BIULETYN - GRUDZIEŃ 2000

SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU SIP
W DNIU 15 LISTOPADA 2000

Obecni: Jan Janeczek, Michał Kępka, Stanisław Ozorowski, Michał Paduch, Czesław Piasta, Mieczysław Piraszewski, Lidia Zielińska

 1. Przewodniczący, Jan Janeczek, otworzył zebranie i powitał obecnych.
 2. Porządek obrad został zatwierdzony bez zmian.
 3. Sprawozdanie z zebrania z 21.09.2000 zostało zatwierdzone bez zmian.
 4. Korespondencja, komunikaty i sekretariat:
  • omawiano sprawę odznak KPK dla członków SIP (na wniosek jednego z członków);
 5. Sprawy finansowe:
  • Składki zapłaciło tylko około 70% członków. Postanowiono wysłać listy z upomnieniem o zapłacenie składek oraz ustalono koszty upomnienia na $5.00;
  • Trzeba zapłacić zaległe składki do ZG SIP, skarbnik ma przygotować rozliczenie i przesłać pieniądze;
  • Postanowiono przyznać, jak co roku, $50.00 dla Biblioteki Polskiej w Montrealu;
  • Ustalono na $12.00 koszty robienia zdjęć na Walnym Zebraniu. Skarbnik wystawił czek na tę sumę.
  • Zapłacono następujące rachunki:
   Ottawa Regional Cancer Center $50.00 (Krzysztof Jaentchke);
   Koszty zakupu ciastek i soków na odczyt A. Pelca (19 września 2000) $14.54;
   Delegat na Walny Zjazd KPK $35.00;
   Sala na Walne Zebranie SIP $100.00;
   Piknik $80.00;
   Walny Zjazd SIP $229.28 ($79.17 plastikowe talerze, kubki, widelce, itp. + $81.48 prowiant + $8.63 taśmy do nagrania obrad + $60.00 pomoc kulinarna i przygotowanie i posprzątanie sali).
 6. Sprawy organizacyjne:
  • Do SIP został przyjęty kol. Bogdan Kubicki (nr 2322);
  • Postanowiono uaktualnić listę telefoniczną;
  • Po trzymiesięcznej przerwie związanej z bankructwem naszego dostawcy uruchomiono na nowo naszą stronicę internetową (http://www.kpk-ottawa.org/sip/).
 • Stronica ma zacząć działać w tym lub najpóźniej w przyszłym tygodniu. Nowym dostawcą tego serwisu jest firma w której pracuje kol. Lidia Zielińska i tak długo jak będzie ona tam pracować, nie będzie żadnych kosztów związanych z utrzymaniem stronicy. W wypadku zmiany jej pracy trzeba będzie zapłacić normalne koszty utrzymywania stronicy (na spółkę z KPK i SPK). Umieszczaniem informacji zajmuje się kol. Lidia Zielińska, która prosi wszystkich członków o przesyłanie jej ciekawych materiałów i pomysłów.
 • Postanowiono ograniczyć koszty wydawania i rozsyłania biuletynu poprzez publikację biuletynu na internecie. Listopadowa wersja biuletynu jest już zamieszczona (w dwóch wersjach polskich - z ogonkami i bez ogonków). Rozważa się dodatkowo dodanie wersji *.pdf, czyli Adobe Acrobat.
 • Prezesowi udało się załatwić umieszczenie 2 rocznych płatnych ogłoszeń w biuletynie. Wszyscy członkowie SIP są proszeni o dalsze poszukiwanie ogłoszeń w celu dodatkowego obniżenia kosztów wydawania.
 1. Działalność Zarząd przedyskutował następujące imprezy lub propozycje imprez:
  • 21 listopada 2000, wtorek - "Trendy emigracyjne w Kanadzie (emigracja z Kanady)" - odczyt dr Małgorzaty Michałowskiej.
  • 10 grudzień 2000, niedziela, godz. 16:00, Dom Polski SPK - Opłatek SIP. Ze względu na wysokie koszty opłatka oraz fakt, iż w okresie świątecznym jest nadmiar tego typu imprez postanowiono zaproponować KPK zrobienie jednej wspólnej imprezy dla całej Polonii pod patronatem KPK w tym właśnie dniu. Sekretarz wyśle list elektroniczny do prezesa KPK Ottawa z tą propozycją.
  • 23 styczeń 2001 - "Algorytm wynalazku", odczyt dr. Tadeusza Rygasa.
  • Kwiecień 2001 (dokładna data do ustalenia), prof. Wojciech Bock, temat do ustalenia.
 2. Data i miejsce następnego zebrania została ustalona na środę, 17 stycznia 2001 o godz. 19:30 w Domu Polskim SPK.
 3. Zakończenie zebrania o godz. 21:45.

Sprawozdanie sporządziła,
Lidia Zielińska, sekretarz.

Początek strony

WALNY ZJAZD SIP raz jeszcze

Dzień 21 października b.r. był szczególnym dniem w działalności Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Ottawie. Zgodnie z wcześniejszym ustaleniem Zarządu Głównego SIP, Walny Zjazd zaplanowano tym razem w Ottawie w Domu Polskim SPK.

Decyzję tę przyjęliśmy z zadowoleniem oraz z myślą, że wpłynie ona na aktywniejszą postawę członków naszego Oddziału jak również na szersze zainteresowanie się działalnością SIP wśród osób nie należących jeszcze do Stowarzyszenia. W związku z tym kilka osób zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia zostało zaproszonych na obrady Zjazdu.

