OTTAWSKI  KLUB  TEATRALNY

   
  Ottawski Klub Teatralny imienia Jadwigi Domańskiej jest dobrowolnym, apolitycznym zrzeszeniem wolontariuszy, którzy postawili sobie za cel kultywowanie dorobku kultury polskiej i wcielanie jej do kanadyjskiej wielokulturowošci. Zespól opiera się na przeszło 50-cio letniej tradycji Polskiego Teatru w Ottawie i jest członkiem KPK.
Klub prowadzi swoja dzialalność korzystając z gościnności i poparcia Koła #8 SPK w Ottawie ciesząc się życzliwym poparciem Zarządu oraz Członków Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.
Do Klubu może należeć każdy kto posiada zdolności aktorskie bez względu na płeć, wiek, wierzenia religijne, czy przynależność polityczną.Dotychczasowe sukcesy Klub zawdzięcza talentom reżyserów, rzetelnej pracy i entuzjazmowi wszystkich uczestników, pomocy wolontariuszy, życzliwości Organizacji Polonijnych oraz poparciu udzielanemu przez rzesze wiernych widzów tak polskich jak i kanadyjskich. Nikt z członków Klubu za swoją pracę nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia finansowego. Wszystkie przychody uzyskiwane przez Klub są przeznaczane na prowadzenie działalności Zespołu, na zakup materiałów, na kostiumy, rekwizyty czy dekoracje, zakup sprzętu technicznego oraz innych przedmiotów przeznaczonych do wspólnego użytku.
OKT ZAPRASZA

Polskie Boże Narodzenie

"KOLĘDNICY"Sobota, 19 stycznia 2008
godz. 16:30
Dom Polski SPK

więcej informacji
 
Za działalność artystyczną Klubu odpowiedzialny jest reżyser wraz z Zespołem Artystycznym. Przedstawiają oni projekt programu, który zamierzają zrealizować wraz z budżetem do zatwierdzenia przez Zarząd Klubu. Reżyser odpowiedzialny jest za dobór obsady aktorskiej, realizację projektu oraz za współpracę z Zarzadem Klubu. Za prowadzenie działalności administracyjnej i organizacyjnej oraz za reprezentowanie Klubu na zewnątrz odpowiedzialny jest Zarzad. Jest on wybierany przez Walne Zebranie Klubu na dwuletnią kadencję. Członkowie Klubu wykonują pracę aktorską oraz prace pomocnicze, które niezbędne są do zrealizowania zaplanowanego spektaklu.
Dotychczasowe sukcesy Klub zawdziecza talentom Rezyserów, rzetelnej pracy i entuzjazmowi wszystkich uczestników, pomocy wolontariuszy, zyczliwošci Organizacji Polonijnych oraz poparciu udzielanemu przez rzesze wiernych widzów tak polskich jak i kanadyjskich.
Wszystkim zainteresowanym historią Klubu polecamy Księgę Pamiątkową Parafii Św. Jacka Odrowąża w Ottawie pt. "Domino Deo Nostre 1982" (strona 261 i dalsze). Ottawski Klub Teatralny w ciągu ostatnich pięciu lat wystawił wiele sztuk, inscenizacji oraz wystąpił w kilkudziesieciu imprezach, tak dla polskiej jak i kanadyjskiej widowni, że wymienimy tylko: bajki (dla dorosłych i dla dzieci!) "Wilk, koza i koźlęta", "Kot w butach" w rezyserii p. Marii Stochaj czy Pastorałkę " Polskie Boże Narodzenie" w reżyserii p. Marii Berwid-Gawalewicz.

Klub serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do włączenia się do prac Zespołu, a dalszych informacji udziela działający w obecnej kadencji Zarząd: Maria Podsadowska, tel.(613) 731-6417 i Stanislaw Kielar, tel. (613) 828-0225.