoczątkowały realizację idei przetwarzania rozproszonego. Przede wszystkim stały się dostępne nie tylko dla "wtajemniczonych", dla informatyków z centrów obliczeniowych obsługujących duże, kosztowne maszyny, wykorzystywane na okrągło, aby amortyzować koszty drogich instalacji. Komputery PC trafiły do użytkowników, którzy mogli z nich korzystać w łatwy, wręcz intuicyjny sposób. Uzyskali dostęp do programów, które umożliwiają wykonywanie wielu zadań związanych z pracą - do edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i baz danych. Wreszcie to pecety są głównym narzędziem, które pozwala korzystać z ogromnych zasobów informacyjnych i funkcji globalnej sieci komputerowej, Internetu.

IBM, Intel, Microsoft

Prace nad komputerami PC rozpoczęły się na dobre latem 1980 roku, kiedy to IBM utworzył grupę złożoną z 12 wybitnych inżynierów i skierował ich do ośrodka Boca Raton. Pracowali tam nad ściśle tajnym projektem (Project Chess) mającym na celu opracowanie komputera osobistego. Ponieważ czas naglił, nie zdecydowano się na tworzenie własnego procesora, lecz postanowiono wykorzystać procesory firmy Intel, która miała już blisko 10-letnie doświadczenie w tej dziedzinie, jakkolwiek w tym czasie podstawowa działalność tej firmy dotyczyła produkcji układów pamięci.

Jak wspominał cytowany w związku z rocznicą przez agencję Reuters Earl Whetstone, inżynier zatrudniony w dziale handlowym Intela, który sprzedał firmie IBM mikroprocesory 8088, które znalazły się w pierwszych pecetach: "pierwszy telefon od IBM z prośbą o szczegółowe informacje o mikroprocesorach otrzymaliśmy jeszcze w 1978 r. ". Później IBM ostatecznie zdecydował się na produkty Intela i w ten sposób pozyskany został pierwszy partner przedsięwzięcia, które tak zmieniło nie tylko komputerowy świat. Drugim partnerem stał się Microsoft założony przez Billa Gatesa i Paula Allena w 1975 r., który miał na swym koncie opracowanie programu BASIC dla komputerów Altair i która to firma na podstawie systemu operacyjnego napisanego dla pierwszych chipów Intela rozwinęła system operacyjny MS-DOS (Microsoft Disk Operating System).

Sprawy potoczyły się szybko

Pierwsze pecety wykorzystywały więc w swej konstrukcji procesor Intela 8088 i pracowały z systemem operacyjnym MS-DOS. Ustąpił on miejsca systemowi Windows, który stał się dostępny w 1985 r., chociaż Microsoft zapowiadał go już dwa lata wcześniej. W połowie lat 80. Intel wprowadził na rynek swój chip 386 i od tej pory skoncentrował się na lukratywnej produkcji procesorów. W efekcie Windowsy i procesory Intela zdominowały przemysł komputerów PC, a ponieważ IBM zbudował swoje pecety korzystając z komponentów "z półki", nic nie powstrzymało innych firm, aby produkować klony tych maszyn.

Sprawy potoczyły się szybko; setki firm zaczęły oferować komputery osobiste, zanim przemysł zaczął się konsolidować i zanim wyłonili się główni gracze tego rynku, tacy jak Compaq Computer, Dell Computer, Hewlett-Packard, Gateway i oczywiście IBM, który jest obecnie numerem 3 wśród producentów pecetów.