W pracach związanych z przygotowaniem, przebiegiem i zakończeniem Zjazdu wzięło udział kilku przedstawicieli SIP-u. Pracy wbrew pozorom było wiele ale dzięki kilku bardzo zaangażowanym osobom, przygotowanie do Zjazdu oraz prowadzenie obrad wypadło znakomicie. I tutaj należą się ogromne podziękowania dla tych osób, które swoją odpowiedzialnością, zaangażowaniem oraz profesjonalizmem sprawiły, że obrady Zjazdu przebiegały sprawnie i zgodnie z planem, w bardzo ożywionej i miłej atmosferze.

Przedstawiciele z różnych oddziałów SIP-u jak również miejscowi członkowie oraz zaproszeni goście ocenili Zjazd na bardzo dobrze zorganizowany. Możemy więc mieć nadzieję, że Ottawa stanie się w przyszłości częstszym miejscem na tego rodzaju obrady czy spotkania organizacji polonijnych z całej Kanady.

Chciałbym więc podziękować ZG SIP za obdarzenie nas zaufaniem i powierzenie nam roli zorganizowania 44 Walnego Zjazdu w Ottawie.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim członkom SIP a szczególnie tym, którzy przyczynili się do zorganizowania Zjazdu poświęcając dużo własnego czasu i pracy oraz tym, którzy wzięli udział w obradach Zjazdu.

Wśród osób dla których pragnę wyrazić szczególne podziękowania znajdują się:

 • kol. Stanisław Kielar za prowadzenie obrad oraz przygotowanie i nadzorowanie akustyki na sali,
 • państwo Maria i Jan Zielińscy za udział w Prezydium Zjazdu, opracowania sprawozdań z przebiegu obrad, przygotowanie wspaniałego, gorącego posiłku oraz pomoc w dekoracji sali,
 • kol. Andrzej Gołębiowski za doskonale i bardzo sprawne prowadzenie obrad,
 • kol. Mieczysław Piraszewski za udział w Komisji Wyborczej.

Bardzo ważnym elementem 44 Walnego Zjazdu było na wniosek ZG SIP uroczyste wręczenie Złotych Odznak KPK dla dwóch przedstawicieli naszego Oddziału, kol. Bronisława Szpakowskiego i kol. Teodora Blachuta. Chciałbym złożyć moje osobiste, najlepsze gratulacje dla odznaczonych kolegów, a jednocześnie długoletnich przedstawicieli naszego Stowarzyszenia, którzy swoim olbrzymim zaangażowaniem w pracę Zarządu oraz działalność i rozwój Organizacji przyczynili się do jej rozwoju, dając jednocześnie wspaniałą i godną podziwu postawę Polaków zainteresownych sprawami naszej Polonii, tutaj w Kanadzie jak również w kontaktach z Ojczyzną.

Jan Janeczek
Ottawa 21/10/2000

Początek strony

TRENDY EMIGRACYJNE W KANADZIE

Kanada jest tradycyjnie uważana za kraj imigrantów. Istnieje jednak i ruch ludnościowy w odwrotnym kierunku, a mianowicie emigracja z Kanady zagranicę. Może to być emigracja stała lub czasowa. Ta ostatnia zaczyna w ostatnich latach odgrywać coraz poważniejszą rolę w zmianach demograficznych kraju. Emigrantem czasowym jest Kanadyjczyk wyjeżdżający z kraju na dłużej niż sześć miesięcy. Są to wyjazdy bądź na studia, bądź do pracy czasowej bądź w misjach specjalnych. Oczywiście 60% emigracji czasowej skierowana jest to krajów kontynentu amerykańskiego (USA i Ameryka Płd.). Na drugim miejscu jest wciąż wzrastająca emigracja czasowa do Azji wyprzedzając znacznie emigrację do krajów europejskich. Ponieważ, tak jak w większości krajów na świecie, wyjazdy Kanadyjczyków nie są bezpośrednio rejestrowane, śledzenie czasowych ruchów emigracyjnych jest ogromnie skomplikowane. Główny Urząd Statystyczny w Kanadzie używa różnych dostępnych źródeł miejscowych jak i też współpracuje z zagranicą. Korzysta się z danych z punktów granicznych, danych Canada Revenue, danych odnośnie zasiłków na dzieci oraz różnych źródeł zagranicznych. Niestety brak ujednolicenia w zbieraniu danych statystycznych w różnych krajach utrudnia współpracę międzynarodową i trzeba się częstokroć uciekać do metod szacunkowych. Wykazanie jak największej ilości ludności leży w interesie każdej z kanadyjskich prowincji, gdyż od ilości mieszkańców zależy wysokość funduszów przelewanych przez rząd federalny prowincjom na służbę zdrowia, edukację itd.

Ta niezwykle interesująca i ciekawa pogadanka została wygłoszona przez dr Małgorzatę Michałowską, która od chwili przyjazdu do Kanady w 1985 r. pracuje w Statistics Canada i jest obecnie kierownikiem Działu Projektów Specjalnych Wydziału Demografii. Prezentacja dr Michałowskiej wywołała żywą dyskusję wśród zebranych.

Niestety na odczyt przybyło zaledwie 20 osób, gdyż w ten sam dzień Department of Modern Languages Univ. of Ottawa w kooperacji z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej urządził uroczyste otwarcie wystawy Władysława Reymonta w 75. rocznicę jego zgonu, która ściągnęła liczną grupę Polonii. I tu nie sposób nie wyrazić zdziwienia, że mimo wspaniałego kalendarzyka imprez publikowanego comiesięcznie przez KPK, nadal zdarza się od czasu do czasu, że pewne organizacje czy grupy urządzają imprezy, które konkurują ze sobą w czasie. Stwarza to niepotrzebne konflikty, które byłyby przy odrobinie dobrej woli niezwykle łatwe do uniknięcia. Polonia Ottawska jest stosunkowo mała i nie bardzo może zapewnić wystarczającą publikę dwóm konkurencyjnym imprezom.