PRZEMYSŁ KOMPUTERÓW OSOBISTYCH

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

1971 r. - Intel Corp. wyprodukował swój pierwszy mikroprocesor oznaczony symbolem 4004.
1974 r. - Procesor 8080 Intela staje się jednostką centralną komputera Altair 8800 sprzedawanego w zestawach do montażu za 400 dol.
1975 r. - Bill Gates i Paul Allen zakładają firmę Microsoft.
1976 r. - Steve Wozniak i Steve Jobs opracowują komputer Apple I i sprzedają go za 666,66 dol.
1977 r. - powstaje Apple II z kolorową grafiką i pamięcią na kasecie audio.
1981 r. - IBM wprowadza komputer PC z procesorem Intela i systemem MS-DOS Microsoftu.
1985 r. - Intel oferuje procesory 386; Microsoft wprowadza system operacyjny Windows.
1990 r. - pojawia się Windows 3.0.
1993 r. - Intel przedstawia procesor Pentium.
1995 r. - premiera systemu Windows 95; w ciągu czterech dni Microsoft sprzedaje ponad 1 mln licencji; ogłasza, że wszystkie jego produkty będą dostosowane do pracy w Internecie.
2000 r. - Intel wprowadza Pentium 4, pracujący z częstotliwością zegara 1,5 GHz (1,5 miliarda cykli na sekundę). Pierwszy procesor Intela z 1971 r. pracował z częstotliwością 108 kiloherców (108 tys. cykli na sekundę).

ZBIGNIEW ZWIERZCHOWSKI
Rzeczpospolita 129/01

Początek strony

WIEŚCI z KRAJU

 • Naród wybiera. W Polsce trwa kampania wyborcza. 23 września br. odbędą się w Polsce wybory do sejmu i senatu. Wszystkie sondaże opinii publicznej wskazują, że władzę w Polsce przejmie koalicja SLD/UP.
  Wg sierpniowego badania CBOS, na koalicję SLD-UP zamierza głosować 50% wyborców. PO uzyskała 14% poparcia, zaś PSL oraz Prawo i Sprawiedliwość po - 10% Do Sejmu nie weszłyby AWSP (5% poparcia) i UW (4%).
  Po jednym procencie poparcia uzyskały: "Samoobrona", Liga Polskich Rodzin, Przymierze dla Polski, Federacja Ruchu Obrony Bezrobotnych oraz Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów RP. Wg sondażu CBOS, do Senatu koalicja SLD-UP wprowadziłaby 50 senatorów, Blok Senat 2001 - 32, a PSL - 12. W Senacie znalazłoby się jeszcze 3 senatorów "Samoobrony" i trzech z "innych partii, koalicji lub komitetu wyborczego".
  Zaś sondaż OBOP, przeprowadzony w drugiej dekadzie sierpnia br., wykazał następujące preferencje w wyborach do sejmu. SLD/UP (47% głosów), PO (13%), PSL (12%), AWSP (8%) oraz PiS (6%). Poza sejmem znalazłyby się UW (4%), "Samoobrona", LPR i Alternatywa.
 • A. Kwaśniewski, J. Kuroń i L. Kaczyński to politycy, którzy cieszyli się największym zaufaniem w sierpniu - wynika z sondażu CBOS-u. Kwaśniewskiemu ufa 76% badanych, Kuroniowi - 62%, Lechowi Kaczyńskiemu - 60%. Kolejne miejsca zajęli: Jarosław Kalinowski - 52%, L. Miller - 48%, A. Olechowski 44% oraz W. Bartoszewski - 40%. W dziesiątce polityków cieszących się największym zaufaniem znaleźli się także A. Lepper (36%), J. Olszewski (35%) i B. Geremek (34%).
 • Cztery piąte respondentów (81%) uważa, że Polska idzie w złym kierunku. Jest to najwyższy wśród badanych odsetek niezadowolenia od czternastu miesięcy. Tylko co dziesiąty Polak (10%) zadowolony jest z ogólnej sytuacji w naszym kraju. O kryzysie polskiej gospodarki mówi 84% ankietowanych, w tym 49% jest przekonane, że kryzys jest bardzo głęboki. Ponad połowa Polaków (54%) obawia się pogorszenia materialnej sfery życia, 17% - że to pogorszenie będzie znaczne. Niewiele ponad jedna dziesiąta (11%) oczekuje poprawy materialnych warunków życia. W porównaniu z początkiem roku oceny kierunku zmian w kraju, stanu polskiej gospodarki oraz poziomu materialnego warunków życia wyraźnie się pogorszyły (odpowiednio o 25, 26 i 12 procent).
 • Utrzymują się negatywne notowania rządu i duża aprobata społeczna dla prezydenta, choć "notowania" rządu nieznacznie się polepszyły, a prezydenta, również nieznacznie, pogorszyły - wynika z badań CBOS. Poparcie dla rządu w sierpniu wyniosło 15%, dla premiera - 20%. Pozytywnie działalność prezydenta oceniło 70% badanych (4% mniej niż w lipcu), Sejmu 14%, Senatu - 21%. W stosunku do lipca nieco zmalał odsetek negatywnych ocen wyników działalności rządu - z 74% do 69%. Trochę wyraźniej zmalał odsetek osób niezadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Jerzy Buzek - 61% (spadek o 9%). Odsetek osób zadowolonych z tego faktu jest większy o 2% w porównaniu z lipcem. Po odnotowanym w lipcu spadku poparcia dla rządu, w sierpniu stosunek Polaków do gabinetu rządowego nie zmienił się. Podobnie jak przed miesiącem liczba przeciwników rządu (53%) ponad trzykrotnie przewyższa liczbę jego zwolenników (15%), a ponad jedna czwarta respondentów (28%) deklaruje obojętność wobec ekipy rządowej. Tak niekorzystne oceny utrzymują się już od kilku miesięcy.
  Według najnowszego sondażu OBOP, gabinet Jerzego Buzka popiera już tylko 10% Polaków. Poparcie społeczne dla rządu spadło więc o kolejne 4%. To - jak oblicza OBOP - najgorszy wynik spośród tych, jakie rząd odnotował od początku kadencji. Poparcie społeczne na pewno nie wzrośnie po tym, jak media opublikowały założenia do przyszłorocznego budżetu.
  Nastroje w sierpniu były nieco lepsze niż w lipcu. O 8% zmalała (do 56%) grupa osób oceniających sytuację polityczną jako złą. Jest to powrót do wskaźników czerwcowych. Niestety, to jedyna poprawa. Utrzymują się negatywne oceny kondycji gospodarki (72%) i tylko nieliczni (3%) byli odmiennego zdania. Podobnie jak miesiąc temu aż trzy czwarte osób (75%) uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku, ledwie co siódma (14%) dostrzega poprawę.
  Nie zmieniły się oceny warunków materialnych - dobrze żyje się jednej piątej respondentów (21%), przeciętnie ponad połowie (52%), niezadowolona jest jedna czwarta (27%) badanych. Tak samo jak przed miesiącem zwolnienia nie boi się ponad połowa zatrudnionych (53%). Jednak takie zagrożenie widzi dla siebie aż 41% respondentów (w lipcu 43%). Jaki będzie najbliższy rok - pytali ankieterzy CBOS. - Taki sam - odpowiedziała większość badanych. - A jeśli pojawią się zmiany, to raczej na gorsze.
  Sondaż przeprowadzono w dniach 3-6 sierpnia br.
  Natomiast sondaż z końca sierpnia br. wykazał znaczne pogorszenie nastrojów społecznych. Ponad cztery piąte (82%) Polaków negatywnie ocenia bieg spraw w kraju - wynika z sondażu OBOP przeprowadzonego w II połowie sierpnia br. Tak wysokiego odsetka niezadowolonych OBOP nie notował od 10 miesięcy.
  Niemal co dziesiąty (9% badany uważa, że sprawy w kraju idą w dobrym kierunku. Niezadowoleni z biegu spraw są przede wszystkim: rolnicy (93%), osoby źle oceniające swoją sytuację materialną (92%) i badani o poglądach lewicowych (92%).
  O tym, że gospodarka polska jest w stanie kryzysu, przekonanych jest 86% badanych. Ponad połowa Polaków (52%) określa ten kryzys jako głęboki. Niemal trzy piąte Polaków (57%) obawia się pogorszenia materialnych warunków życia w ciągu następnych trzech lat. Poprawy spodziewa się 12%. Natomiast 26% nie liczy na żadne zmiany w tym zakresie.
 • Gdzie stoimy. Od 1999 roku z powodu zbyt wolnego tempa wzrostu gospodarczego Polska nie zmniejsza dystansu w poziomie rozwoju w stosunku do średniej krajów Unii Europejskiej - informuje "Rzeczpospolita", powołując się na raport Eurostatu. Według dziennika, jeśli uwzględni się siłę nabywczą złotego, dochód przypadający na przeciętnego Polaka wyniesie w 2001 roku 39% tego, co otrzyma przeciętny mieszkaniec "15". "Rz" zauważa, że od trzech lat wskaźnik ten nie poprawia się, bo wzrost gospodarczy naszego kraju jest porównywalny z tym w państwach UE. Dziennik dodaje, że jeszcze nie zdarzyło się, aby do Unii przystępował kraj relatywnie tak ubogi. W wypadku Portugalii (w 1986 roku) wskaźnik ten wynosił 57%, a Grecji (w 1981 roku) - 63%. Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że spośród 13 krajów kandydujących do UE biedniejsze od Polski są tylko Bułgaria (24%), Rumunia (27%), Turcja (29%), Łotwa (29%), Litwa (29%) i Estonia (37%). Słowacja osiągnęła już poziom 48% unijnej średniej, Węgry - 52%, Czechy - 58%, a Słowenia - 71%.
 • Reprezentacja Politechniki Poznańskiej zwyciężyła w II Międzynarodowym Konkursie Projektowania Systemów Komputerowych. W konkursie, którego finał odbył się w Waszyngtonie w dniach 23-25 czerwca br., wzięło udział 75 uniwersytetów z całego świata. Za Polakami uplasowały się reprezentacje Uniwersytetu w Karlsruhe (Niemcy), Brigham Young University (USA).