Maria F. Zielińska
Ottawa, 21/11/2000

Początek strony

III INTERNATIONAL SYMPOSIUM
"POLACY RAZEM" - POLES TOGETHER
22-25 września 2000, London, UK
TECHNICY DIASPORY POLSKIEJ spotkali się z TECHNIKAMI Z KRAJU NA III SYMPOZIUM "POLACY RAZEM" w LONDYNIE
Poniżej zamieszczamy skróconą wersję sprawozdania z Sympozjum (skrótów dokonał redaktor Biuletynu SIP).

Polski Londyn był miejscem spotkania polskich organizacji technicznych z Austrii, Francji, Polski, Szwajcarii, USA oraz z Wielkiej Brytanii, zebranych na uroczystościach z okazji 60-lecia Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, które odbyło się w dniach 22-24 września br. w POSK'u. (Należy zaznaczyć, że POSK - Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, który obecnie jest centrum życia społecznego i kulturalnego polskiej społeczności, powstał (1975r.) w głównej mierze dzięki inicjatywie i zaangażowaniu polskich techników i inżynierów - członków STP).

Poprzednie dwa sympozja odbyły się w Kraju. Były one organizowane przez FSNT-NOT (Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, znaną powszechnie jako NOT; Naczelna Organizacja Techniczna, zrzeszająca ok. 150 000 członków, do którego STP w WB należy od 1995r) oraz Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".

Chcąc wzbogacić formę obchodów oraz pokazać rozwój techniki i technologii w dziedzinach międzydyscyplinarnych organizatorzy zaprosili do współorganizacji Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie(PTNO) oraz znany w świecie Instytut Włókien Naturalnych z Poznania, który przygotował dla uczestników Sympozjum:

 • materiały naukowe na sesję naukową oraz dla szerokiej publiczności/sympatyków,
 • wystawę gobelinów artystycznych w Galerii POSKu,
 • pokazy najnowszej kolekcji odzieży z najnowszych tkanin w formie teatru mody.

Patronat nad Sympozjum objęli: Ryszard Kaczorowski - b. prezydent II RP oraz Andrzej Wiszniewski - minister Nauki RP, przewodniczący Komitetu Badań Naukowych(KBN).

Komitet Honorowy Sympozjum składał się z następujących osób:

 • Stanisław KOMOROWSKI, Ambasador RP w Wielkiej Brytanii
 • Jan MOKRZYCKI, Prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii
 • Aldona KAMELA-SOWIŃSKA, Sekretarz Stanu Ministerstwo Skarbu Państwa - Polska
 • Andrzej STELMACHOWSKI, Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
 • Ryszard KOZŁOWSKI, Dyrektor Generalny Instytutu Włókien Naturalnych(IWN), Polska
 • Edward SZCZEPANIK, Prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie
 • Andrzej ZIELIŃSKI, Prezes FSNT-NOT, Polska

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Adam Ostrowski(prezes STP), Andrzej Jonscher(Komisja Naukowa), Aleksander Bobrowski(STP), Tadeusz Bogucki(STP),Ryszard Chmielowiec(STP), Marek Kasprzykiewicz (STP), Zygmunt Makowski(PTNO), Anna Mitura(STP), Kazimierz Mochliński(STP), Jadwiga Nawolska(STP), Stanisław Portalski(PTNO), Jerzy Habdank-Toczyski(STP), Stanisław Rusiecki(STP), Monika Skowrońska(sekretarz), Artur Rynkiewicz(POSK).

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE:
Monika Ławacz (Amb.RP), Ewa Becla (program art.), Ania Becla (grafika), Katarzyna Bzowska-Budd (media), Bohdan Graff (Szwajcaria), Andrzej Lichtarowicz (STP), Małgorzata Muzyczek (IWN), Monika Obrębska (STIP-Francja), Jerzy Płoszajski (STP), Stach Odrowąż-Pieniążek (TACAP), Tadeusz Walczak (PFK), Kazimierz Wawrzyniak (FSNT-NOT), Beata Wyniczenko (British-Polish Chamber of Commerce), Janusz Zastocki (Polonia-Technica; USA).

Celem tych uroczystości było nie tylko uczczenie dotychczasowej ogromnej pracy kolegów, którzy odeszli, oraz tych, którzy pamiętają ubiegłe lata, ale również - przedstawienie tej zasłużonej organizacji nowemu pokoleniu techników i inżynierów zamieszkałych na terenie Wielkiej Brytanii, aby wstąpili do STP w celu kontynuowania działalności w nowych, odmiennych warunkach przyszłego stulecia.

Pierwszy dzień zjazdu, 22 września 2000 r., przeznaczony został na spotkanie towarzyskie w czasie którego uczestnicy Sympozjum mieli okazję się spotkać i zapoznać.

Następne dni poświęcone były sesjom naukowym. Wygłoszono 17 referatów przez prelegentów z Austrii, Francji, Polski, Szwajcarii, USA, Wielkiej Brytanii, którzy przedstawili nie tylko historię osiągnięć Polaków w krajach ich zamieszkania, ale w języku polskim mówili o stanie badań, w których są zaangażowani w swoich firmach - jak również nakreślali kierunki rozwoju w swoich dziedzinach.

Formalnego otwarcia III Sympozjum dokonał J.E. dr Stanisław Komorowski, ambasador RP w Wielkiej Brytanii, a następnie jako Sponsor-Gospodarz przemówił Pan Ryszard Kaczorowski - ostatni prezydent II RP.

Prof. Jonscher przedstawił i serdecznie przywitał kol. inż. Jerzego Płoszajskiego, jedynego żyjącego uczestnika zebrania założycielskiego STP, które odbyło się w dniu 7 września 1940 r. w Londynie w czasie niemieckiego nalotu. Zarząd STP przygotował dla kol. Jerzego Płoszajskiego okolicznościowy list gratulacyjny, który wręczono mu w jego mieszkaniu na specjalnym posiedzeniu Prezydium Zarządu STP w dniu 19.10.00 wraz ze Złotą Odznaką NOT.

Sobota, 23 września została poświęcona referatom. Pełen tekst referatów będzie opublikowany jako materiały pokonferencyjne w milenijnym wydaniu 70/2000 "Techniki i Nauki".

W ramach Sympozjum miała miejsce wystawa gobelinów artystycznych p.t. "Sploty Natury" w Galerii POSK'u projektowanych przez dr Katarzynę Schmidt-Przewoźną, studentkę prof. Magdaleny Abakanowicz, ze znanego w świecie Instytutu Włókien Naturalnych z Poznania (IWN - założonego 70 lat temu w Wilnie, jako stacja doświadczalna uprawy i przetwórstwa polskiego lnu - obecnie światowego lidera UN-FAO w zakresie badań i rozwoju tej dyscypliny).

Gobeliny są przykładem zastosowań nowej technologii przetwarzania tego znanego od kilku tysiącleci surowca (który przeżywa prawdziwy renesans w obecnych czasach) - w sztuce (gobeliny, kilimy, odzież). Szerokie zainteresowanie notuje się w także Wielkiej Brytanii.

Otwarcia wystawy dokonała p. Karolina Kaczorowska, małżonka b. prezydenta II Rzeczpospolitej Polskiej.

Nie zapomniano także o paniach. W czasie Sympozjum miały miejsce także pokazy Mody IWNu (specjalna kolekcja odzieży z materiałów z włókien naturalnych, głównie lnu, konopii i jedwabiu) najnowszej kolekcji zaprojektowanej przez p. Jolę Załęcką z IWNu, którą przedstawiono dwa razy dla londyńskiej publiczności w okresie trwania słynnego Londyńskiego Tygodnia Mody.

Wystawa Książki Naukowo-Technicznej (zorganizowana przez PTNO oraz Bibliotekę Polską POSKu w Londynie). Ta stosunkowo skromna wystawa obejmowała wydawnictwa PTNO, PUCALu, STP w WB oraz wybrane pozycje ze zbiorów Biblioteki Polskiej.

Spotkanie biznesowe. Business Micro-Seminar: "Investment opportunity in Polish SME's"

Współorganizowane przez STP i BPCC Brytyjsko-Polską Izbę Handlową przy poparciu polskiego Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Brytyjskiego Trade Partners UK (ramienia handlowego DTI; Ministerstwa Handlu i Przemysłu) nie przebiegło wg pierwotnych założeń , co było związane z okresowymi problemami społeczno-politycznymi w WB (kryzys paliwowy, prawdopodobieństwo ataków terrorystycznych, itd - spowodowało stosunkowo małe zainteresowanie seminarium). Dlatego seminarium zostało zmniejszone do 35 uczestników. Jednak i w tym wymiarze firmy uczestniczące wyraziły chęć inwestowania w Polsce (mówiono o wartościach ca US$75 mln.). Program sympozjum przedstawiał się następująco:

Number of participants: 35 persons from the British industry, trade and consulting companies plus guests of the III Symposium "Poles Together" (eminent personalities/chairmen of the scientific/ technical associations, which are members of NOT- the Federation of the Polish Engineers in Warsaw, which associates ca 150,000 members), as well as engineers-delegates from Austria and USA.

Wyróżnienia

Zaznaczyć należy, że w czasie III Sympozjum 4 kolegów z STP w W. Brytanii zostało wyróżnionych przez FSNT-NOT złotymi odznakami Naczelnej Organizacji Technicznej (kol. J. Płoszajski, K. Mochliński, S. Rusiecki i T. Bogucki). STP natomiast odznaczyło 13 gości odznakami Stowarzyszenia.

Podziękowania pisemne otrzymały osoby biorące udział w pracach komitetu organizacyjnego lub współpracujące w przygotowaniu III Sympozjum jak na przykład panie: Ewa i Ania Becla, Janina Baranowska, Katarzyna Bzowska-Budd, Zdzisław Jagodziński, Stefan Kozerski, Zygmunt A.S. Makowski, Maciej Mróz, Małgorzata Muzyczek, Monika Lewandowska, Jan Peisert, Katarzyna Schmidt-Przewoźna, Elżbieta Raciniewska, George Szpala, Izabela Trojanowska, Kazimierz Wawrzyniak, Beata Wyniczenko, Jola Załęcka.