Początek strony

IMPREZY, OGŁOSZENIA

***

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW POLSKICH
Oddział Ottawa

zaprasza na pogadankę
prof. Wojtka Bocka
"SENSORY ŚWIATLOWODOWE W NAUCE I PRZEMYŚLE"

Data: 18 września (wtorek) 2001, godz. 19:30
Miejsce: Dom Polski SPK, 379 Waverley Street, Ottawa.
Po pogadance zapraszamy na kawę i ciastka.

***

KUPNO - SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Real Estate Agent
Terry Gleeson B.A.
Prudential Maximum Realty Inc.
Residential, Investment, Industrial,
Commercial (Licenced since 1981)
Tel: 749-7355 Res: 824-3260
E-mail: gleeste@sprint.ca

***

LOENARD SAMEK
Adwokat - Radca prawny - Notariusz
oferuje usługi w zakresie spraw:
* karnych;
* cywilnych;
* notarialnych (nieruchomości, testamenty, etc.);
* porad prawnych.
102-99 Holland Ave., Ottawa ON K1Y 0Y1
Biuro: (613) 725-2424 Fax: (613) 725-0464
Dom: (613) 722-4464

***

Początek strony

Przewodniczący:

J. Janeczek

tel.: (613) 736-1620

Sekretarz:

L. Zielińska

tel.: (613) 721-8238

Skarbnik:

S. Ozorowski

tel.: (613) 225-3948

Redaktor:

K. Styś

tel.: (613) 224-1707

Redakcja Techniczna: K. Lipowski, tel.: (613) 565-3272; J. Taracha, tel.: (613) 225-4678

Association of Polish Engineers in Canada, P.O. Box 8093, STATION "T", Ottawa, Ontario K1G 3H6

SIP Internet: http://www.kpk-ottawa.org/sip/

ISSN 1496-7251

Redakcja e-mail: af736@ncf.ca