Zarząd STP dziękuje również (kopią niniejszego raportu):

 • współorganizatorom III Sympozjum, a mianowicie: FSNT-NOT, PTNO, Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska".
 • Oficjalnym uczestnikom z Austrii, Francji, Szwajcarii, Polski, USA i Wielkiej Brytanii, Ministerstwu Nauki-Komitetowi Badań Naukowych RP, IWN w Poznaniu oraz Zarządowi POSK, Bibliotece Polskiej. Stowarzyszeniu Techników i Inżynierów Polskich we Francji (za Album Internetowy).
 • Członkom STP, którzy odpowiedzieli na Apel Zarządu i finansowo lub osobiście pomogli w przygotowaniach organizacyjnych, lista ukaże się w Biuletynie STP, Członkom STP i ich rodzinom, którzy włożyli ogromny wkład pracy i zaangażowanie finansowe w proces przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia prac organizacyjnych III Sympozjum: Zofia Bogucka, Christine-Marie Chmielowiec, Danuta i Stanisław Łochowscy, Jadwiga Nawolska, Marie-Louise Ostrowska, Stach Odrowąż-Pieniążek, Barbara Wójcik.
 • Przedstawicielom miejscowej drużyny harcerzy z Hufca Warszawa, na czele z druhami Krzysztofem Jasińskim i Andrzejem Borkowskim - pomagającym w obsłudze recepcyjnej.

Następne IV Sympozjum "Polacy Razem" odbędzie się w roku przyszłym w Wilnie. Rocznicę 60-lecia obchodzić będzie w przyszłym roku "Polonia-Technica" z USA.

Wiceprezes FSNT-NOT Stanisław Zaremba na seminarium biznesu w poniedziałek 25 września br. zaoferował firmom brytyjskim ekspertyzę polskich inżynierów i świetną sieć lokalową 50 domów technika rozlokowanych po całym kraju. Takiej sieci nie maja nawet największe zagraniczne firmy konsultingowe w Polsce, które kierują swoich klientów inwestorów w zasadzie do 5 największych miast, które już są "właściwie zatkane", a przecież możliwości inwestycyjne tkwią właśnie poza tymi pięcioma ośrodkami. Nasi inżynierowie doskonale znają warunki u naszych sąsiadów, mogliby pomóc również inwestorom brytyjskim w tych krajach. Wielu z naszych kolegów od dawna współpracowało z kolegami z Białorusi, Ukrainy czy państw bałtyckich.

Życzenia dla uczestników Sympozjum przesłali:

 • Kanada: prezes Zarządu Głównego, inż. Jan Cytowski oraz wiceprezes inż. Mieczysław Bornet.
 • Niemcy: przewodniczący Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Techników, inż. dypl. Cezar Wojciechowski oraz dr Zbigniew Kostecki, redaktor naczelny znanej gazety internetowej http://www.polonia.org
 • Litwa: prezes Stowarzyszenia Techników Polskich - mgr inż. Jan Andrzejewski z przeproszeniem za nagłe odwołanie udziału delegacji Litwy.
 • Republika Południowej Afryki: członek Zarządu STP w RPA - Antoni Urban.
 • Redakcja "Dziennika Polskiego",
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie-prof. dr Edward Szczepanik,
 • Wielu indywidualnych członków STP w WB, którzy z różnych przyczyn nie mogli wziąć udziału.

Podsumowanie w liczbach:

 • Ilość uczestników Sesji Naukowej - 87 osób,
 • Ilość prelegentów Sesji Naukowej - 18,
 • Ilość osób oglądających wystawy - 480,
 • Ilość osób uczestniczących w spotkaniu technicznym - 64,
 • Ilość osób uczestników seminarium biznesu - 35,
 • Ilość widzów pokazów mody - 365.

Za Komitet Organizacyjny III Sympozjum
Londyn, 26 października 2000
Dr inż. Ryszard Chmielowiec, Wiceprezes STP w WB

Uwaga: Pełną wersję Sprawozdania można znaleźć na naszej witrynie: http://www.kpk-ottawa.org/sip/sprawozd/spr_sympozjum.html

Początek strony

GLOBALNA SPOŁECZNOŚĆ TECHNICZNA
Z dr. Willi Fuchsem, dyrektorem Verein Deutscher Ingenieure (VDI) rozmawia Irena Fober.

Jaki jest najważniejszy cel Światowego Zjazdu Inżynierów?

Dla 3 200 ekspertów, najlepszych specjalistów w dziedzinie współczesnej technologii i tzw. technologii jutra, zaoferowaliśmy globalną platformę porozumienia, koncentrującą się wokół tematu "Człowiek - Przyroda - Technika". Stwarzamy możliwość dyskusji i oceny proponowanych przez inżynierów rozwiązań i wizji kluczowych spraw dotyczących przyszłości. Spodziewamy się udziału 1000 studentów i młodych inżynierów z całego świata. Szeroko relacjonowane przez media przesłania Kongresu udokumentują gotowość i kompetencje inżynierów do przyjęcia na siebie odpowiedzialności społecznej - zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości.

Jak ocenia Pan wielką internetową debatę, która toczyła się przed Zjazdem na stronach www?

Rezultaty dyskusji zebrano w pięciu Memorandach sesji naukowych, które towarzyszą Światowemu Zjazdowi Inżynierów: "Informacja i Komunikacja", "Środowisko - Klimat -Zdrowie", "Mobilność", "Energia", "Przyszłość Pracy". Memoranda te będą rozpowszechniane w formie drukowanej na początku Zjazdu, a następnie ogłoszone jako dokument na jego zakończenie.

Takie interaktywne forum dyskusyjne przyczyniło się z pewnością do międzynarodowej wymiany myśli między inżynierami?

Internetowe forum dyskusyjne (www.vdi.de/wec/foren_vf.htm) stworzyło wirtualną platformę dyskusji i każdemu umożliwiło udział w dyskusji na Światowym Zjeździe Inżynierów bez konieczności fizycznej obecności w Hanowerze. Debata toczyła się wokół tez każdej z pięciu sesji naukowych. Zwłaszcza dyskusja na temat "Informacji i Komunikacji" od samego początku unaoczniła znaczenie Internetu jako ważnego środka wymiany informacji i opinii między członkami globalnej społeczności technicznej.

Jaki jest, Pana zdaniem, wpływ tej społeczności na współczesną cywilizację?

Technika przenika nasze społeczeństwo i kulturę w stopniu trudnym przez wielu do ogarnięcia. Dlatego technika sama stała się naszym kulturowym dziedzictwem, które ciągle rozwija się i umożliwia rozwiązywanie problemów zgodnie z wymogami przemysłu i potrzebami społeczeństwa. Inżynierowie są odpowiedzialni za stworzenie nowych, technicznych warunków rzeczywistości i tym samym ponoszą odpowiedzialność za uporanie się z możliwymi konsekwencjami nowych technologii. Stowarzyszenia techniczne, takie jak VDI, są odpowiedzialne za wyjaśnianie politykom ryzyka związanego z techniką oraz szans, jakie ona stwarza. Zapewniają decydentom poparcie, którego potrzebują podczas spełniania swoich obowiązków.

Czy uważa Pan, że inżynierowie powinni pełnić funkcje kierowników, przedsiębiorców, menedżerów?

Dzisiaj w Niemczech ponad jedna trzecia wszystkich inżynierów zajmuje menedżerskie stanowiska, głównie w energetyce, przemyśle i usługach informatycznych oraz produkcji. Szczególnie korzystne dla inżynierów jest to, że mogą się sami zatrudniać. W ciągu ostatnich paru lat stworzono wiele nowych miejsc pracy właśnie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Można się spodziewać, iż w niedalekiej przyszłości powstanie wiele nowych firm, które stworzą poważną konkurencję dla dużych zakładów.

Jaka jest pozycja inżynierów w Niemczech?

Powinni oni znacznie częściej korzystać ze swojego prawa do współdecydowania w sprawach dotyczących całego społeczeństwa. Inżynierowie są ekspertami i dlatego swoją wiedzę muszą udostępniać innym. Ważne jest inicjowanie dyskusji na temat ustalania priorytetów. W dzisiejszym społeczeństwie inżynier to jedna z najbardziej fascynujących profesji. Inteligencja, twórczość i łatwość nawiązywania kontaktów są niezbędne dla osiągnięcia sukcesu zawodowego. Stale wzrasta liczba miejsc pracy dla inżynierów i techników w dziedzinie informatyki. Chcemy podkreślić ich status zawodowy, wskazując, że są coraz ważniejszą częścią naszego społeczeństwa.

Jak środowisko inżynierskie bierze udział w podejmowaniu decyzji politycznych dotyczących spraw techniki?

W VDI dbamy o stworzenie odpowiedniego wizerunku na arenie politycznej. Nie przypadkowo więc Biuro VDI w Berlinie znajduje w siedzibie rządu federalnego i ma swoich przedstawicieli w Bundestagu. Najbardziej zależy nam na tym, żeby decyzje polityczne były podejmowane na podstawie optymalnej wiedzy technicznej oraz by ważne interesy inżynierów znalazły swoją reprezentację. Staramy się wpływać na przedstawicieli parlamentu i rządu federalnego. Dotyczy to zwłaszcza edukacji, polityki naukowo-badawczej, transportu, budownictwa, środowiska, przemysłu i technologii. Na poziomie regionalnym, w poszczególnych landach, politykom doradzają eksperci, pracujący honorowo w krajowych reprezentacjach VDI. Często podejmują oni bezpośrednią odpowiedzialność za decyzje dotyczące problemów technicznych.

Jaką rolę odgrywa VDI jako reprezentant inżynierów zarówno w sferze zawodowej, jak i publicznej?

Najistotniejszą rolą VDI jest funkcja "brokera informacji", który zapewnia wymianę informacji na temat najnowszych technologii. VDI zapewnia też ekspertów konsultujących polityczne decyzje dotyczące problemów techniki. Oprócz tego reprezentujemy interesy inżynierów, chociażby we wszelkich aspektach edukacji inżynierskiej. Ostatnio VDI odegrało kluczową rolę we wprowadzaniu nowych programów studiów inżynierskich i magisterskich w niemieckich szkołach wyższych.

Czy VDI rozwija współpracę z instytucjami Unii Europejskiej?

Zgodnie z orientacją międzynarodową, VDI otwierając swoje Biuro w Brukseli, zainicjował dialog z różnymi instytucjami europejskimi. Chcemy być kompetentnym partnerem Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz grup interesów w Brukseli. Chodzi o wykorzystanie naszej profesjonalnej wiedzy i wpływanie na decyzje dotyczące spraw związanych z techniką. W szczególności VDI współpracuje z FEANI i popiera ją w najbardziej zasadniczych dla inżynierów sprawach, np. wzajemnego uznawania stopni inżynierskich na obszarze UE.

Wraz z otwarciem Biura w Brukseli na początku 1999 r., powstała platforma nie tylko do umocnienia dialogu publicznego, bo Biuro pełni również rolę centrum wymiany informacji. Do najważniejszych jego obowiązków należy nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami w Brukseli oraz służenie pomocą komitetom i komisjom Parlamentu Europejskiego, transfer wiedzy w dziedzinie technologii, badań, nauki, środowiska, edukacji i energii, promowanie udziału VDI w projektach europejskich i udział w pracach sekretariatu European Young Engineers.

Jakie są rezultaty takiej działalności?

Istotą współpracy VDI z krajowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami inżynierskimi jest usprawnienie globalnej wymiany informacji i doświadczeń zawodowych między inżynierami. Pragniemy, żeby VDI była uznaną reprezentacją inżynierów i problemów techniki na arenie międzynarodowej. Tworząc "VDI network", chcemy też zapewnić poparcie naszym członkom, którzy przez dłuższy czas pracują za granicą. Służymy pośrednictwem między partnerami, zapewniamy informację techniczną i informację związaną z uprawianiem zawodu, np. spraw dotyczących międzynarodowego uznania dyplomów oraz uzyskiwania zezwoleń na pracę. Wspierając inżynierów pracujących za granicą, znacząco zwiększamy mobilność inżynierów zrzeszonych w naszym związku.

WFEO (World Federation of Engineering Organizations), której VDI jest oficjalnym członkiem od 1998 r., nie tylko aktywnie popiera Światowy Zjazd Inżynierów, ale również zapowiada swoje poparcie dla zjazdów, które odbędą się w przyszłości. Uważam, że jest to bardzo ważny krok w promowaniu współpracy między członkami światowej społeczności inżynierskiej.

Dziękuję za rozmowę.

Przegląd Techniczny nr 00/25

Początek strony

WIEŚCI Z KRAJU

 • Wyborcy zadowoleni. Ponad połowa (53%) respondentów zadowolona jest z ponownego wyboru A. Kwaśniewskiego na prezydenta; jedna trzecia badanych (31%) przyjęła to z radością - wynika z październikowego sondażu CBOS. Co dziesiąty badany (10%) przyjął wynik wyborów z obawą, co dwunasty (8%) z niepewnością lub zniechęceniem. Dla 12% był on rozczarowaniem.
 • Wśród osób deklarujących poglądy lewicowe dominuje zadowolenie (83%) i radość z wyniku wyborów (60%). Zadowolonych jest 61% badanych o poglądach centrowych. Sympatycy prawicy najczęściej czuli się rozczarowani (34%).
 • PRL'u wróć! Blisko połowa (46%) ankietowanych przez CBOS ocenia, że żyje im się gorzej niż przed rokiem 1989; jednocześnie również blisko połowa badanych (49%) uważa, że obecny system polityczny jest lepszy od poprzedniego. 46% respondentów CBOS uważa, że w porównaniu z sytuacją sprzed 1989 im i ich rodzinom żyje się gorzej (22% uważa, że nieco gorzej, a 24% - że znacznie gorzej). 24% uważa, że porównaniu do okresu sprzed 1989 żyje im się lepiej. Co czwarty badany twierdzi, że ich rodzinom żyje się tak samo, jak przed rokiem 1989. Wśród tych, którzy pozytywnie oceniają zmianę systemu politycznego po 1989 r. (49%), 28% uważa, że obecny ustrój jest nieco lepszy, a 21%, że znacznie lepszy. Wśród przeciwników tego twierdzenia (23%) 12% twierdzi, że jest to ustrój znacznie gorszy, a 11%, że nieco gorszy.
 • Budżet 2001. W 2001 roku wydatki budżetu państwa wyniosą 182 257,5 mln zł, a dochody - 160 510,5 mln zł. W projekcie budżetu rząd przyjął, że inflacja liczona grudzień do grudnia zmaleje do 6,6% z około 9% prognozowanych w grudniu 2000 roku, podczas gdy inflacja średnioroczna - do 7,2% z ok. 10% prognozowanych w tym roku. Przyjęto też, że produkt krajowy brutto (PKB) zwiększy się w 2001 roku o 5,1% wobec ok. 5% prognozowanych na rok bieżący.
 • Obywatele mniej zadowoleni. 70% osób badanych w październiku przez OBOP - tydzień po wyborach prezydenckich - negatywnie oceniło działalność rządu. Zadowolonych z rządu było 21%. Są to wyniki podobne do notowań sierpniowych. 29% ankietowanych uznało, że J. Buzek dobrze wypełnia obowiązki premiera, zaś 57% miało przeciwne zdanie. W ocenie 72% respondentów (poprzednio 77%) A. Kwaśniewski dobrze pełni swój urząd. Natomiast 21% badanych (w sierpniu 17%) było niezadowolonych ze sposobu, w jaki sprawuje on swoją funkcję.
 • Z listopadowego sondażu CBOS wynika, że tak jak w październiku, 22% ankietowanych popiera rząd, a 42% negatywnie ocenia jego prace. Nieznacznie wzrosło poparcie dla osoby premiera J. Buzka. Zdaniem 21% respondentów (o 3 punkty więcej niż przed miesiącem), polityka gospodarcza obecnego rządu stwarza szansę na poprawę sytuacji gospodarczej w kraju. Przeciwnego zdania jest 64% badanych - o 2 punkty mniej niż w październiku.
 • Wg sondażu pozytywną opinię o działalności prezydenta ma 70% badanych. Poparcie dla A. Kwaśniewskiego zwiększyło się więc w stosunku do października o 2 punkty. Negatywnie o jego działalności wyraziło się natomiast 20% ankietowanych - o 2 punkty mniej niż w poprzednim badaniu. O 5 punktów, do 65%, zwiększyła się liczba respondentów negatywnie oceniających prace Sejmu.
 • SLD bierze wszystko. Aż 51% głosów uzyskałby SLD, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w połowie listopada br. - wynika z sondażu PBS, przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej". Unię Pracy, tworzącą koalicję wyborczą z SLD, poparło 5% respondentów. Oznacza to, że obie partie miałyby w Sejmie 287 mandatów. Za AWS opowiedziało się 17% uczestników sondażu (87 mandatów), UW - 10% (48 mandatów), a PSL - 8% (38 mandatów). Pozostałe partie nie przekroczyły progu 5%.
 • Natomiast sondaż CBOS dał następujące wyniki: SLD - 41% głosów, AWS - 14%, PSL - 10%, UW - 7%, UP - 5%. Inne partie nie przekroczyły 5 procentowego progu. W porównaniu z poprzednim badaniem zyskały: SLD (3 pkt.), PSL (2), UP - (1); zaś straciły AWS - (1 pkt.) i UW - (2).
 • Listopadowy sondaż Pentora wykazał, że SLD zdobyłoby 52% głosów. Na drugim miejscu znalazłaby się AWS, na którą głosowałoby 14 % ewentualnych wyborców. W listopadzie poparcie dla Sojuszu wzrosło o 6% w porównaniu do poprzedniego sondażu przeprowadzonego w październiku. AWS straciła natomiast 6%. Do sejmu weszłyby także UW (10 %), PSL (9 %) oraz UP (5%). Pozostałe partie nie przekroczyłyby wymaganego przez ordynację 5-procentowego progu wyborczego.
 • Kogo Polacy darzą zaufaniem. A. Kwaśniewski jest na czele listy polityków obdarzanych największym zaufaniem - wynika z październikowego sondażu CBOS. Prawie trzy czwarte badanych - 74% - uznało go za godnego zaufania. Na drugim miejscu znalazł się A. Olechowski otrzymując 67% Trzecie miejsce zajął J. Kuroń otrzymując 61% poparcia. Na czwartej pozycji znajduje się J. Kalinowski, którego poparcie w rankingu zaufania wynosi 53% Zupełnie inaczej wygląda czołówka polskich polityków, wobec których ankietowani są nieufni. Tu na pierwszym miejscu znalazł się Krzaklewski, któremu nie ufa prawie dwie trzecie badanych - 65%. Za nim znajduje się L. Balcerowicz, wobec którego nieufność wyraziło ponad połowa respondentów - 55%. Ponad połowa Polaków nie ufa L. Wałęsie - 52% i J. Buzkowi - 51%.
 • Najbardziej lubianym ministrem jest szef resortu sprawiedliwości Lech Kaczyński. Sympatię do niego zadeklarowało w ostatnim sondażu OBOP 32% badanych. Premier wzbudza większą niechęć (31 proc.) niż sympatię (27%). Kaczyński wzbudza niechęć wśród 10% badanych. Lubiany jest także szef polskiej dyplomacji W. Bartoszewski - 22% zadeklarowało sympatię do niego, a 9% - jej brak. Pozostali ministrowie cieszą się sympatią kilkuprocentową. OBOP podkreśla, że częściej niż sympatię lub antypatię badani deklarowali obojętność. Oznacza też, iż zdecydowana większość Polaków nie zna członków Rady Ministrów. Jedynie premiera rozpoznaje 98% badanych.
 • Prawie trzy czwarte (72%) respondentów CBOS uważa, że skrócenie czasu pracy będzie niekorzystne dla zakładów pracy; 64% twierdzi, że spowoduje to negatywne skutki dla polskiej gospodarki. Respondenci nie wyrażają zgody na skrócenie czasu pracy, jeżeli jego konsekwencją byłoby obniżenie zarobków - twierdzi tak 72% z nich.
 • Z sondażu wynika, że większość czynnych zawodowo respondentów (76%) uważa, że obecny wymiar czasu jest właściwy (42 godz. w tygodniu) i powinien zostać utrzymany.
 • Gdyby referendum w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej odbyło się w połowie października br., za przystąpieniem do tej organizacji głosowałoby 57% pytanych, przeciw - 26% - wynika z badań Demoskopu. Spośród deklarujących udział w referendum 17% dorosłych osób nie potrafiło odpowiedzieć, czy jest za czy przeciw. W porównaniu z lipcowymi badaniami zmalał odsetek osób chcących głosować za wejściem Polski do Unii. W lipcu głosowanie za przystąpieniem do UE deklarowało 65% pytanych, przeciw -19%, a 16% nie wiedziało jak by głosowali.
 • Demoskop odnotował też spadek poparcia Polaków dla wprowadzenia w naszym kraju w miejsce złotówki wspólnej waluty euro. W październiku 33% pytanych uznało, że Polska powinna wprowadzić wspólną walutę euro; 44% było przeciwnych, a 22% było niezdecydowanych. Natomiast w marcu za wprowadzeniem euro opowiadało się 44% badanych, przeciw było 31%, a 825% - niezdecydowanych.
 • GUS podał, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w III kwartale br. wyniosło 1905,76 zł, natomiast miesięczne wynagrodzenie w okresie trzech kwartałów wyniosło 1881,56 zł.
  Wynagrodzenie w trzech kwartałach tego roku wzrosło w porównaniu z analogicznym okresem roku 1999 o 13,1%. W ubiegłym roku w porównaniu z rokiem poprzednim wzrost ten wyniósł 10,5%.
 • W ciągu dziesięciu miesięcy tego roku wyprodukowano w Polsce 464 tys. sztuk samochodów osobowych, tzn. o 31,4% mniej, niż w analogicznym okresie 1999 roku.

Początek strony

Przewodniczący:

J. Janeczek

tel.: 736-1620

Sekretarz:

L. Zielińska

tel.: 721-8238

Skarbnik:

S. Ozorowski

tel.: 225-3948

Redaktor:

K. Styś

tel.: 224-1707

Redakcja Techniczna: K. Lipowski, tel.: 565-3272; J. Taracha, tel.: 225-4678

Association of Polish Engineers in Canada, P.O. Box 8093, STATION "T", Ottawa, Ontario K1G 3H6

SIP Internet: http://www.kpk-ottawa.org/sip/

Redakcja e-mail: af736@ncf.ca